نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پردیس قم دانشگاه تهران

چکیده

امنیت فردی با تأکید بر یکی از ابعاد هفت گانه امنیت انسانی در گزارش سال 1994 توسعه انسانیِ برنامه توسعه سازمان ملل
متحد، ریشه درحق حیات، کرامت ذاتی انسان ها و دو حق بشریِ حق بر امنیت و حق بر تأمینِ تمامی
انسان ها و اعضای جامعه بشری دارد. اهمیت این حقوق انسانی موجب آن شده است که بهعنوان یکی از
مهم ترین حقوق بشر، جایگاه ویژه ای در اسناد مهم بین المللی حقوق بشری و همچنین قوانین اساسی
کشورها به خود اختصاص داده اند. دولت ها که از ابتدا به عنوان نهادی جهت حفظ و حراست از انسان ها
پدید آمده بودند، در گستره این اسناد الزام آور ملی و بین المللی، تعهدات گسترده ای برای تأمین امنیت
فردی انسان ها عهده دار شده اند. در پرتو این متون بین المللی می توان سخن از تحول بنیادین وظیفه
دولت ها در خصوص امنیت فردی انسان ها راند زیرا دولت ها که در تلقی سنتی، در خصوص امنیت
فردی شهروندان خویش تعهداتی بر عهده داشته اند، در این تلقی نوین با تحول مفاهیم و تعهدات
بین المللی و همچنین با ظهور گفتمان حقوق بین المللی بشر و الگوی امنیت انسانی، تعهدی انسانی و
فر املی به حفظ امنیت تمامی انسان ها یافته اند. درنتیجه، به لحاظ ارتباط حیاتی امنیت فردی برای انسان ها،
دولت ها مکلف و ملزم به حفظ آن برای تمامی افراد اعم از تابعان خویش و دیگر افراد انسانی به لحاظ
جایگاه انسانی و کرامت ذاتی انسانی آن ها هستند

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

States Responsibility on Human Individual Security

نویسنده [English]

  • roohollah rahami

چکیده [English]

Individual security with insist on safety of human body and soul against individual
damages and violence, as one of the seventh aspects of human security , in the
Human Development Report in 1994 of United Nations Development Program, is
come from “right to life” , “human dignity” , “right of security” and “right of to be
secured” for public.
Importance of these public rights as most important human rights, has occupied
special seat in important international human right documents and also in countries
constitutional law.
The states which appear to protect their people, under these national and
international binding documents, were largely responsible to provide the individual
security.
Regarding to these binding international documents, we can talk about fundamental
changes of states duty in the case of individual security. cause , the states that was in
charge of protecting their citizens , according traditional perception , in this new
one, are responsible to keep safety of human beings , by promoting concepts and
international commitments and also by appearance of international human rights
speech and human security paradigm.
So, because of vital important of individual security for peoples, states are bounded
to keep these rules to all (citizens or others) to respect their personality and dignity

کلیدواژه‌ها [English]

