نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

انقلاب تکنولوژیکی، آزادی بیان را به نحوی مدرن متأثر ساخت که توسعه رادیو و تلویزیون قبلاً آنرا دگرگون نکرده بود. این امر رفته رفته بامشارکت فرهنگی در زمینه های مختلفی از جامعه پررنگ تر شد و مراوداتی که تا پیش از آن در قالبهایی محدودتر صورت می گرفت، توسعه یافت. با اینحال، به همان میزان نیز امکان کنترل و ایجاد محدودیت در اقسام مختلف ارتباطات در اشکال جدیدی، هویدا شد. چنین کنترلی که عمدتاً از طریق سازوکارهای دولتی و در مقابله با جریان مبادله آزادانه اطلاعات صورت می گیرد، با ظهور شبکه های اجتماعی وارد مرحله جدیدی شده است. سانسور و نظارت بر محتوای داده ها و پیشرفت شیوه های ره گیری مکاتبات و مکالمات در این شبکه ها، این پرسش جدی را به ذهن متبادر می کند که آیا با انقلاب تکنولوژیکی، زمینه ای برای شکل گیری انقلابی حقوق بینالملل اینترنت فراهم شده است؟ در این مقاله در صددیم تا با طرح این ادعا که هنوز مقوله ای به نام حقوق بینالملل اینترنت در قالب مجموعه ای منسجم و با ثبات شکل نگرفته است، به ویژه با ظهور و رواج روبه رشد شبکه های اجتماعی، به ضرورت و چگونگی توسعه این حوزه حقوقی در سطح بین المللی بپردازیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

towards the development of international law of internet

چکیده [English]

The Internet has always been an international law problem. Clearly the International institutions ranging from the International Telecommunication Union to the U.N. General Assembly are becoming increasingly involved in regulating the Internet. But it seems that still there is a long road to a coherence international system of rules and regulations concerning internet law in international community.
Apart from the question of the desirability of international rules and regulations, the problem of domestic censorship of filtering as a serious problem, to some extent endangered some human rights principles as free flow of information, principle of freedom of expression, right to privacy, openness and etc. in this article, by focusing on the universality and the unity of cyberspace and the place of co operation among states t enhance the international relations, we will consider the necessity and the possibility of extension of rules and principles of general international law to this context.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Law
  • environmental law
  • Universality
  • principles of international environmental law
  • principle of co-operation
الف) فارسی
کتاب‌
-            استیون هیک، ادوارد، اف‌ هلپین و اریک‌هوسکینز، (1392)، حقوق بشر و اینترنت، ترجمه سید قاسم زمانی و مهناز بهراملو، تهران: انتشارات خرسندی.
-            پنلوپ، لارنس، (1383)، کاربرد اینترنت در حقوق، ترجمه سیدقاسم زمانی و مهناز بهراملو، تهران: نشر میزان.
-            شهبازی، آرامش، (1391)، خسارات وارد بر محیط زیست از منظر حقوق مسئولیت بین‌المللی: چالش‌های موجود، در جامعه بین‌المللی و حقوق بین‌الملل در قرن 21، چاپ اول، تهران: شهر دانش.
مقاله‌ها
-            رمضانی قوام آبادی، محمدحسین، (1386)، «نگاهی به اصل استفاده غیر زیانبار از سرزمین در حقوق بین‌الملل محیط زیست»، علوم محیطی، سال چهارم، شماره 4.
-            شهبازی، آرامش، (1389)، «هتک حرکت ساحت مقدس قرآن کریم در ترازوی حقوق بین‌الملل»، مجله حقوقی بین‌المللی، سال بیست و هفتم، شماره 43.
 
پایان‌نامه
-            معتمدی، امجد، (1385)، محدودیت‌های وارد بر حق جریان آزاد اطلاعات در حقوق بین‌الملل بشر با تأکید بر تکنولوژی‌های نوین ارتباطی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق بشر، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی.
 
ب) انگلیسی
Books
-            Gazi, Angeliki, (2011), Radio Content in the Digital Age, Intellect, U.S.A.
 
-            Jasdev Singh Rai, Celia Thorheim, Amarbayasgalan Dorjderem, Darryl Macer, (2010), Universalism and Ethical Values for the Environment, UNESCO Bankok.
 
-            Kahn, Robert E. & Vinton G. Cerf, (2004), What is the Internet (and What Makes it Work)? Reprinted in open Architecture as Communications Policy (Mark N. Cooper ed.), Kluwer Publishing.
 
