نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشگاه تهران

چکیده

سند طلیعه نظم معاصر بین‌المللی- منشور ملل متحد-  پایه‌گذار نظام جدیدی بود که  می‌توان آن را انقلابی نسبت به نظام وستفالیایی حقوق بین‌الملل قلمداد کرد. این تحول عمیق، اساس قرار گرفتن بُعد اجتماعی در تکوین نظم بین‌المللی است. این نظام با درس‌آموزی از پیشتاز نارسیده خود – میثاق جامعه ملل- مسائل هنجاری بُعد اجتماعی مناسبات بین‌المللی را در سطحی جهان‌شمول در کنار مسائل ساختاری، مبنای پی‌ریزی نظم جدید قرار داد. هرچند نظام مذکور در نیل به این بُعد اجتماعی، خویش از نواقص غیر قابل انکار در رنج  می‌باشد و برخی هنجارها و ساختارهای فعلی این نظام در نیل به اهداف و اصول ترسیم‌شده در آن، خود مانع و حجابی سخت قلمداد  می‌شوند؛ امّا ظهور مناسبات جدید بین‌المللی در پرتو اهداف و اصول این سند مستلزم تحقق سازوکارهای حقوقی متناسب و درخور می‌باشد و از این رهگذر، نویدبخش ظهور عصر جهان‌شمولی حقوقی گردیده است که قدمی به جلو در تکمیل نظم دوجانبه مستقر در آن برهه از زمان تلقی  می‌گردید. به هر روی، یکی از ابزارهای مهم حقوقی این نظم جدید، تعهّدات جدیدی هستند که این بُعد جدید را سامان‌دهی کرده و به نظم در می‌آورند. این حقوق و تعهّدات که خود  می‌توانند اشکال و پیامدهای متنوعی داشته باشند، هریک رژیم‌های حقوقی خاصی را دارند. رژیم‌هایی که میراث‌دار انواع متقدم از خود و علی‌الاصول الهام‌بخش انواع متأخر نسبت به خود خواهند بود و در هر مقطع زمانی متناسب با مقتضیات جامعه بین‌المللی و مناسبات آن به شکلی نمود یافته و یا دچار تغییر و تحول می‌شوند. در این پژوهش، رژیم‌های حقوقی انواع تعهّدات بین‌المللی، با عنایت به وضعیت کنونی آن‌ها در مناسبات جامعه بین‌المللی مورد تحلیل و ارزیابی قرار خواهد گرفت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Typology of International Obligations

نویسندگان [English]

  • Hassan Savari 1
  • Mohammad Saleh Attar 2

چکیده [English]

The UN charter as the foremost instrument in giving birth to International contemporary order- has laid the foundation of a new regime which is deemed by many as a revolution against Westphalia order of International law. This profound evolution is chiefly based on introduction of sociological premises as the main guide line in framing the International order. Learning lessons from its short lived inchoate predecessor – The Covenant of the League of Nations 1919 – the new regime along with structural concepts, resorts to globalized normative sociological norms in its attempt to frame the new order. In realization of its set targets however, the system suffers a quite number of deficiencies; that is there exist norms and structures in the system that may adversely affect its desired goals. Nonetheless, the introduction of the new order under the auspices of the principles and the  perspectives are set forth in the charter requires appropriate legal mechanisms in order to open door to realization of  legal universalism era – a step forward towards further development of reciprocal  order  - a target desired while formulation of the charter was underway. Emerging of new International commitments serve as prominent legal tools to regulate and arrange the new order. Such rights and duties, which take various forms and consequence, are governed by corresponding legal regimes. These regimes, which have roots in their predecessors and any future generation of regime will be emerged, shall evolve based on the needs, requirements and developments that may arise time to time.  This paper aims at studying International obligations and their corresponding legal regimes with regards to their existing status in International interactions. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Obligations
  • Community Aspect
  • Collective Obligations
  • Legal Order
 
