دوره و شماره: دوره 16، شماره 43، زمستان 1393، صفحه 9-224 (شماره 43 فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، مربوط به تابستان 1393، در بهمن ماه سال 1393 به چاپ رسیده است)