-            Karlekar, Karin Deutsch, Sarah G. Cook, (2009), A Global Assessment of Internet and Digital Media, Access and Control: A Growing Diversity of Threats to Internet Freedom in Freedom on the Net, Freedom House.
 
-            Khan, Robert & Vinton G. Cerf, (2004), What is the Internet and What Makes it Work? Cited in open Architecture as Communications Policy, Mark .N. Cooper (ed).
 
-            Kietzmann, Jan H. et al, (2011), Social Media? Get Serious! Understanding the Functional Building Blocks of Social Media, 54 BUS. HORIZONS.
 
-            Kirkpatrick, David, (2010), The Facebook Effect, Oxford University Press.
 
-            McGoldrick, Allen, (1991), The Human Rights Committee: its Role in the Development of the International Covenant on Civil and Political Rights, Oxford, Clarendon Press.
 
-            McLuhan, Marshall, (1962), The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man, University of Toronto Press.
 
-            OECD, (2008), The Seoul Declaration for the Future of the Internet Economy, Seoul, Korea.
 
-            Protecting and Exploring Intellectual Property Rights in Virtual Worlds and Social Networks, in Andrew Sparrow, (2010), The Law of Virtual Worlds and Internet, Social Networks, Gower.
 
-            Svensson, Anna-Lena, & McCarthy, (1998), The International Law of Human Rights and States of Exception: With Special Reference to the Travaux Preparatories and Case-Law of the International Monitoring, MARTIN US NlJHOFF PUBLISHER, THE HAGUE
 
 
Articles
-            Balkin, George, (1995), “Populism and Progressivism as Constitutional Categories”, 104 YALE L.J., Vol. 2.
 
-            Benkler, Yochai, (2000), “From Consumers to Users: Shifting the Deeper Structures of Regulation Toward Sustainable Commons and User Access”, 52 FED.COMM. L.J, Vol.44.
 
-            Brems, Eva, (2005), “Conflicting Human Rights: An Exploration in the Context of the Right to a Fair Trial in the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms”, 27 Human Rights Quarterly, No.16.
 
-            Froomkin, Allen. Michael, (2003), “Habermas@Discourse.net: Toward a Critical Theory of Cyberspace”, 116 HARV. L. REV.
 
-            Hanley. Herbert, (1998), “International Internet Regulation: A Multinational Approach”, 16 MARSHALL J. COMPUTER & INFO. L.
 
-            Howard, P.N., Duffy, A., Freelon, D., Hussain, M., Mari, W. & Mazaid, M. (2011). “Opening Closed Regimes: What Was the Role of Social Media During the Arab Spring?”, Seattle: PIPTI. Retrieved May 22, 2012 from http://pitpi.org/ index. php/2011/09/11/opening-closed-regimes-what-was-the-role-of-social-media-during-the-arab-spring/ (3.6.2015).
 
-            Kleinwachter, Wolfgang, (2009), “The History of Internet Governance”, Internet Governance (Oct. 20, 2009) last visited at http://www.intgov.net/papers/35 (09.06.2015).
 
-            Knoll, Amy, (1996), “Any Which Way but Loose: Nations Regulate the Internet”, 4 TUL. J.INT’L & COMP. L, 23.
-            Lemley, Mark A, (1998), “The Law and Economics of Internet Norms”, 73 CHI.-KENT L.REV, 11.
 
-            Wu, Timothy S, (1997), “Cyberspace Sovereignty?—The Internet and the International System”, 10 HARV. J.L. & TECH, Vol.22
 
-            Yoo, Christopher S, (2010), “Free Speech and the Myth of the Internet as an Unintermediated Experience”, 78 GEO. WASH. L. REV, 13.
 
Documents
-            A Global Challenge in the New Millennium, (2015), WSIS-03/Geneva/Doc/4-E (Dec. 12, 2003), available at http://www.itu.int/wsis/docs/geneva/official/dop.html (4.6.2015).
 
-            Agreement Governing the Activities of States on the Moon and Other Celestial Bodies (Moon Agreement) On 5 December 1979, the UN General Assembly Adopted the Agreement in Resolution 34/68.
 
-            Convention on Cyber-crime, European Treaty Series - No. 185 Available at: http://www. europarl. europa.eu/ meetdocs/ 2014_ 2019/ documents/ libe/ dv/ 7_ conv_ budapest_/ 7_ conv_ budapest_ en. pdf (9.4.2015).
 
