نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی دانشگاه ازاد اسلامی نجف اباد

2 استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

3 استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

حاکمیت قانون، به مفهوم تحدید قدرت خودسرانه دولت به منظور حفظ حقوق و آزادیهای بنیادین فردی، از ارکان اساسی دموکراسی است. از سوی دیگر در عرصه بین المللی ، حاکمیت قانون ابزاری در جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی و ترویج و اعتلای حقوق بشر و پایبندی ارکان تصمیم گیر به مقررات پذیرفته شده است. با توجه به ساختار و واقعیت های حاکم بر جامعه بین المللی ، مفهوم حاکمیت قانون در عرصه بین المللی به صورت متفاوتی از حقوق داخلی اعمال خواهد شد. بر این اساس عناصر حاکمیت قانون از قبیل قطعیت حقوقی ، عمومیت قوانین ، شفافیت، تساوی در مقابل قانون و ... شایسته است مطابق واقعیات و ساختار متفاوت نظام بین المللی تبیین شوند. علاوه بر این شرایط حاکم بر جامعه بین المللی از قبیل ساختار افقی این نظام ، فقدان صلاحیت اجباری و بررسی قضایی مقررات توسط محاکم بین المللی اجازه پیدایش یک نظام مبتنی بر قانون اساسی را نمی دهند. در این مقاله نویسندگان ضمن تبیین جایگاه حاکمیت قانون در عرصه بین المللی ،مهمترین موانع موجود در جهت حفظ و اعتلای حاکمیت قانون در نظام بین الملل را مورد مطالعه و کنکاش قرار داده اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Statute of Rule of Law in International Law

چکیده [English]

The rule of law meaning to limitation of arbitrary power and conservation of fundamental individual rights and freedoms , is one of the democracy foundations. The Rule of law in international level is instrument for preservation of international peace and promotion of human rights. In attention to structure and realities of international community , apply of rule of law differently in international level, therefore elements of rule of law such as determinacy , generality , clarity , stability, equality before the law and … must explain differently in international community. In addition to , horizontal structure and absence of compulsory jurisdiction and judicial review for the courts , don’t allow a regime based on the constitution. In this thesis , authors in the one hand explain to position of rule of law in international level and the other review of present challenges for the conservation and promotion of rule of law in international system

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rule of law
  • International Law
  • Human Rights
  • constitutionalism
  • Jus Cogens
الف) فارسی
کتاب­ها
-           پریس، ارنا، (1390)، خورشید آهسته بالا می‌آید (عدالت در امپراتوری آمریکا)، ترجمه سید خلیل خلیلیان، چاپ اول، تهران: شرکت سهامی انتشار.
-           ضیایی بیگدلی، محمدرضا، (1393)، حقوق بین‌الملل عمومی، چاپ چهل و هفتم، تهران: گنج دانش.
-           غمامی، مجید و کاتوزیان، ناصر، (1385)، نسبت آزادی و قانون، حکومت قانون و جامعه مدنی، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
 
مقاله‌ها
- پتکولسکو، یوانا، (1387)، «بررسی قضایی تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل متحد توسط دیوان بین‌المللی دادگستری»، ترجمه محمدعلی صلح‌چی و هیبت‌الله نژندی‌منش، الهیأت و حقوق، شماره 28.
-           زارعی، محمد حسین، (1387)، «حاکمیت قانون و دموکراسی: سازگاری یا تعارض؟»، مجله تحقیقات حقوقی، دانشگاه شهید بهشتی، شماره 48.
-           نژندی منش، هیبت‌الله و ضیایی بیگدلی، محمدرضا، (1389)، «نقش دادگاه‌های بین‌المللی کیفری در حفظ و استقرار صلح و امنیت بین‌المللی»، پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی (فقه و مبانی حقوق)، دوره ششم، شماره 20.
 
ب) انگلیسی
Books
-            Bryde Brun_Otto, (2005), International Democratic Constitution, Towards World Constitutionalism, Martinus Nijhoff Publishers.
 
-            Byers   M & Nolte GH, (2003), United States Hegemony and the Foundations of International Law, Cambridge University Press.
 
-            Cassese Antonio, (2005), International Law, Oxford University Press, Second Edition.
 
-            Dworkin  R, (1986), Law’s Empire, Harvard University Press.
 
-            Gardboum Stephen, (2007), Human Rights and International Constitutionalism, International Law & Global Government, Temple University School of Law.
 
-            Henkin Louis, (1979), How Nations Behave, Colombia University Press, Second Edition.
 
-            Jennings, R., Watts, A, (1992), Oppenheim’s International Law, London, Longman, Vol.1.
 
-            Jorges, C & Petersman. E, (2011), Constitutionalism, Hart Publishing.
 
