نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

عملکرد موفق نظامهای سیاسی، وابسته به وجود یک اداره کارآمد است. در ارتباط با اداره
عمومی و سازماندهی آن تا دهه 1980 بوروکراسی نظامی بیبدیل برای تأمین کارآمدی در ارتباط
با تمامی کارکردهای دولت انگاشته میشد. باوجود این، بوروکراسی بهویژه در دوران دولت رفاه،
به دنبال گسترش دستگاه اداری دولت، با شکلدادن به اقتداری مستقل از جامعه و نهادهای
دموکراتیک، در تعارض با ارزشهای دموکراتیک قرار گرفته و همین امر موجب تلاشهای
نظری و عملی در بستر نظامهای دموکراتیک برای اصلاحات در جهت دموکراتیزهکردن آن شده
است. نظریهها و روشهای پیشنهادشده برای اصلاحات، متنوع بوده است. در این ارتباط میتوان به
نمایندگی در بوروکراسی، انتصابات سیاسی و بهکارگیری اصول وآیینهای اداری اشاره کرد.
علاوه بر این، روشها و فنون ارائهشده در چارچوب مدیریت عمومی نوین در سالهای بعد از
1980 در جهت کارایی و بازدهی، اثربخشی و صرفهجویی در استفاده از منابع نیز موجب تضعیف
اقتدار بروکراتیک بودهاند. روشهایی که در کنار کاستن از حجم بوروکراسی، پاسخگویی آن را
نیز تسهیل کردهاند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Controlling the Bureaucratic Authority in the Context of Relations between Bureaucracy, Politics and Efficiency

نویسندگان [English]

  • Ali Akbar Gorji Azandaryani 1
  • Farzin Ghahramanzadeh Nimgazi 2

چکیده [English]


Successful performance for political systems depends to existence of an
efficient administration. In this regard, bureaucracy, from the late nineteenth
century until the 1980s was considered as the exclusive system for efficiency.
However, this system, especially in the welfare states period, following the
expansion of administrative apparatus of the governments, was seen as
inconsistent with the values of democracy by forming an independent authority
from society and democratic institutions. This fact has led to the theoretical and
practical efforts to reform and democratization of administration in the context
of the democratic systems. Therefore, various theories and methods have been
proposed for reforms; such as representative bureaucracy; political
appointments and the use of administrative procedures. In addition, methods
and techniques presented in the years after 1980 in the context of “new public
management" for efficiency and effectiveness and frugality; can be considered in
line with the reduction of bureaucratic authoritarianism. Methods that have
reduced the size of bureaucracy and have also facilitated the accountability

