نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 هیئت علمیدانشگاه تربیت مدرس

چکیده

معاهده منشور انرژی موافقت نامه‌های بین‌المللی است که چارچوبی چندجانبه را برای همکاری فراسرزمینی در عرصه انرژی تدارک می‌بیند. با عنایت به اهمیت مضاعف موضوع انرژی در مناسبات بین‌المللی و نقش مستقیم بنیادین انرژی بر حل معضلات و سرنوشت جامعه بین‌المللی، برخی دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی خوانشی جدید از تعهدات بین‌المللی در حوزه انرژی و وصف این تعهدات ارائه کرده‌اند. با توجه به رژیم حقوقی متمایزی که تعهدات دوجانبه در خصوص تعهدات جمعی از منظر حقوق معاهدات و حقوق مسئولیت بین‌المللی دارند، به‌دنبال تغییر ماهیت تعهدات انرژی کشورها در چارچوب رژیم حقوقی، تعهدات جمعی دارند تا بدین وسیله از دیدگاه خود به حل برخی از این معضلات کمک کنند. از همین‌رو بررسی وضعیت حقوقی تعهدات معاهداتی بین‌المللی – مشخصاً معاهده منشور انرژی-  می‌تواند به فهم این جریان و فرآیند در حال تکوین در میان تابعان حقوق بین‌الملل کمک کند. با همین هدف تعهدات سرمایه‌گذاری در معاهده منشور انرژی مورد پژوهش قرار می‌گیرد.   

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Genealogy of Enenrgy Obligations in the Light of Case Study of Investment Obligations of Energy Charter Treaty

چکیده [English]

Energy Charter Treaty (ECT) is an International Agreement which provides a multilateral outline for transborder coopretion on Enenrgy. Bearing in mind the continuance of economic and Enenrgy Crisis around the world and paying attention to increasing importance of energy in internatinal relations and due to the direct impact of energy and its influence on resolving the International community problems, some states and International organizations introduce new vision on the nature of international obligations in the field of enenrgy and its charactrestics. On this base, surveying the legal status of International treaties –namely ECT- will aid us undrestanding the stream and its process of fornation among International Subjects. That is what is going on in this paper. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • treaty"
  • "Obligations"
  • "Typology"
  • "Investment"
  • "Energy

الف) فارسی

کتاب‌ها
-          اف لونفلد،آندریاس، (1390)،حقوق بین‌الملل اقتصادی، ترجمه محمد حبیبی مجنده، چاپ اول، تهران: انتشارات جنگل، جاودانه.
-          به اهتمام  امین زاده، الهام،(1390)، مجموعه مقالات و سخنرانی های حقوق انرژی نخستین همایش ملی انرژی، تهران: نشر دادگستر.
-          حلمی، نصرت الله،(1387)، مسئولیّت بین المللی دولت و حمایت سیاسی، تهران: بنیاد حقوقی میزان.
-          هوهن فلدرن، آیگناتس زایدل، (1379)، حقوق بین الملل اقتصادی، ترجمه و تحقیق دکتر سید قاسم زمانی، تهران: شهر دانش.
 
مقاله‌ها
-          اخوان فرد، مسعود، تقدیر، کاظم، (1389)، «مسئولیّت بین‌المللی دولت براساس معاهده منشور انرژی»، مجله حقوقی بینالمللی، شماره 42 .
-          امیراحمدی، هوشنگ، (1374)، «جایگاه استراتژیک ایران در بازار جهانی نفت»، ترجمه علیرضا طیب، مجله اطلاعات سیاسی - اقتصادی، شماره 97 و 98.
-          آقارضی، بهمن، (1388)، «ریشه‌های سیاسی بحران نفت در خاورمیانه»، مجله روند اقتصادی، شماره 5.
-          دلماس مارتی، می‌ری، (1387)، «جهانی شدن حقوق: فرصت‌ها و خطرات»، ترجمة اردشیر امیرارجمند، مجلة حقوقی، نشریة دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، شمارة 24.
-          سواری، حسن، عطار، محمدصالح، (1393)، «گونه‌شناسی رژیم حقوقی تعهدات بین‌المللی»، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال شانزدهم، شماره 44.
-          صرافی، علی، (1380)، «نقد و بررسی معاهده منشور انرژی»، مجله اقتصاد انرژی، شماره 31 .
-          عسلی، مهدی، (1385)، «امنیت انرژی در جهان ناامن کنونی»، مجله روند اقتصادی، شماره 23.
-          علیدوستی، ناصر، (1386)، «منافع ملی در معاهدات و اسناد تجارت بین الملل»، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال دهم، شماره 2.
-          فرمند، رضا، (1382)، «امنیت انرژی در گرو ثبات قیمت انرژی»، مجله روند اقتصادی، شماره 4.
-          قنبری جهرمی، محمد جعفر، (1386)، «نهادهای بین‌المللی تجارت: گات و سازمان تجارت جهانی»، نشریة دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، شمارة 28.
-          کدخدایی، عباسعلی، (1386)، «نگرشی بر ساختار مرجع حل اختلاف در سازمان تجارت جهانی»، مجلة حقوقی، نشریة دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، شمارة 21.
-          معصوم زاده کیائی، میر احمد، (1386)، «حاکمیت دولت‌ها در عصر شرکت‌های چند ملیتی»، مجله اطلاعات سیاسی - اقتصادی.
 

