دوره و شماره: دوره 18، شماره 54، بهار 1396 
7. جایگاه حاکمیت قانون در حقوق بین المللی

صفحه 171-196

10.22054/qjpl.2017.7431

محمود حاجی زاده؛ هیبت اله نژندی منش؛ محمدحسین زارعی