نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

مادهء 21 قانون مسؤولیت مدنی مصوب 9331 برای اولین بار احکام خاصی را در مورد مسؤولیت‌ کارفرما ناشی از خساراتی که توسط کارمندان و کارکنان او به اشخاص ثالث وارد شوند،مقرر نموده است. این ماده که از قانون تعهدات سویس اخذ شده،به‌نحوی تنظیم گردیده که مبنای مسؤولیت‌ ناشی از آن را در هاله‌ای از ابهام قرار می‌دهد به‌نظر،بخشی از ماده بر مبنای نظریهء خطر و بخش دیگری بر مبنای تقصیر بنا شده است. در این مقاله سعی بر آن است که با تحلیل مفاد قانون و با تکیه بر اصول حقوقی،مبنایی‌ منطقی و روشن برای این مسؤولیت ویژه ارائه گردد و با این ابزار احکام مادهء قانونی تفسیر شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

مسؤولیت مدنی ،حقوق مدنی ،مسؤولیت کارفرما ،قانون تعهدات‌ سویس ،نظریهء خطر و تضمین ،نظریهء تقصیر ،مادهء 21 قانون مسؤولیت مدنی ،قانون‌ تعهدات آلمان ،مسؤولیت مدنی فعل غیر

نویسنده [English]

  • IRAJ BABQAII