-            Pietro, Costa, Zolo, Danilo, (2007), The Rule of Law, History, Theory and Criticism, Law and Philosophy Library, Springer, Volume 80.
 
-            Rafferty John, (2012), Constitutionalism in International Law: The Limits of Jus Cogens, Submitted in Fulfillment of the Requirements for the Degree LLM International Law, University of Pretoria.
 
-            Raz, Joseph, (1979), The Authority of Law, Essays on Law and Morality, Oxford, Clarendon Press.
 
-            Roach Steven C, (2009), Governance, Order, and the International Criminal Court between Realpolitik and a Cosmopolitan Court, OUP Oxford.
 
-            Watts, Arthur, (1993), The International Rule of Law, German Yearbook of International Law.
 
Articles
-            Ambrus, Mónika, (2009),  “Comparative Law Method in the Juice prudence of the European Court of Human Rights in the Light of the Rule of Law”, Erasmus Law Review, Vol. 02.
 
-            Franck, Thomas, (1988), “Legitimacy in the International System”, The American Journal of International Law, No. 82.
 
-            Koskenniemi, M, (2005), “International Law in Europe: Between Tradition and Renewal”, European Journal of International Law, No. 16.
 
-            -Kumm, Mathias, (2003-2004), “International Law in National Courts: The International Rule of Law and Limits of the International Mode”, Virginia Journal of International Law, Vol. 44, No. 19.
 
-            Petter. A, (2006), “A Compensatory Constitutionalism: The Function and Potential of Fundamental International Norms and Structures”, Leiden Journal of International Law, Vol. 19.
 
-            Van Bogdandy, Armin, (2006), “A Constitutionalism in International Law: Comment on a Proposal from Germany”, Harvard International Law Journal, No. 47.
-            Warioba, Sinde Joseph, (2001), “Monitoring Compliance with and Enforcement of Building Decisions of International Court”, Printed in Max Planck Yearbook of United Nations Law, Vol. 5.
 
Documents
-            -International Law Commission, (1949), Draft Declaration on Rights and Duties of States, Annexed to General Assembly Resolution 375 (IV).
 
-            The Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly Relations and Cooperation Among States in Accordance With the Charter of the United Nations, Adopted by the UN General Assembly Resolution 2625 (XXV) of 24 October  1970.
 
-            The Rule of Law and Transitional Justice in Conflict and Post-Conflict Societies, Report of the Secretary-General, 23 Aug 2004. S/2004/616.
 
-            The Treaty of Rome, European Commission, 25 March 1957.
 
-            UN, General Assembly, 2005 World Summit Outcome, Resolution 60/1, 16 September 2005, Sixtieth Session.
 
-            UN, General Assembly, A/RES/61/39.
 
-            UN, General Assembly, A/RES/62/70.
 
-            UN, General Assembly, A/RES/63/128.
 
Cases
-            Certain Expenses of the United Nations (Article 17, paragraph 2, of the Charter), Advisory Opinion I.C.J, Reports, 1962.
 
-            North Sea Continental Shelf (Federal Republic of Germany/Denmark; Federal Republic of Germany/ Netherlands), Judgment, ICJ. Reports 1969.
 
-            Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (Belgium v. Spain), Second Phase, Judgment, I.C.J Reports 1970.
 
-            Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South West Africa) notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970), Advisory Opinion, I.C.J Reports 1971.
 
-            Border and Trans border Armed Actions (Nicaragua v. Honduras), Jurisdiction and Admissibility, Judgment, I.C.J Reports 1988.
 
-            The Case of the S.S. “Lotus”, Judgment of 7 September 1927, P.C.I.J. Series A, No.10.Greco – Bulgarian Communities, PCIJ, 1930, Ser. B, no. 17.
 
-            Customs Regime Between Germany and Austria, P.C.I.J, Series A/B,1931.
 
-            Island of Palmas Case (Netherlands, USA), Report of International Arbitral Awards, Volume II , 4 April 1928.
 
Sites
-            Beaulac, Stephane, “The Rule of Law in International Law Today”, 9, available at: http:// papyrus.bib.umontreal. Calxmuli/ bitstream/ handle/ 1866/3093/ International_Rule_Law_Final.pdf.Jessionid= 94DC1FD57D373C003AF61D1F2D1F1E23? Sequence=1, 8/1/15.
 
-            Higgins, Rosalyn, “The ICJ, The United Nations System, and the Rule of Law “, London School of Economics and Political Sciences, 2006, available at: http://www.lse.ac.ukl.Collections/LSE Public Lectures and Events/ pdf/ 20061113-higgins.pdf, 12/20/14.
-             
-            Hindeaki, Shinoda, “Peace-Building by the Rule of Law: an Examination of Intervention in the Form of International Tribunals”, Institute for Peace Science, Hiroshima University, 2001, available at: http://www.the globalsite.ac.uk.