-            Convention on the Law of the Non-navigational Uses of International Watercourses, (1977), available at: http://legal. un.org/ilc/texts/instruments/english/ conventions/8_3_1997.pdf (3.7.2015).
 
-            Convention on the Trans boundary Effects of Industrial Accidents, Helsinki, 1992, available at http://www.unece.org/env/teia.html (4.6.2015).
 
-            DEF. Advances Res. Projects Acency, available at: http://www.darpa.mil/our_work/ (25.9.2015).
 
-            Draft articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, with commentaries, 2001, available at: http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/ english/commentaries/9_6_2001.pdf (16.3.2015).
 
-            Human Rights Committee. (1983), General Comment no. 10: Freedom of Expression (Art.19) (UN Doc. CCPR/C/21/Add.2
 
-            ICANN Accountability & Transparency. (2015). INTERNET CORP. ASSIGNED NAMES & NUMBERS, http://www.icann.org/en/news/in-focus/ accountability (8.5.2015).
 
-            International Telecommunication Union. (2006). Review of the International Telecommunication Regulations, ITU Admin. Council Res. 146, available at http://www.itu.int/ITU-T/itr-eg/files/resolution146.pdf (21.4.2015).
 
-            Internet Governance Forum, Internet Governnace F., http:// www.intgovforum.org/cms/aboutigf (4.8.2015).
 
-            Internet SOC’Y, Europen Commission: Public Consulatation on the open Internet and Net Neutrality (2010), available at http:// www.isoc.org/ pubpolpillar/docs/20100929_eu.pdf (15. 8.2015).
 
-            Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change available at http://unfccc. int/ essential_ background/ kyoto_protocol/items/ 1678.php.
 
-            Organization for Economic Co-operation and Development, (1980), OECD Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data, Available at: http://www.oecd. org/document/18/0,3746,en_2649_34255_1815186.
 
-            Organization Ganization for Economic Co-operation and Development. (1980). OECD Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data,http://www.oecd.org/document/ 18/0,3746,en_2649_34255_ 1815186_1_1_1_1, 00&&en-USS_01DBC.html_1_1_1_1,00&&en-USS_01DBC.html (4.8.2015).
-            WCIT and Internet Governance: Harmless Resolution or Trojan Horse?, CircleID. com, Dec. 17, 2012, http://www.circleid. com/posts/ 20121217_ wcit_and_internet_governance_harmless_resolution_or_trojan_horse/.(5.8.2015).
 
-            World Summit on the Information Society. (2005). Geneva 2003–Tunis 2005, Declaration of Principles: Building the Information Society.
 
-            World Summit on the Information Society. (2005). Geneva 2003–Tunis 2005, Rep. from the Working Group on Internet Governance, WSIS-II/PC-3/DOC/5-E (Aug. 3, 2005)
 
 
Websites
-            http://cil.nus.edu.sg/rp/il/pdf/2001%20Draft%20Articles%20on%20Prevention%20of%20Transboundary%20Harm%20from%20Hazardous%20Activities-pdf.pdf (3.5.2015)
-            http://www.intgovforum.org/cms/2011/press/Backgrounder_What_is_IGF_final.pdf (4.8.2015)
-            http://www.intgovforum.org/cms/documents/publications/208-igf-2013-building-bridgesenhancing- multistakeholder-cooperation-for-growth-and-sustainable-development/file (4.6.2015)
-            http://www.iso.org/iso/copyright_information_brochure.pdf (08.5.2015)
-            http://www.itu.int/dms_pub/itu-s/oth/02/09/S020900000A5201PDFE.PDF (14.8.2015)
-            http://www.itu.int/dms_pub/itu-s/oth/02/09/s02090000115201pdfe.pdf (6.8.2015)
-            http://www.itu.int/en/wcit-12/documents/final-acts-wcit-12.pd, pp. 19-ff. (6.8.2015)
-            http://www.itu.int/net/pressoffice/press_releases/2015/17.aspx#.VlazxTuhfmQ
-            http://www.srco.ir/Articles/DocView.asp?Id=115 (9.5.2015)
-            http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?documentid=97&articleid=1503 (15.6.2015)
-            http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?documentid=78&articleid=1163 (17.7.2015)
-            http://www.washington.edu/news/2011/09/12/new-study-quantifies-use-of-social-media-in-arab-spring/
-            https://www.techopedia.com/definition/5526/local-area-network-lan (3.7.2015)