نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده حقوق

چکیده

در غیاب ابردولتی کاملاً سازماندهی‌ شده در عرصة روابط بین­الملل، این امر مورد پذیرش قرار گرفته است که دولت زیان­دیده می­تواند در واکنش نسبت به نقض یک تعهد بین­المللی دست به اقدامات متقابل زند. با این وجود، قلمرو و شرایط توسل به اقدامات متقابل نامحدود نیست، به­ویژه زمانی که در مورد دولت‌هایی باشد که تعهدات حقوق بشری خود را نقض کرده­اند. تعهدات حقوق بشری از ویژگی‌های خاصی برخوردارند و در موارد معینی متفاوت از سایر تعهدات می­باشند. این ویژگی‌های شاخص عبارتند از: موضوع و هدف تعهدات حقوق بشری که مقصودشان، به جای تنظیم روابط متقابل میان‌دولتی، تسهیل بهره­مندی ابناء بشر از حقوق بشر و آزادی­ها است. بر این­اساس، توسل به اقدامات متقابل در موارد نقض تعهدات حقوق بشری یا ممنوع است، یا می­بایست به‌صورتی انجام پذیرد که به اعمال و اجرای کامل تعهدات حقوق بشری خدشه­ای وارد نکند. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Countermeasures for Human Rights Obligations

نویسندگان [English]

  • ali hasankhani 1
  • Jamal Seifi 2

1 shahid beheshti university

2 Shahid Beheshti University, Faculity of Law

چکیده [English]

In the absence of a fully organized super-State in the field of international relations, it is recognized that the injured State may take countermeasures in response to a breach of an international obligation. However, the scope and the circumstances of resort to countermeasures are not unlimited, especially when dealing with States which have violated their human-rights obligations. Human-rights obligations enjoy particular characteristics and are different from other obligations in certain respects among which are the object and purpose of the human-rights obligations. They are intended to facilitate the enjoyment of human-rights and freedoms by the human beings rather than the regulation of reciprocal inter-state relations. For these reasons, resort to countermeasures in the event of breach of human-rights obligations is either prohibited or it should be made in a manner which does not impair the full application and enforcement of the human-rights obligations.  


کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Countermeasures
  • Human Rights Obligations
  • Self-Contained Regimes
  • Reciprocity of Rights and Duties
  • Collective interests
الف) فارسی
کتاب‌ها
-         ابراهیم گل، علیرضا، (1390)، طرح کمیسیون حقوق بین­الملل در مورد مسئولیت دولت، مسئولیت بین­المللی دولت متن و شرح مواد کمیسیون حقوق بین­الملل، تهران: مؤسسة مطالعات و پژوهش‌های شهر دانش.
-         فلسفی، هدایت ا... ، (1390)، صلح جاویدان و حکومت قانون، چاپ اول، تهران: انتشارات فرهنگ نشر نو.
-         فلسفی، هدایت ا...، (1391)، حقوق بین­الملل معاهدات، چاپ سوم، ویراست سوم، تهران: فرهنگ نشر نو.
 
 
مقاله‌ها
-         زمانی، سید قاسم، (1377)، «جایگاه قاعدة آمره در میان منابع حقوق بین­الملل»، مجلة حقوقی، شمارة 22.
-         زمانی، سید قاسم، (1378)، «پخش مستقیم ماهواره‌ای و اقدامات متقابل در حقوق بین‌الملل با تاکید بر ارسال پارازیت»، مجله حقوقی، شماره 24.
-         سلیمی ترکمانی، حجت، (1389)، «رژیم‌های خودبسنده و مناسبات آنها با حقوق بین­الملل عام»، مجلة حقوقی بین‌المللی، شمارة 42.
-         سیفی سید جمال، (1373)، «وحدت مسئولیت قراردادی غیر قراردادی بین­المللی و آثار آن در حقوق معاهدات»، مجلة تحقیقات حقوقی، شمارة 12 و 13.
-         عبدالهی محسن، روشن­فکر پریسا، دبیری زهرا، (1394)، «کارآمدی اقدامات متقابل به‌عنوان ضمانت اجرای حقوق بشر»، مجلة حقوقی بین­المللی، شمارة 53.
-         فلسفی هدایت ا...، (1373)، «تحولات دادگستری بین­الملل»، مجلة تحقیقات حقوقی، شمارة 15.
-         فلسفی هدایت ا...، (1374)، «جایگاه بشر در حقوق بین‏الملل معاصر»، مجلة تحقیقات حقوقی، شمارة 18.
-         فلسفی، هدایت ا..، (1375-1374)، «تدوین و اعتلای حقوق بشر در جامعة بین­المللی»، مجلة تحقیقات حقوقی، شماره­های 16 و 17.
 
 
پایان‌نامه
       - ابراهیم گل، علیرضا، (1390)، تأثیر اقدامات متقابل بر اجرای مسئولیت بین­المللی دولت با تأکید بر مسئولیت ناشی از منافع جمع، رسالة دکتری دانشگاه شهید بهشتی.
 
