نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

امروزه شرکت‏های فراملی را می‌توان یکی از کنشگران مهم عرصه بین‏المللی تلقی کرد. این ویژگی مهم حقوق بین‌الملل عمومی معاصر است. رشد شرکت‏‏های مزبور و توسعه فعالیت آن‏ها باعث شده است تا ضرورت تسری قواعد حقوق بین‌الملل به این موجودیت‏های نوظهور در عرصه بین‏المللی مورد بررسی قرار گیرد. هم‌چنین در این خصوص و به‏ویژه در پرتو قواعد راجع به مسئولیت بین‌المللی دولت بررسی این مسأله حایز اهمیت است که اصولاً آیا دولت‌ها در قبال اقدامات شرکت‏های فراملی متبوع خود در ورای مرزهای ملی خود دارای مسئولیت می‏باشند یا خیر؟ هم‌چنین آیا دولت‌های میزبان این شرکت‏ها در قبال اقدامات متخلفانه آن‎ها مسئولیت دارند یا خیر؟ این نوشتار به بررسی این پرسش‏ها پرداخته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

State Responsibility for Violation of Human Rights by Transnational Corporations

نویسنده [English]

  • Mohammad Ali Solh Chi

چکیده [English]

Today, transnational corporations are regarded as prominent actors in international arena. This is deemed by many as a significant feature attributable to modern international law. Rapid growth of these corporations and expansion of their activities resulted in growing concern as to studying the necessity of extending the rules of international law to encompass such novel entities. Furthermore, there are concerns as to whether states to which transnational corporations are nationals may bear responsibility for their activities beyond national borders. This paper also studies whether the host states of these corporations may be held responsible for their wrongful actions.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Responsibility of State
  • Violation of Human Rights
  • Transnational Corporations
  • Wrongful Act
 
