نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

حقوق بشر تبدیل به گفتمانی شده است که در جامعه جهانی رعایت آن می­تواند به‌عنوان عاملی مهم در مقبولیت عمومی یک کشور تلقی شود. حقوق بشر تا بدان‌جا اهمیت یافته است که تمامی ساز وکارهای بین­المللی نیز باید مطابق آن باشند. تحریم‌هایی که به وسیله شورای امنیت و حتی یکجانبه وضع می­شوند نیز در دایره حقوق بشر می­باشند. جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهایی است که مورد تحریم ­های بین­ المللی و یکجانبه از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار گرفته است. تحریم ­های یک جانبه آمریکا بر ایران بسیار گسترده و مؤثر بوده است. حال پرسشی که به ذهن متبادر می­شود این است که چگونه تحریم ­های یکجانبه آمریکا موجبات نقض حقوق بشری شهروندان ایرانی را در پی داشته و این تحریم­ ها چه حق­ های بشری و بنیادینی را نقض می‌نمایند؟ فرض ما بر این است که تحریم­ های یکجانبه ایالات متحده از جوانب مختلف موجب نقض حق­ های بشری مختلف شهروندان ایرانی می­شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Us Unilateral Sanctions Against Iran; Contradiction in Slogan and Conduct, Extreme Politisization of Human Rights

نویسندگان [English]

  • Seyd Fazollah Mousavi 1
  • Fazllolah Jokar 1
  • Omran Mohammadi 2

چکیده [English]

