نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبائی

2 پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک

چکیده

پروتکل ایمنی زیستی کارتاهینا در سال 2000، در مونترال کانادا به تصویب رسید. این پروتکل یک سند تعهدآور بین‌المللی است که الزامات جدی تقنینی برای دولت‌های عضو به‌میان کشیده است. پس از گذشت یک سال از تصویب پروتکل کارتاهینا، دولت ایران اجازه امضای پروتکل را به سازمان حفاظت محیط زیست اعطا نمود و متعاقباً قانون ایمنی زیستی را در سال 1382 از تصویب مجلس گذراند. مقاله حاضر در مقام پاسخ به این سئوالات است که الزامات تقنینی این پروتکل چیست و اقدامات دولت ایران در راستای انجام این تعهدات چه بوده و چگونه ارزیابی می­شود. در این مقاله میزان پایبندی دولت ایران به الزامات عمومی و اختصاصی تقنینی پروتکل مطمح نظر قرار گرفته و نگاهی منتقدانه به مواد تصویبی قانون ایمنی زیستی شده است. به‌نظر می­رسد الحاق دولت ایران به این پروتکل عجولانه و بدون ارزیابی صحیح از آثار و الزامات این سند بین­المللی بوده و  دولت، در قانون ملی ایمنی زیستی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، تعهداتی فراتر از پروتکل برای شهروندان خود قائل شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Legislative Obligations of Member States under Cartagena Protocol and the Extent to which the Islamic Republic of Iran has Adhered to such Commitments

نویسندگان [English]

  • Abbas Kazemi Najaf Abadi 1
  • Hassan Skandarian 2

چکیده [English]

Cartagena protocol on biosafety was ratified in Montreal, Canada, on January 29- 2000. The protocol is an International binding instrument that sets forth strict legislative commitments for member states. As of one year from ratification of Cartagena protocol, Iran’s government vested its Environmental Protection Agency with authority to sign the protocol upon which Iran’s biosafety law subsequently passed the congress in 2003. This paper strive to to deliberate Iran’s legislative commitments under the protocol, the measures are taken by Iran’s government to comply with requirements have been prescribed therein and shall further makes assessment of such measures. The paper also evaluates the extent to which Iran has adhered to general and specific legislative commitments are laid down by the protocol and shall further scrutinizes in critical fashion the various articles have been appointed in Iran’s Biosafety law. It’s seems that Iran’s accession to the Protocol was hasty and without proper evaluation of ensuing implications; Also the government by passing the Biosafety law has obliged to commitments which are beyond the Protocol.  
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cartagena Protocol
  • General Legislative Obligations
  • Exclusive Legislative Obligations
  • Biosafety Law
 
- الکلینی، محمد بن یعقوب، ( 1388 )، الکافی، جلد 5، تهران، دارالکتب الاسلامیه.
-ایروانی، محمدجواد، ( 1383 )، تجارت در آینده درآمدی بر سازمان تجارت جهان ی،
تهران، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی.
-بزرگی، وحید، ( 1386 )، درآمدی بر سازمان تجارت جهانی و الحاق ایران، تهران، قومس.
- حرعاملی، شیخ محمد بن حسن، ( 1367 )، وسایل الشیعه، جلد 25 ، چاپ اول، قم، موسسه
آل البیت.
-صدوق، شیخ محمدبن علی بن بابویه، ( 1367 )، من لایحضره الفقی ه، ترجمه علی اکبر
غفاری، جلد 4، تهران، نشر صدوق.
مسئولیت مدنی بینالمللی دولت ها در پروتکل ایمنی زیستی » ،( -داراب پور، مهراب، ( 1389
پژوهشنامه حقوقی، سال اول، شماره اول. ،« کارتاهینا
فصلنامه باروری و ،« قلمرو اخلاق زیستی » ،( - راسخ، محمد، خداپرست، امیرحسین، ( 1389
.275- ناباروری، شماره 4، صفحات 294
نشریه حقوق ،« مسئولیت مدنی دولت از مصونیت تا مسئولیت » ،( - زرگوش، مشتاق، ( 1388
. اساسی، شماره 12
نقد و بررسی قانون ایمنی زیستی با تأکید بر رهیاف تهای » ،( - سماواتی پیروز، امیر، ( 1389
. فصلنامه حقوق پزشکی، سال چهارم، شماره 12 ،« حقوق کیفری
کرج، دومین همایش ملی ،« ایمنی زیستی و ارزیابی خطر » ،( - شکیب، علی محمد، ( 1380
بیوتکنولوژی.
تحولات مبانی مسئولیت مدنی و ارتباط آن با اندیشههای حقوق » ،( -مبین، حجت، ( 1386
. فصلنامه حقوقی گواه، شماره 10 ،« کیفری
اظهارنظر کارشناسی درباره لایحه قانون » ،( -مرکز پژوهش های شورای اسلامی، ( 1387
. دوره هشتم، سال اول، شماره چاپ 236 ،« ملی ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران
148 فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال شانزدهم، شماره 44 ، پاییز 93
پایان نامه و رساله
رساله ،« حمایت کیفری از اخلاق زیستی و مبانی آ ن » ،( -رهبرپور، محمدرضا، ( 1390
دکتری، پردیس قم، دانشگاه تهران.
بررسی جنبههای حقوقی پروتکل کارتاهینا و بررسی امکان - » ،( - شایسته، رضا، ( 1385
پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ،« اجرای مقررات آن در ایران
علوم تحقیقات، دانشکده محیط زیست.
- (2000), ’’Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological
Diversity’’ (Published by the Secretariat of the Convention on Biological
Diversity, Montreal, Quebec, Canada.
- Convention on Biological Diversity, United Nation 1992.
- Also: http://www.cbd.int/convention/text/.
- Date of Reference: 2014/12/07
- Title: Convention on Biological Diversity
- Longman Dictionary of Contemporary English, Pearson Education Limited,
Fifth Impression, (2006).
- Nagoya - Kuala Lumpur Supplementary Protocol on Liability and Redress
to the Cartagena Protocol on Biosafety, (Published by the Secretariat of the
Convention on Biological Diversity, Montreal, Quebec, Canada, (2011), Also
Website: www.cbd.int and bch.cbd.int/protocol
- Date of Reference: 2014/12/07
- Title: Convention on Biological Diversity
- Oxford Advanced Learner’s Dictionary, (2006), Oxford University Press,
7th Edition.
- Peter Newell, Ruth Mackenzie, (2000), the 2000 Cartagena Protocol on
Biosafety: Legal and Political Dimensions; Global Environmental Change.
- Webster’s Collegiate Dictionary, (2003), Eleventh Edition.