نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری

2 سردفتر اسناد رسمی

چکیده

تأسیس نهاد ملی داوری ورزش با توجه به تجربۀ موفق مراجع ملی در رسیدگی تخصصی به اختلافات ورزشی از طریق داوری با توجه به حجم عظیم اختلافات مالی ناشی از ورزش ضرورتی است که در بسیاری کشورهایی که صنعت ورزش در آنها مهم است عملی گردیده. در انجام چنین کار حساسی باید به دقت جوانب حقوقی ماجرا را با توجه به تجربیات بین المللی و ملی موجود در نظر داشت تا بتوان بهترین الگو را برای یک نهاد ملی در نظر گرفت. در این مقاله به بررسی این موضوع پرداخته می شود که چالش های حقوقی ایجاد شده برای دیوان داوری ورزش در سوئیس چه الگوهایی را در تأسیس یک دیوان ملی برای حل و فصل اختلافات ورزشی به دست می دهد. لذا، با تحلیل جایگاه داوری ورزشی چرایی ضرورت وجود چنین نهادی و همچنین اصول بنیادینی که می تواند اعتبار چنین دیوانی را زیر سئوال ببرد واکاوی می گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Challenges of Creating a National Arbitration Court for Sports: A Comparative Study with regard to CAS

نویسندگان [English]

  • Homayoun Mafi 1
  • Faraz Shahlaei 2

چکیده [English]

Considering the successful experience of national sport arbitration centers in resolving the sport related disputes specifically with regard to huge amounts of money in sports disputes, makes it almost necessary to create a national forum to solve the sport related disputes based on national customs and rules. In doing so one should consider carefully all legal aspects, bearing in mind previous international and national efforts, in order to develop the best model for a national sport arbitration center. In this research the legal challenges against the Court of Arbitration for Sports and the patterns resulted from these challenges which should carefully be considered in creating a national forum for resolving sport disputes, would be discussed. Thus after studying the position of sport arbitrations in today’s world and in national levels, the necessity for existence and also the fundamental principles that can undermine the credibility of such entities would be examined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • arbitration
  • Court of Arbitration for Sports
  • Principle of consensuality
  • Principle of Independence
  • International sports law
 الف) فارسی
کتاب‌ها
-         خدابخشی، عبدالله، (1391)، حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی، چاپ اول، تهران: شرکت سهامی انتشار.
-         خزایی، حسین، (1386)، حقوق تجارت بین‌الملل، جلد هفتم، چاپ اول، تهران: نشر قانون.
-         شعبانی مقدم، کیوان، ( 1393)، دیوان بین‌المللی حکمیت در ورزش، چاپ اول، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی.
-         صفائی، حسین، (1375)، بین‌الملل و داوری‌های بین‌المللی، چاپ اول، تهران: نشر میزان.
-         مافی، همایون، (1395)، شرحی بر قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران، چاپ اول، تهران: دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری.
 
مقاله‌ها
-           مافی همایون، پارسافر، جواد، (1391)، «دخالت دادگاه‌ها در رسیدگی‌های داوری در حقوق ایران»؛ فصلنامه دیدگاههای حقوق قضائی، دوره 17، شماره 57.
-           مالکی جلیل، کدخدائی، یعقوب، (1392)، «شیوه‌های جایگزین حل و فصل اختلافات در ورزش»، فصلنامه تحقیقات حقوقی آزاد، دوره 6، شماره 20.
-           واحد شقایق، معبودی نیشابوری، رضا، (1394)، «استقلال و بی طرفی داور، ترادف یا تمایز؟ (مطالعه تطبیقی در داوری تجاری بین‌المللی)»، مطالعات حقوق تطبیقی، دوره 6، شماره 1.
 
پایان‌نامه
بیگلری، جهانگیر، (1388)، حل و فصل اختلافات ورزشی از طریق حکمیت و داوری، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.
 
 
ب) انگلیسی
Books
-            Foster K, ( 2006), Lex Sportiva and Lex Ludica: The Court of Arbitration for Sport’s Jurisprudence, in Ian Stewart Blackshaw, Robert C. R. Siekmann & Janwillem Soek, eds., The Court of Arbitration for Sport, 1984-2004, The Hague: TMC Asser Press.
 
-            McArdle David, (2015), Dispute Resolution in Sport: Athletes, Law and Arbitration, New York, Routledge.
 
-            Vaitiekunas Andrew, (2014), The Court of Arbitration for Sport: Law-Making and the Question of Independence, Berne, Stämpfli Verlag,.
 