- سوئزی، پل، (و دیگران)، ( 1358 )، شرکتهای چند ملیتی، سهراب بهداد، تهران، دانشگاه
صنعتی شریف.
- ضیائی بیگدلی، محمدرضا، ( 1384 )، حقوق بینالملل عمومی، چاپ 22 ، تهران،
انتشارات گنج دانش.
- فورد شارل، هانری، ( 1360 )، فرهنگ شرکتهای چند ملیتی، ترجمه مهشید ملکی معیری،
تهران، تندر.
- لاجوردی، عرفان، ( 1390 )، حقوق شرکتهای فراملی، تهران، نشر میزان.
مسئولیت دولت در عدم پیشگیری و مجازات » ،( - سیسیلیانوس، لیون الکساندر، ( 1386
. ترجمه علی هنجنی، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 46 ،« جنایت بینالمللی
صلاحیت فراسرزمینی در حقوق بینالملل در پرتو » ،( - محبی، محسن، ضیائی، یاسر ( 1392
. مجله حقوقی بینالمللی، سال بیست و نهم، شماره 47 ،« خرق حجاب شخصیت حقوقی شرکت
شرکت های فراملی به عنوان تابعان راهبر در حقوق بی نالملل » ،( - ندرت، کارستن، ( 1391
ترجمه محمد شمسایی، ویژهنامه مجله حقوقی بینالمللی، ،« اقتصادی دو نگرش رقیب در آینده
. زمستان 91
مجموعه ،« حقوق بشر و مسئولیت بی نالمللی دول ته ا » ،( - هرمیداس باوند، داود، ( 1381
مقالات اولین همایش بینالمللی بررسی مسائل حقوق بینالملل بشر، دانشگاه علامه طباطبائی.
- Alston, P. (ed), (2005), Non-State Actors and Human Rights, Oxford: OUP.
- Cassel, D., Extraterritorial Application of Inter-American Human Rights
Instruments’ in F. Coomans and M. Kamminga (eds), (2004), Extraterritorial
Application of Human Rights Treaties, Antwerp, Intersentia.
126 فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال شانزدهم، شماره 44 ، پاییز 93
- Clapham, A., (2006), Human Rights Obligations of Non-State Actors,
Oxford: OUP.
- Jaogers, N., (2002), Corporate Human Rights Obligations: In Search of
Accountability, Antwerp: Intersentia.
- Larison. Thomas D; Skidmore Dvid, Fortworth, (1993), International political
Economy, Harcourt Brace.
- Mann, F. A., (1985), The Doctrine of International Jurisdiction Revisited
After Twenty Years, in Collected Courses of the Hague Academy of International
Law, Dordrecht:Martinus Nijhof.
- Rees, S. and S. Wright (eds), (2000), Human Rights, Corporate
Responsibility: A Dialogue, Sidney: Pluto Press.
- Reinisch, A., (2005), The Changing International Legal Framework for
Dealing with Non-State Actors, in Alston (ed) Alston, P. (ed), Non-State Actors
and Human Rights, Oxford: OUP.
- Sornarajah, M., (2001), Linking State Responsibility for Certain Harms
Caused by Corporate Nationals Abroad to Civil Recourse in the Legal Systems
of Home States, in C. Scott (ed),Torture as Tort, Oxford: Hart.
- Ssenyonjo, M., (2007), Non-State Actors and Economic, Social and
Cultural Rights, in M. Baderin And R.McCorquodale (eds), Economic, Social
and Cultural Rights in Action, Oxford: OUP.
Articles
- Blumberg, P., (2002), “Asserting Human Rights against Multinational
Corporations under United States Law: Conceptual and Procedural Problems”,
50 American Journal of Comparative Law, -Supplement).
- Cerone, John, (2006) “Out of Bounds? Considering the Reach of
International Human Rights Law”, Center for Human Rights and Global Justice
Working Paper Number 5, New York School of Law, at http:// www. chrgj.
org/publications/docs/wp/WPS_NYU_CHRGJ_Cerone_Final.pdf
- Fowler, R.J., (1995), “International Environmental Standards for
Transnational Corporations”, 25 Environmental Law.
- Joseph, S., (1999), “Taming the Leviathans: Multinational Enterprises and
Human Rights”, 46 Netherlands International Law Review.
- Lawson, R., (1998 ), “Out of Control. State Responsibility and Human
Rights: Will the ILC’s Definition of the ‘Act of State’ Meet the Challenges of
the 21st Century?” in M. Castermans, F. van Hoof and J. Smith (eds),The Role
of the Nation-State in the 21st Century.
- McCorquodale, R. and R. La Forgia, (2001), “Taking on the Blindfolds:
Torture by Non-State Actors”, 1Human Rights Law Review.
- McCorquodale, R. with R. Fairbrother, (2002), “Human Rights and Global
Business”, in S. Bottomley and D. Kinley (eds), Commercial Law and Human
Rights, Aldershot: Ashgate.
- Muchlinski , P.T., (2001), “Human Rights and Multinationals: Is There A
Problem?”, 77 International Affairs.
- Simma, B. and D. Pulkowski, (2006), “of Planets and the Universe: Selfcontained
Regimes in International Law”, 17 EJIL.
- Weschka, Marion, (2005), “Human Rights and Multinational Enterprises:
How Can Multinational Enterprises Be Held Responsible for Human Rights
Violations Committed Abroad?”.
- Wilde, R., (2005), “Legal Black Hole”?: Extraterritorial State Action and
International Treaty Law on Civil and Political Rights, Michigan Journal of
International Law, 26 (3).
- (2005), Armed Activities on the Territory of the Congo, Democratic
Republic of the Congo v. Uganda, Judgment, I.C.J. Reports.
- (1970), Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited, Judgment,
I.C.J. Reports.
- Caire Claim (France Mexico) (1929) 5 RIAA.
- Cassese, A., (2005), International Law, 2nd Ed.
- Drozd and Janousek v France and Spain (App no 12747/8) (1992)14 EHRR
745.
- ECJ, Case C-281/02, Owusu v. Jackson, Trading as “Villa Holidays Bal-Inn
Villas” and Others, Judgment of 01/03/2005.
- Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied
Palestinian Territory, Advisory Opinion, I. C. J. Reports 2004.
- Lo.pez Burgos v Uruguay (Communication No. 52/79), views 29 July 1981.
- Montero v Uruguay, HRC (Communication 106/81), HRC views 31 July
1983.
- Niaragua v. United States of America, ICJ Reports, 1984- 1991.
- Saldan˜o V. Argentina (Report no 38/99) Inter-American Commission on
Human Rights (11March 1999).
Documents
- Concluding Observations of HRC on Belgium (1998) UN Doc CCPR/C/79/
Add.97.
- Concluding Observations of HRC on Israel (1999) UN Doc CCPR/C/79/
Add.93.
- Concluding observations of the Human Rights Committee on Israel (2003)
UN Doc CCPR/CO/78/ISR.
- HRC, General Comment No 31(80) Nature of the General Legal Obligation
Imposed on States Parties to the Covenant, UN Doc
CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, 26May 2004.
- HRC, General Comment No. 31(80) Nature of the General Legal
Obligation Imposed on States Parties to the Covenant.
- Immunity of Special Rapporteur of the Commission on Human Rights, ICJ
Reports 1999.
- International Law Commission, Articles on the Responsibility of States for
Internationally Wrongful Acts, Report of the International Law
Commission on the Work of its 53rd session, A/56/10, August 2001, UN
GAOR. 56th.
- Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations and Other
Business Enterprises with Regard to Human Rights, (2003) UN Doc
E/CN.4/Sub.2/2003/12/Rev.2 and Commentary on the Norms on the
Responsibilities of Transnational Corporations and Other Business
Enterprises with Regard to Human Rights, (2003) UNDoc
E/CN.4/Sub.2/2003/38/Rev.2.
- OECD, ‘The OECD Guidelines for Multinational Enterprises’, OECD
Declaration and Decisions on International Investment and Multinational
Enterprises: Basic Texts (DAFFE/IME, 2000).
- The Committee on Economic Social and Cultural Rights (CESCR) General
Comment No 8, The Relationship between Economic Sanctions and
Respect for Economic, Social and Cultural Rights, UN Doc
E/C.12/1997/8,12 December 1997.
- The Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs, Human
Rights and Democracy: The 2011 Foreign & Commonwealth Office
Report, Presented to Parliament by the Secretary of State for Foreign and
Commonwealth Affairs by Command of Her Majest, Section 4.
Available
at:https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_d
ata/file/32906/Cm-8339.pdf.
- UNCTAD World Investment Report 2005: Transnational Corporations and
the Internationalization of R&D (New York and Geneva: United Nations,
2006).