نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

در دههء گذشته،رشد سریع افراد تحصیل‌کرده در جامعهء ایرانی تأثیرات و پیامدهای‌ مهمی در پیدایش شرایط اجتماعی و سیاسی ایران داشته است.افزایش جوانان‌ تحصیل‌کرده،منجر به گسترش طبقهء متوسط در جامعه گردیده است.طبقهء متوسط می‌تواند به این شرایط جدید و تقاضاهای گوناگون و دگرگونی در تمامی جوامع منجر گردد.نگاهی گذرا به تاریخ دگرگونیهای سیاسی و اجتماعی در جوامع مختلف نشانگر این است که رابطه‌ای بین رشد طبقهء متوسط و پدیدهء دگرگونی و تحول سیاسی،وجود دارد.در این مقاله نویسنده در صدد است به این سؤال پاسخ دهد که آیا این رابطه در جامعهء ایرانی تحقق یافته یا حادث نگردیده است؟در این نوشتار،این رابطه مورد بررسی‌ قرار گرفته که خود نشانگر رشد آموزش،بویژه گسترش آموزش عالی و دگرگونی و تحول سیاسی در نیمهء دوم دههء 1370 می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Expansion of higher education and political upheaval in Iran

نویسنده [English]

  • hossein salimi