- بشریه، حسین، ( 1392 )، جامعه شناسی سیاسی: نقش نیروهای اجتماعی در زندگی سیاسی،
چاپ بیست و دوم، تهران: نشر نی.
- لاگلین، مارتین، ( 1392 )، مبانی حقوق عمومی، ترجمه محمد راسخ، چاپ سوم، تهران: نشر نی.
- هیوز، اوئن، ( 1379 )، مدیریت دولتی نوین نگرشی راهبردی سیر اندیشهها مفاهیم و
نظریهها، ترجمه مهدی الوانی و سهراب خلیلی شورینی و غلامرضا معمارزاده طهران، چاپ اول، تهران: مروارید.
مجله ،« فرایند مردمی شدن پاسخگویی و مدیریت دولتی » ،( - زارعی، محمدحسین، ( 1380
. مجتمع آموزش عالی قم، دوره 3، بهار و تابستان، شماره 9
مجله ،« ارائه الگویی نظری جهت تعیین اختیارات سیاست و اداره » ،( - نفری، ندا، ( 1391
. مدیریت دولتی، دوره 4، تابستان، شماره 10
- Heywood, Andrew, (2007a), Politics, Third Edition, New York, Palgrave
Macmillan.
- Heywood, Andrew, (2007b), Political Ideologies an Introductiom, Furth
Editon, Newyork, Palgrave Macmillan.
- Hughes, O E, (2012), Public Management & Administration: an
Introduction, 4th Edition, New York, Palgravemacmillan.
-Kingsley, Donald, (1944), Representative Bureaucracy: An Interpretation of
the British Civil Service, London, Yellow Springs Antioch Press.
-Lane, J E, (2000), The Public Sector: Concepts, Models and Approaches,
Third Edition, London, Sage Publications.
-McNutt Patric, A, (1996), The Economy of Public Choice, Cheltenham,
Edward Elgar Publishing Ltd.
بررسی کنترل اقتدار بوروکراتیک در بستر مناسبات بوروکراسی، سیاست و کارآمدی 33
-Meire Kenneth, J and O Toole, Larry J, (2006), Bureaucracy in a
Democratic State: A Governance Perspective, Baltimore, The Johns Hopkins
University Press.
-Mouzelis, Nicos, (2000), Organization and Bureaucracy: An Analysis of
Modern Theories, London, Routledge and Kegan Paul.
-Peters, Guy, (2001), The Politics of Bureaucracy, Fifth Edition, London and
New York, Routledge.
-Waldo, Dwight, (1984), The Administrative State: A Study of the Political
Theory of American Public Administration, 2th Edition, New York, Holmes &
Meier.
Articles:
-Aucoin Peter, (1996), “Political Science and Democratic Governance”,
Canadian Journal of Political Science/ Revue Canadienne de Science Politique,
No. 4, Vol 29, December.
-Aydın Nurettin, (2012), “Meritocracy in Weberian Bureaucracy and an
Aspect from Turkish Public Bureaucracy: The Bureaucracy Irony of Politics”,
Sayıstay Dergisi, No 3, Vol 85, September.
-Balla Steven J, (1998), “Administrative Procedures and Political Control of
the Bureaucracy”, American Political Science Review, No.3, Vol. 92,
September.
-Blondal Jon R, Kraan Dirk Jan, Ruffner Michael, (2003), “Budgeting in the
United States”, OECD Journal on Budgeting, No. 2, Vol. 3, August.
-Demir Fatih, (2011), “Relation between Bureaucracy and Democracy and
the Problem of Bureaucratic Control by The Elected”, Yonetimve
Ekinomidergisi, No. 2, Vol. 18, October.
-Eryigit Burak, (2012), ”Democracy and Bureaucracy Dilemma of
Modernization Processes and a Study of the Meaning of Concepts”,
akademikbakıs dergisi, No. 2, Vol. 32, November.
-Farazmand, Ali, (2010),” Bureaucracy and Democracy: A Theoretical
Analysis”, Public Organization Review, No. 3, Vol. 10, September.
-Hill Lary B, (1992), “Introduction”, (edt.) Lary B Hill, The State of Public
Bureaucracy, M.E.Sharpe Inc, New York.
-Hood, C, (1991), “A Public Management for All Seasons?”, Jurnal of
Public Administration, No 3, Vol 69, July.
-Krane, Deborah and Marshal, Gary S, (2003), “Democracy and Public
Policy”, in, Jack Rabin (ed), Encyclopedia of Public Administration and Public
Policy, (pp 1-7), New York, Marcel Dekker.
34 فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال هفدهم، شماره 50 ، بهار 95
-Kufman Herbert, (2001), “Major Players: Bureaucracies in American
Government”, Public Administration Review, No. 1, Vol. 61, January/ February.
-Lamba, Mustafa, (2014), “The Developments That Cause Bureaucracy to
Lose Power Against Politics”, Mehmet AkifErsoy Universitesi Sosyal
Bilimlerenstitusu Dergisi, No. 11, Vo. l6, October.
-Lamba, Mustafa, (2015), “Reflection of The New Public Managment
Approach in Turkey: a Qualitative Study Through the Government Programs”,
Suleymandemirel Universitesi Iktisadiveiraribilimler Dergisi, No. 11, Vol. 20,
September.
-Levitan David M, (1943), “Political Ends and Administrative Means”,
Public Administration Review, No. 2, Vol. 3, April.
-Levitan David M, (1946), “The Responsibility of Administrative Officials in
a Democratic Society”, Political Science Quarterly, No. 4, Vol. 61, December.
-Meire, Kenneth J, (1975), “Representative Bureaucracy: An Empirical
Analysis”, The American Political Science Review, No. 3, Vol. 69, January.
-Morgan G, (1996), ”Is There Anything More To Be Said About Metaphor?”
in David Grant & Cliff Oswick (eds) Metaphor and Organization (pp227-40)
London, sage.
-Peters B Guy and Pierre Jon, (2004), “Politicization of the Civil Service:
Concepts, Causes, Consequences”, in B Guy Peters and Jon Pierre (eds), The
Politicizaiton of the Civil Service in Comparative Perspective: The Quest for
Control, (pp 1-12.) London & New York, Routledge /Taylor & Francis Group.
-Rosenbloom David H, veMccurdy Howard E, (2007), “Introduction:
Dwight Waldo‟s The Administrative State”, in David H. Rosenbloom and
Howard E McCurdy, (eds), Revisiting Waldo’s Administrative State: Constancy
and Change in Public Administration, Washington, Georgetown University
Press.
-Subramaniam, V, (1967), “Representative Bureaucracy: A Reassessment”,
American Political Science Review, No. 4, Vol. 61, June.
-Waldo, Dwight, (1952), “Development of Theory of Democratic
Administration”, The American Political Science Review, No. 1, Vol. 46,
March.
-Wiseman, Martin, (1993), “The Ecology of Strategic Management in Small
Local Governments”, Public Administration Quarterly, No. 2, Vol. 17, Summer.