Human rights as a prominent discourse has gained so much weight in International area and governments legitimacy is generally and increasingly evaluated upon the extent to which they adhere to its rules and principles. Almost all and any conduct in international relations is to comply with human rights including sanctions are imposed by UN Security Council and embargoes have been set unilaterally by states.  Islamic Republic of Iran for long confronted with embargoes unilaterally imposed by USA and EU. These embargoes have been expansive with serious adverse effects on the nation. This paper is aimed at finding whether sanctions may lead to violation of human rights in Iran and as far as  Iranian nationals  are concerned, which category of human rights are so violated? The hypothesis here is that the US unilateral embargoes have in different ways led to violation of human rights in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • US Unilateral Sanctions
  • the Right to Life
  • The Right to Development
  • The Right to Access to Information
  • The Right to Property
- انصاری، باقر، ( 1387 )، آزادی اطلاعات، چاپ اول، تهران، نشر دادگستر.
- تاموشات، کریستیان، ( 1386 )، حقوق بشر، ترجمه حسین شریفی طرازکوهی، چاپ اول، تهران، میزان.
- شایگان، فریده و دیگران، ( 1382 )، تقویت همکاری های بین المللی در زمینه حقوق بشر،
چاپ اول، تهران، نشر گرایش.
- طباطبایی موتمنی، منوچهر، ( 1388 )، آزادی های عمومی و حقوق بشر، چاپ چهارم،
تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
- قاری سیدفاطمی، سیدمحمد، ( 1389 )، حقوق بشر در جهان معاصر، دو جلد، چاپ دوم،
جلد دوم، تهران، شهر دانش.
- گروه صلح کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی، ( 1391 )، حقوق زیست محیطی بشر،
تهران، دادگستر.
- وکیل، امیرساعد، عسکری، پوریا، ( 1384 )، نسل سوم حقوق بشر (حقوق همبستگی)،
چاپ اول، تهران، مجد.
تأثیر تحریمهای بینالمللی بر توسعه » ،( - آجیلی، هادی، کشاورز، مقدم، الهام، ( 1392
. نشریه راهبرد توسعه، زمستان، شماره 36 ،« اقتصادی ایران
بررسی جایگاه حقوق مالکیت » ،( - امیرارجمند، اردشیر، حبیبی مجنده، محمد، ( 1384
. نامه مفید، نامه حقوقی، جلد 1، شماره 2 ،« معنوی در نظام حقوق بشر
تحریمهای اقتصادی به منزله ابزار » ،( - پوستینچی، زهره، محسنیفرد، فرزانه، ( 1392
فصلنامه پژوهشهای روابط بینالملل، سال سوم، تابستان، ،« دیپلماسی اجبار در سیاست بینالملل
. شماره 8
،« بررسی حق بر آگاهی مردم به عنوان یک حق اساسی » ،( - حبیبی، محمدحسن، ( 1382
نشریه حقوق اساسی، سال اول، پاییز، شماره اول.
172 فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال شانزدهم، شماره 44 ، پاییز 93
مبانی حق دسترسی شهروندان به » ،( - رضائی زاده، محمدجواد، احمدی، یحیی، ( 1388
. فصلنامه حقوق، دوره 39 ، شماره 4 ،« اسناد و اطلاعات دولتی
،( - سیدمشهدی، پردیس السادات و قلم باز، فرهاد و اسفندیاری، علی اصغر، ( 1390
اهمیت صنعت نفت در ایجاد تولید و اشتغال در اقتصاد ایران و تأثیر آن بر سایر فعالیتهای »
. پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی، سال اول، شماره 2 ،« اقتصادی
پروتکل کیوتو و تأمین مالی طرح های اقتصادی در » ،( - شیروی، عبدالحسین، ( 1390
. فصلنامه پژوهشحقوق و سیاست، سال سیزدهم، شماره 32 ،« کشورهای در حال توسعه
محدودیتهای حقوقی شورای امنیت در اعمال تحریم های » ،( - فرخ سیری، منصور، ( 1389
. مجله حقوقی بین المللی، سال 25 ، شماره 39 ،« اقتصادی
مجله تحقیقات حقوقی، پاییز – ،« حق حیات » ،( - قاری سید فاطمی، سید محمد، ( 1379
.32 – زمستان، شماره 31
. هفته نامه تجارت فردا، شماره 47 ،« گام به گام با تحریم ها » ،( - کوزه چی، هادی، ( 1392
فصلنامه حقوق، ،« حق توسعه و جهانشمولی حقوق بشر » ،( - مولایی، یوسف، ( 1381
. تابستان، شماره 56
- Alexander, Samuel Kern, (2009), Economic Sanctions Law and Public
Policy, UK, Palgrave Macmillan.
- Boas, Gideon & A. Schabas, William, (2003), International Criminal Law
Developments in the Case Law of the ICTY, Netherlands, Martinus NijhoĊ
Publishers.
- Cond, Victor, (2004), A Handbook of International Human Rights
Terminology, Nebraska, University of Nebraska Press.
- De Schutter, Olivier, (2010), International Human Rights Law; Cases,
Materials, Commentary, Cambridge, Cambridge University Press.
- Gordon, Joy, (2010), Invisible War: The United States and the Iraq
Sanctions, Harvard, Harvard University Press.
- Jayawickrama, Nihal, (2002), The Judicial Application of Human Rights
Law; National, Regional and International Jurisprudence, Cambridge,
Cambridge University Press.
- Mendel, Toby, (2008), Freedom of Information: A Comparative Legal
Survey, Paris, UNESCO.
- Quigley, John, (2006), The Genocide Convention: An International Law
Analysis, UK, Ashgate Publishing Company.
- Schabas, William.A, (2009), Genocide in International Law: the Crime of
Crimes, Cambridge, Cambridge University Press.
- Garfield, Richard, (1999), The Impact of Economic Sanctions on Health and
Well-being, Overseas Development Institute, UK, Relief and Rehabilitation
Network.
Article
- Aminzade, Elham, (2007), “The Fundamental Human Rights in the
Situations of Occupation and Economic Sanction”, International Journal of
Humanity, vol.15.
- Dan Seymour and Jonathan Pincus, (2008), “Human Rights and Economics:
The Conceptual Basis for their Complementarity”, Development Policy Review,
26 (4).
- Katzman, Kenneth, (2014), “Iran Sanctions”, Congressional Research
Service, available at: https://www.fas.org/sgp/crs/mideast/RS20871.pdf
- Kondoch, Boris, (2001), “The Limits of Economic Sanctions Under
International Law: The Case of Iraq”, The Yearbook of International Peace
Operations, International Peacekeepings. Vol. 7.
- Lopez-jacoiste, Eugenia, (2007), “The UN Collective Security and its
Relationship with Economic Sanction and Human Rights”, Max plank yearbook
of United Nations Law, Netherland.
- Zali, Alireza, (2012), Assistant Director of Medical Council of Iran, Annual
Cancer Conference.
- www.treasury.gov
- www.fdo.behdasht.gov.ir
- www.globalresearch.ca
- www.gov.uk
- www.phys.org
- www.salamatnews.com
- www.treasury.gov/resourcecenter/sanctions/OFACEnforcement/Pages/
20130724_33.aspx
- www.salamatnews.com/news/111911/
- http://phys.org/news/2013-01-tehran-air-pollution-dead-health.htm
- http://tb.ohchr.org/default.aspx?Symbol=E/C.12/GC/18
- http://www.globalresearch.ca/the-impact-of-sanctions-on-the-iranian-peoples