ب) انگلیسی
 
Books
 
-          Garner, B, (2004), Black’s Law Dictionary, NY, Thomson West Publisher, 8th ed.
 
-          Cassese, A, (2001), International Law, UK, Oxford University Press.
 
-          Crawford, J, (2014), State Responsibility, UK, Cambridge University Press.
 
-          Noortmann, M, (2005), Enforcing International Law from self-help to Self-contained Regimes, NY, Ashgate Publishing Company.
 
-          Tams CH J, (2005), Enforcing Obligations Erga Omnes in International Law, UK, Cambridge University Press.
 
-          Zoller, E, (1984), Peacetime Unilateral Remedies, NY, Transnational Publishers.
 
Articles
-          Brunnée J, (2005), “Enforcement Mechanisms in International Law and International Environmental Law”, Environmental Law Network International Review, No.1, 3-13.
 
-          Craven M, (2000), “Legal Differentiation and the Concept of Human Rights Treaties in International Law”, EJIL 11.
 
-          Koskenniemi, M, (2004), “Study on the Function and Scope of the lex Specialis Rule and the Question of “Self-Contained Regimes”, Preliminary Report by the Chairman of the Study Group Submitted for Consideration during the 2004 session of the International Law Commission, Doc. ILC(LVI)SG/FIL/CRD.1 and Add. 1, available from the Codification Division of the UN Office of Legal Affairs.
 
-          Meggret, F, (2009), “The Nature of International Human Rights Obligations”, https://ssrn.com/abstract=1472196.
 
-          NI K J, (2004), “Third-State Countermeasures for Enforcing International Common Enviromental Interests: The Implication and Inspiration of the ILC Articles on State Responsibility”, Chinese (Taiwan) Yearbook, Vol. 22.
 
-          Pellet A, (2001), “The New Draft Articles of the International Law Commission on the Responsibility of States for International Wrongful Acts: A Requiem for States Crime?”, Netherlands Yearbook of International Law, Vol. 32.
 
-          Partsch K J, (1986), “Reprisals”, EPIL, Vol. 9.
 
-          Simma, B and Pulkowski, D, (2006), “Of Planets and the Universe: Self-contained Regimes in International Law”, EJIL, 17 No. 3.
 
-          Simma B, (1994), From Bilateralism to Community Interests, Hague Recueil.
 
-          Simma B,( 1985), “Self-Contained Regimes”, XVI Netherlands Yearbook.
 
-          Zemanek K, (1987), “The Unilateral Enforcement of International Obligations, Max-Planck Institution”.
 
-          Zemanek K, (2000), “New Trends in the Enforcement of Erga Omnes Obligations”, Max Planch UNYB 4.
 
 
Thesis:
-          Møgster, Quinones D E, (2014), Erga Omnes and Countermeasures: Countermeasures by Non-injured States in Response to Mass Atrocities, Master thesis, Permanent link: http://urn.nb.no/URN:NBN:no-44345 .
Cases:
-          Air Services Agreement, (1946), France v. United States, R.I.A.A, Vol XVII.
 
-          Barcelona Traction (Merits), (1970), ICJ Reports.
-          Case concerning the Settlement of German Claims (Germany et al./Venezuela), (1904) Decision of the Permanent Court of Arbitration of The Hague, 22 Feb, reprinted in Am. J. Int. L. 2: 909.
 
-          Continued Presence of South Africa in Namibia, (1071), ICJ Reports.
 
-          Ethiopia & Liberia v. South Africa, (1961), ICJ Reports.
 
-          Ethiopia & Liberia v. South Africa, (Second Phase), (1966) ICJ Reports.
 
-          Gabcíkovo-Nagymaros Project, (1997), ICJ Reports.
 
-          Ireland v. United Kingdom, (1978) ECHR, Series A, No. 25, 2 EHRR 25.
 
-          Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, (2004), Advisory Opinion, ICJ Reports.
 
-          Nicaragoa v. United States of America, (Merits), (1986) ICJ Reports.
 
-          North Sea Continental Shelf Case, (1969), ICJ Reports.
 
-          Reservation to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, (1951), ICJ Reports.
 
-          S.S. Wimbledon, (1923), PCIJ, Ser. A, No. 1.
 
-          The Effect of Reservations on Entry into Force of the American Convention on Human Rights, (1982), (Arts 74 & 75) Advisory Opinion OC-2/82, Inter-American Court of Human Rights. Series A. No. 2.
 
-          United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran, (1980), ICJ Reports.
 
 Documents:
-          ILC Draft Articles on Responsibility of States for International Wrongful Acts, (2001).
 
-          GA resolutions 5/377 and 37/10.
 
-          A/CONF.39/11/Add.1.]
 
-          A/CN.4/SER/1980/add.1.
 
-          E/C.12/1997/8.
 
-          A/CN.4/507.