ترجمه ،«؟ آیا حقوق بین الملل عام، تنها حقوق عرفی است » ،( - تانکین، گریگوری، ( 1378
. فضل الله موسوی، مجلۀ حقوقی، شمارة 18 و 19
- تدوین و توسعه حقوق بین الملل، ( 1387 )، مسئول  یت بین المللی دولت و حمایت سیاس ی،
ترجمه نصرتاله حلمی، چاپ اول، تهران، بنیاد حقوقی میزان.
مجلۀ حقوق ی، ، « جامعه بینالمللی و تعهدات بی نالملل ی » ،( - رستمزاده، حسینقلی، ( 1384 . شماره 3
مجلۀ ، « جایگاه قاعده آمره در میان منابع حقوق بی نالمل ل » ،( - زمانی، سیدقاسم ،( 1377
. حقوقی، شمارة 22
مجلۀ ،« تأملّی بر مسئولیت بین المللی سازمانهای بی نالملل ی » ،( - زمانی، سید قاسم، ( 1376 . حقوقی، شمارة 21
- فلسفی، هدایتالله، ( 1383 )، حقوق بینالملل معاهدات، چاپ اول، تهران، نشر نو.
حق، صلح و منزلت انسانی، تأملاتی در مفاهیم قاعدة » ،(1380- - فلسفی، هدایت الله، ( 1381
. مجلۀ حقوقی، شمارة 26 و 27 ،« حقوقی، ارزش اخلاقی و بشریت
مجلۀ ،« معاهدات حقوق بشری فضایی متفاو ت » ،( - قاری سید فاطمی، سیدمحمد، ( 1382
. حقوقی، شمارة 28
مجله ،«Erga Omne دیوان بینالمللی دادگستری و تع  هدات » ،( - شریفی، محسن، ( 1387
. سیاست خارجی، زمستان، شماره 87
- کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد، ( 1390 )، متن و شرح مواد کمیسیون حقوق
بین الملل دررابطه با مسئولیت بین المللی دولت، ترجمۀ علیرضا ابراهیم گل، زیر نظر و با دیباچه
سید جمال سیفی، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهردانش.
دسته بندی تعهدات بی نالمللی و » ،( - نجفی اسفاد، مرتضی، سودمندی، عبدالمجید، ( 1387
. فصلنامه دیدگاههای حقوقی، شماره 44 و 45 ،« چندجانبهبودن مسئولیت بینالمللی
- Abi, Saab. G, (1981), Conference on International Law, Lagonissi, Genéve,
(1967), p. 13 in Gómez Robledo, A. “La jus Cogens International, Sa génese, Sa
nature, ses fonctions” Recuiel des Cours (R. C. A. D. I.), Vol. 172.
70 فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال شانزدهم، شماره 44 ، پاییز 93
-Dupuy, Pierre-Marie, (2002), “A General Stocktaking of The conection
between the Multlateral Dimension of Obligations and Codification of the Law
of Responsibility”, EJIL, Vol. 13 No. 5.
- F. Coulée, (2003), “Droit des traits ET non-réciprocité: recherche sur
l’obligation intégrale en droit international public”, thesis, Université Paris 2,
1999, forthcoming with Editions Bruylant.
- J. Weiler, A. Cassese and M. Spinedi (eds), (1999), “International crimes of
state: a critical analysis of the ILC’s Draft Article 19 on state Responsibility
(1989) & Pellet, ‘Can a State Commit a Crime? Definitely, Yes”, EJIL,-,-.
- Joost Pauwelyn, (2003), “A Typology of Multilateral Treaty Obligations:
Are WTO Obligations Bilateral or Collective in Nature?” EJIL, Vol. 14 No. 3.
- Klein, Pierre, (2002), “Responsibility for Seriouse Breaches of Obligations
Driving from Premptory Norms of International Law and the United Nations
Law”, EJIL, Vol. 13 No. 5.
- Nolte, George, (2002), “From Dionisio Anzilotti to Roberto Ago: The
Classical International Law of State Responsibility and the Traditional Primacy
of a Bilateral Conception of Inter-State Relations “, EJIL, Vol. 13 No. 5.
- Scobbie, Iain, (2002), “The Invocation of responsibility for the breach of
Obligations under the Premptory Norms of General International Law”, EJIL, Vol. 13 No. 5.
- Sisilianos, Linos-Alexander, (2002), “The Classification of Obligations and
the Multilateral Dimension of the Relations of International Responsibility”,
EJIL, Vol. 13 No. 5.
- Spinedi, Marina, (2002), “From One Codification to Another: Bilateralism
and Multilateralism in the Genesis of the codification of the Law of the Tresties
and the law of the State Responsibility”, EJIL, Vol. 13 No. 5.
- Stefan Kadelbach, (2006), “Jus Cogens, The Fundamental Rules of The
International Legal Order, Jus Cogens and Obligations Erga Omnes, Obligations
Erga Omnes and other Rules, The Identification of Fundamental Norms”, Edited
by Christian Tomuschat And Jean-Marc Thouvenin, Martinus Nijhoff
Publishersleiden/Boston Koninklijke Brill NV, Leiden.
- The ILC’s State Responsibility Articles, 96 AJIL (2002), at 773, and
‘Symposium: “Assessing the Work of the International Law Commission on
State Responsibility”, EJIL, Vol. 13 No. 6.
- http://www.icjcij.
org/pcij/serie_AB/AB_41/01_Regime_douanier_Avis_consultatif.pdf
- http://www.icj-cij.org/pcij/serie_AB/AB_63/01_Oscar_Chinn_Arret.pdf
PCIJ, Series A/B, No. 41,p 64 (1931)
- http://www.icjcij.org/pcij/serie_AB/AB_63/05_Oscar_Chinn_Opinion_Eysi
nga.pdf. SEPARATE OPINION OF JONKHEER VAN EYSINGA.
[Translation.]
- http://www.icjcij.
org/pcij/serie_AB/AB_63/06_Oscar_Chinn_Opinion_Schucking.pdf
.SEPARATE OPINION OF M. SCHUCKING. [Translation.
http://untreaty.un.org/ilc/documentation/english/a_cn4_63.pdf
http://untreaty.un.org/ilc/documentation/english/a_cn4_115_corr1.pdf
Third Report on the Law of Treaties by Gerald Fitzmaurice, UN
doc.A/CN.4/115, YILC, Vol. II
UN doc.A/CN.4/115, YILC, Vol. II
Parties’ Second Report on the Law of Treaties by Gerald Fitzmaurice, UN
doc. A/CN.4/107, YILC, Vol. II, 16 ( ‘Fitzmaurice, Second Report’