  • Individual Security
  • State
  • Human Security
  • Right to Security
  • Right to be Secure
.( -ابراهیمی، شهرام، جرم شناسی پیشگیری، چاپ دوم (تهران: میزان، 1391
-آنسل، مارک، دفاع اجتماعی، ترجمه: محمد آشوری و علیحسین نجفی ابرندآبادی، چاپ
.( چهارم ( تهران: گنج دانش، 1391
-اسماعیل پور، حامد، حق آزادی و امنیت شخصی در آرای دیوان اروپایی حقوق بشر(تهران:
.( پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام ، 1389
.( -پاک نهاد، امیر، سیاست جنایی ریسک مدار(تهران: میزان، 1388
-روسو، ژان ژاک، قرارداد اجتماعی، ترجمه: مرتضی کلانتریان، چاپ پنجم (تهران: آگه،
.(1389
.( -شریفی طرازکوهی، حسین، حقوق بشر دوستانه بین المللی(تهران: میزان، 1390
-طباطبائی مؤتمنی، منوچهر، آزادیهای عمومی و حقوق بشر، چاپ چهارم (تهران: دانشگاه
.( تهران، 1388
1391 ) شماره 2، نشریه پژوهش حقوق ) « اصل حداقلبودن حقوق جزا » ، -غلامی، حسین کیفری.
-قاری سیدفاطمی، سید محمد، حقوق بشر در جهان معاصر (تهران: دفتر دوم، شهردانش،
.(1388
-قاری سیدفاطمی، سید محمد، حقوق بشر در جهان معاصر، دفتر یکم، چاپ دوم ( تهران:
.( شهردانش، 1388
.( -کاتوزیان، ناصر، مبانی حقوق عمومی، چاپ سوم (تهران: میزان، 1386
-ممتاز، جمشید و امیر حسین رنجبریان، حقوق بشر دوستانه مخاصمات مسلحانه داخلی(تهران:
.( میزان، 1384
-نجفی ابرندآبادی، علی حسین، دربارة امنیت شناسی، دیباچه بر مدیریت انسان مدار یک جرم،
.( سودابه رضوانی (تهران: میزان، 1391
( -هابز، توماس، لویاتان، ترجمه: حسین بشیریه ( تهران: نی، 1380 قوانین
1368 ، منتشره در /5/ 1358 با اصلاحات 6 /9/ - قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 12
.1368/6/ 1358 وروزنامه رسمی شماره 12957 مورخ 6 /11/ روزنامه رسمی شماره 10170 مورخ 1
210 فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال شانزدهم، شماره 43 ، تابستان 93
1392 مجلس شورای /2/ - قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1
1392 به تأیید شورای نگهبان رسیده و در روزنامه رسمی شماره /2/ اسلامی که در تاریخ 11
1392 منتشر شده است. /3/ 19873 مورخ 6
1378 کمیسون امور /6/ - قانون آیین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی ایران، مصوب 28
قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، منتشره در روزنامه رسمی شماره 15911 مورخ
1381/7/18 ، مدت 3 سال اجرای آزمایشی و یک سال تمدیدی بهموجب روزنامه رسمی شماره
.1381/8/ 16817 مورخ 29
- قانون اساسی کانادا، ترجمه: مهدی رستگاراصل (تهران: معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح
.( قوانین و مقررات کشور، 1378
- قانون اساسی ایالات متحده آمریکا، ترجمه: دفتر توافقهای بین المللی (تهران: معاونت
.( پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور، 1378
- قانون اساسی اسپانیا، ترجم: دفتر توافق های بین المللی، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح
. قوانین و مقررات کشور، 1381
.( - قانون اساسی فدراسیون روسیه، ترجمه: الهه کولایی (تهران: دادگستر ، 1377
. -اعلامیه جهانی حقوق بشر،مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوب 1948
. -منشور سازمان ملل متحد مصوب 1945
-میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوب .1966
. -اعلامیه حقوق بشر تهران مصوب 1968
- Phillis R. Pomerantz, Development Theory (London: SAGE Publications, 2011).
b) International Conventions and Declarations.
- Copenhagen Declarationon Social Development, March 1995
- Declaration on The right to Development, 4 December 1986, General
c) Court Sentences
- European Court of Human Rights, Akdemiz and others v. Turkey, No
23954/94, 2001
- European Court of Human Rights, Kurt v. Turk, No 24 276/94 , 1998.
d) International Reports
- United Nations Development Programme, Human Development Report
(New York: Oxford University Press, 1994).
- United Nations Development Programme, Human Development Report
(New York: Oxford University Press, 1999).
- United Nations Development Programme, Human Development Report
(New York, Oxford University Press, 2000).
- United Nations Development Programme, Human Development
Report(New York: Oxford University Press, 2005).
- World Bank, World Development Report (New York: Oxford University
Press, 2000/2001).