Articles
-            Beach, Adam, (2012). “The Court of Arbitration for Sport–a Supreme Court for the Sports World?”, The Student Journal of Law, 4, available at: http://www.sjol.co.uk/issue-4/-the-court-of-arbitration-for-sport-a-supreme-court-for-the-sports-world.
 
-            Blackshaw Ian, (2003), “The Court of Arbitration for Sport: An International Forum for Settling Disputes Effectively within the Family of Sport”, Journal of Entertainment Law, 2 (2)4. (2).
 
-            Findlay, Hilary A. and Marcus F. Mazzucco, (2010), “Degrees of Intervention In Sport-Specific Arbitration: Are We Moving Towards a Universal Model of Decision-making?”, Yearbook on Arbitration and Mediation, Pennsylvania State University Dickinson School of Law, Vol. 2.
 
-            Lenard Michael, (2010), “The Future of Sports Dispute Resolution”, Pepperdine Dispute Resolution Law Journal, Vol. 10, No. 1.
 
-            McLaren Richard H, (2001), “The Court of Arbitration for Sport: An Independent Arena for the World's Sports Disputes”, U. L. Rev. 379, Available at: http://scholar.valpo.edu/vulr/vol35/iss2/3.
 
-            Reilly Louise, (2012), “Introduction to the Court of Arbitration for Sport (CAS) & the Role of National Courts in International Sports Disputes”, An Symposium, Journal of Dispute Resolution, Vol. 2012, No. 1.
 
Sites
        -   BBC NEWS, (2015), Claudia Pechstein Puts Sport's Supreme Court on Trial,      Available at: http://www.bbc.com/sport/0/31447368, last reached on: 1 February 2016.
 
-            Chambre Arbitrale du Sport de Comite National Olympique et Sportif Francais, (2015), at: http://franceolympique.com/art/81-larbitrage.html, last reached on: 1 February 2016.
 
-            Court of Arbitration for Sports, (2015), at: http://www.tas-cas.org/en/general-information/history-of-the-cas.html, last reached on: 1 February 2016.
 
-            Dogauchi Masato, (2015), “Disputes in Sports”", reached on 13 Dec 2015, at:  http://www.yomiuri.co.jp/adv/wol/dy/opinion/sports_120604.html.
 
-            Duval Antonie, (2015), “The Court of Arbitration for Sport after Pechstein: Reform or Revolution?”, Asser International Sports Law Blog, available at: http://www.asser.nl/SportsLaw/Blog/post/the-court-of-arbitration-for-sport-after-pechstein-reform-or-revolution, last reached on: 1 February 2016
 
-            Fondation EurActiv, “How Europe can learn from sports industry successes”, 28 Jan 2015, available at: http://www.euractiv.com/sections/trade-society/how-europe-can-learn-sports-industry-successes-311628, last reached on: 1 February 2016
 
-            German Court of Arbitration for Sport, (2015), at: http://www.dis-sportschiedsgericht.de/de/, last reached on: 1 February 2016
 
-            Sport Resolutions (UK), (2015), at: https://www.sportresolutions.co.uk, last reached on: 1 February 2016
 
-            Sport Dispute Resolution Centre of Canada, (2015), at: http://www.crdsc-sdrcc.ca/eng/home, last reached on: 1 February 2016
 
-            Statista Inc, (2015), Global Sports Market - Total Revenue from 2005 to 2017, reached on 13 Dec 2015, available at: http:// www.statista.com/ statistics/ 370560/worldwide-sports-market-revenue/, last reached on: 1 February 2016
 
-            World Intellectual Property Organization, (2015), available at: http:// www.wipo.int/ip-sport/en/dispute.html, last reached on: 1 February 2016.
 
3 . رویۀ قضائی و داوری
-            Abdevali v. United World Wrestling (UWW), CAS Ad Hoc Div, (Incheon, 2 October 2014), available at: http:// www.tas-cas.org/ fileadmin/ user_upload/ Award_FINAL.pdf.
 
-            Raducan v. IOC, CAS Ad Hoc Div (O.G. Sydney 2000).
 
-            Skeleton of Arbitration Agreement, Sport Resolutions, (UK), 2015, available at: https:// www. Sport resolutions. co. uk/ uploads/ related- documents/ DRAFT_Arbitration_AGREEMENT. pdf.
 
-            Treaty of Lisbon Amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community, signed at Lisbon, 13 December 2007, Doc C 2007/ 306/01, available at: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ EN/NOT/? uri=uriserv:OJ.C_.2007. 306.01.0001.01.ENG
 
-             Unreported, CAS, Docket No CAS 97/156, 1997 (‘Foschi’).