نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضوهیات علمی

چکیده

می توان ادعا نمود که اصل بیان دلایل و مستندات آرا و تصمیمات از حوزه رسیدگی های قضایی به عرصه اداری توسعه و تعمیم یافته است، با این حال نظر به تفاوت های این دو ساحت، این اصل در حقوق ادرای از انعطاف بیشتری برخوردار است و وابسته به موضوع،زمینه ها و شرایط پیرامونی آن می- باشد. رویه قضایی دیوان عدالت ادرای ضمن شناسایی این اصل در خصوص آرای دادگاه های اداری در مقایسه با تصمیمات ادرای از قوام و توسعه یافتگی بیشتر برخوردار است. این نوشتار بابررسی این اصل در چند نظام حقوقی پیش رو (انگلستان،امریکا،فرانسه و اتحادیه اروپا و استرالیا) وضعیت آن را در حقوق اداری ایران و به خصوص در رویه قضایی دیوان عدالت اداری واکاوی نموده است.
(( می توان ادعا نمود که اصل بیان دلایل و مستندات آرا و تصمیمات از حوزه رسیدگی های قضایی به عرصه اداری توسعه و تعمیم یافته است، با این حال نظر به تفاوت های این دو ساحت،این اصل در حقوق ادرای از انعطاف بیشتری برخوردار است و وابسته به موضوع،زمینه ها و شرایط پیرامونی آن می- باشد. رویه قضایی دیوان عدالت ادرای ضمن شناسایی این اصل در خصوص آرای دادگاه های اداری در مقای... ))

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

the principal of exclaiming the reasons and documentation of the administrative decisions and it's effect on the jurisprudence of the court of administrative justice

نویسنده [English]

  • Ali Mohammad Falah Zadeh

چکیده [English]

Legal obligation to provide reasons for administrative decisions is a principle that originated from judicial field moving to the administrative decision-making process, there seems to be profound differences between two areas. It is, therefore, very much context dependent, offering considerable room for the exceptional circumstances . The Iranian legal system paid its attention to the principle in judicial proceedings, yet its shortcoming in administrative procedures seems to be obvious. Although the Court of Administrative Justice in a rather isolated case seems to call for the observance of the principle in administrative procedures, it is hard to argue that this would lead to a legally binding rule.
(( Legal obligation to provide reasons for administrative decisions is a principle that originated from judicial field moving to the administrative decision-making process, there seems to be profound differences between two areas. It is, therefore, very much context dependent, offering considerable room for the exceptional circums...))

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reasons of Administrative
  • Administrative decision
  • administrative documentes
  • administrative vote
  • Court administrative justice
الف) فارسی
کتاب‌ها
-           قاری سید فاطمی، سید محمد، (1390)، حقوق بشر در جهان معاصر، دفتر اول، چاپ سوم، تهران: شهر دانش.
-           فلاح‌زاده، علی محمد، (1394)، حقوق اداری تطبیقی، تهران: شهر دانش.
-           مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عدالت اداری سال 91، پژوهشگاه قوه قضاییه، مرکز انتشارات و مطبوعات قوه قضاییه3.
-           هاشمی، سید محمد، (1383)، بررسی مفاهیم عدالت و انصاف از دیدگاه قانون اساسی، در حقوق بشر و مفاهیم مساوات و  انصاف و عدالت، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 
 
مقاله
-           زارعی، محمد حسین، (1376)، «تحلیلی بر پیوند حقوق اداری و مدیریت دولتی برپایه حاکمیت قانون»، نشریه مدیریت دولتی، شماره 38.
 
آرای دیوان عدالت اداری
-           دادنامه شماره 119 – 24/12/1368 کلاسه پرونده 16/68 هیات عمومی.
-           دادنامه 9109970902103140 مورخ 5/12/1391، شعبه 21.
-           دادنامه 9109970903103341مورخ 20/12/1391، شعبه 31.
-           دادنامه 9109970901403213مورخ 13/12/1391، شعبه 14.
-           دادنامه 9109970901403158 مورخ 8/12/1391، شعبه 14.
-           دادنامه 9109970903202807مورخ 29/9/1391، شعبه 32.
-           دادنامه 9109970902903407مورخ 11/9/1391، شعبه 29.
-           دادنامه 9109970905100619 مورخ 26/9/1391 شعبه 1 تشخیص.
-           دادنامه 9109970900302711مورخ 11/9/1391، شعبه 3.
-           دادنامه 2369 – مورخ 2/12/1384، شعبه 18.
-           دادنامه 9109970901905969 مورخ 16/12/1391، شعبه 19.
-           دادنامه 9109970902403066مورخ 26/12/1391، شعبه 22.
ب) انگلیسی
Books
-            Craig, Paul, (2003), Administrative Law, Sweet & Maxwell.
 
-            D.J, Galligan, (1996), DueProcess and Fair Procedures, Oxford.
 
-            Elliot, Mark, (2005), Administrative Law, University Peress, Oxford.
 
-            Künnecke, Martina, (2007), Tradition and Change in Administrative Law, Springer.
 
-            Matthew, (2007), Australian Administrative Law, Cambridge University Press.
 
-            Nevilie, Brown and Jean Michel, (1998), Galabert, French Administrative Law, Oxford.
 
-            R Creyke and JMCMillan, (2005), Control of Government Action, Lexis Nexis Buttwrwoths.
 
-            P Bayne, (1992), The Inadequacy of Reasons as an Error of Law, 66 Australian Law Journal.
 
-            Jerry Mashaw, (2007), Administrative Law: Introduction to the American Public Law System (5th edition), Thomason, West, 2003.
 
-            Klara Kanska, (2004), “Towards Administrative Human Rights in the EU. Impact of the Charter of Fundamental Rights”, European Law Journal, Vol. 10, No. 3.
 
-            Henry J. Friendly, (1975), “Some Kind of Hearing”, University of Pennsylvania, Law Review, Vol. 123, No. 6
 
آرای محاکم خارجی
-            RV.Secretarn of State Home Department, Exparte mohamad fayad (1996), EWCA civ996.
 
-            Pablicsevice Board of South Wales v. Osmand, (1983), 2 Aller 367, 1QB34, 3WLR13.
 
-            Mcilraith v. Institue of Gharterad Accountant, 2003, NSWS C208.
 
-            Foldborg v. Kelly 397.u.s. 254, 190.