دوره و شماره: دوره 16، شماره 44، زمستان 1393 (فصلنامه پژوهش حقوق عمومی شماره 44 مربوط به پاییز 1393 بوده که در اسفندماه 1393 به چاپ خواهد رسید)