ب) انگلیسی[u1] 

BOOKS
-          W.Walde, Thomas, (1995), International Energy and Resourses Law and Policy Series, The Energy Charter Treaty: An East-West GateWay for Investment and Trade, Edited ByThomas W.Walde, Foreworde ByRuud Lubbers, Chapter 13: International Investment under the1994 Energy Charter Treaty.
-          Legitimacy and Global Governance: Why Constitutionalizing the WTO is a Step Too Far, in R. Porter et al. (eds), (2002), "Efficiency, Equity, and Legitimacy: The Multilateral Trading System at the Millennium" .
 
 Articles
-          Silvia Colombo and Nur Abdelkhaliq[u2] , (2102), “The European Union and Multilateralism in the Mediterranean: Energy and Migration Policy”, MERCURY E-paper.
 
-          Sicilianos, Linos Alexander, (2002), “The Classification of Obligations and the Multilateral Dimension of the Relations of the International Responsibility”, The European Journal of International Law,  EJIL, Vol. 13, No. 5.
 
-          Johnstone, Ian, (2004), “US-UN Relations after Iraq:The End of The world Order as We Know It?”, The European Journal of International Law,  EJIL, Vol. 15 No. 4.
 
-          Joost, Pauwelyn, (2000), “Enforcement and Countermeasures in the WTO: Rules are Rules — Towards a More Collective Approach”, AJIL, Vol.  94.
 
-          Dominice, Christian, (1999), “The International Responsibility of States for Breach of Multilateral Obligations”, EJIL, Vol. 10.
 
-          Sicilianos, Linos-Alexander, (2002), “The Classification of Obligations and the Multilateral Dimension of the Relations of International Responsibility”, EJIL, Vol. 13.
 
-          Simma, Brono, (1992), “Bilateralism and Community Interest in the Law of state Responsibility”, in Y. Dinstein and M. Tabory (eds), International Law at a Time of Perplexity: Essays in Honor of Shabtai Rosenne.
 
-          Carmody, Chios, (2006), “WTO Obligations as Collective",The European Journal of International Law”, EJIL, Vol. 17, No.2 .
 
-          Gazzini, Tarcisio, (2006), “The Legal Nature of WTO Obligations and the Consequences of Their Violation”, European Journal of International Law, Vol. 17, Issue 4.
 
-          Pauwelyn, Joost, (2003), “A Typology of Multilateral Treaty Obligations: Are WTO Obligations Bilateral or Collective in Nature?”, EJIL, Vol. 14, No. 5.
 
-          Peters, Anne, (2003), “International dispute Settlement: A Network of Coopration Duties”, EJIL, Vol. 14, No. 1.
 
-          Inter-American Court of Human Rights, Advisory Opinion of 8 September 1983, quoted in Bernhardt,‘Thoughts on the Interpretation of Human-Rights Treaties’, in F. Matscher and H. Petzold (eds), Protecting Human Rights: The European Dimension, Studies in Honour of G. J. Wiarda (1988).
 
-          Case 788/60, Yearbook of the European Convention on Human Rights (1961) 138, at 140.
 
-          World Renewable Energy Assembly, (WREA) 2005, The Human Right to Renewable Energy, Bonn/Germany,3rd World Renewable Energy Forum ,November 30th, 2005,Final Communiqué, http://www.wrea2005.org/final_communique.php.
 
-          World Energy Outlook 2011, www.worldenergyoutlook.org, IEA Publications,2012
-          http://www.iepec.org.
 
 
-          Eauropean Council, Brussels, 25 January 2012, EUCO 139/1/11, REV, Conclusions.
 
-          Bruce, Stuart, Sustainable Energy for all, The Role of International Law, http://www.eric-group.co.uk/environmental_regulation_story.php?content_id=310.
 
 [u1]لطفا ابتدا نام خانوادگی و سپس نام آورده شود. کتاب ومقاله از هم تفکیک و به ترتیب حروف الفبا اورده شود.
 [u2]سال قید شود