نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

شناخت رابطهء میان جامعهء مدنی جهانی و حقوق بین‌الملل مستلزم شناخت مقدماتی‌ مفاهیمی چون جامعة بدنی،جامعهء جهانی و تفاوت این جامعه با جامعهء بین‌المللی و بالاخره جامعهء مدنی جهانی است.امروزه،جامعهء بدنی مدنی بیشتر بر ترکیبات اجتماعی،فرهنگی،اقتصادی و اخلاقی‌ جامعهء صنعتی مدرن،جدا از کشورها،تمرکز دارد و جامعهء مدنی را گستره‌ای مستقل از کنترل‌ کشورها،مخصوصا کنترل خود کامگی تشکیل می‌دهد. جامعهء جهانی عمدتا جامعهء بین ملتها است،در حالی که جامعهء بین‌المللی جامعهء بین الدول می‌باشد. ظهور ایدهء جامعهء مدنی جهانی،نتیجه ظهور ایدهء جامعهء مدنی و پدیداری جامعهء جهانی است. جامعهء مدنی جهانی،ضرورت زیست بین‌المللی است.در جامعهء مدنی جهانی،اشکال گوناگونی از همبستگی ملی مشاهده می‌شود. اهمیت امروزهء جامعه مدنی جهان،در رشد فزاینده و نمایان آن و تأثیر واقعی‌اش بر رفتار مسئولان‌ سیاسی خارجی کشورها و بالمآل بر عرصهء سیاست بین‌الملل است. اینک با شناخت اجمالی مفاهیم یاد شده،به بررسی مختصر ارتباط جامعهء مدنی جهانی و حقوق‌ بین‌الملل می‌پردازیم. با بررسی گذرا به مفهوم و ساختار جامعهء مدنی جهانی از دیدگاه حقوق بین‌الملل و عوامل حقوقی‌ مؤثر در نقش آفرینی نهادهای مدنی جهانی،مناسبات میان جامعهء مدنی جهانی و حقوق بین‌الملل‌ تبیین می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Civil rights and International Law

نویسنده [English]

  • MOHAMMAD reza ziaii bigdeli