نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

مبانی مسؤولیت مدنی توجیه کنندهء احکام قانونی و تعیین کنندهء احکام،در مورد سکوت قانون است. همچنین مبنایی که برای مسؤولیت به رسمیت شناخته شده سیر حرکت و تحول حقوقی را نیز در این‌باره‌ رقم می‌زند.تقصیر به‌عنوان مبنای عمدهء مسؤولیت مدنب در بسیاری از نظامهای حقوقی جهان پذیرفته شده و برخی از حقوقدانان برجستهء ایران نیز اعتقاد دارند،که مبنای مسؤولیت مدنی ایران نیز بر تقصیر بنا شده‌ است.در این مقاله سعی داریم،با بررسی قوانین و سوابق حقوقی و فقهی ایران و نیز بهره‌گیری از نظرات‌ حقوقدانان دیگر کشورها جایگاه تقصیر را در حقوق مسؤولیت مدنی ایران تبیین کنیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigate civil rights element error responsibility in Iran

نویسنده [English]

  • iraj babaee