نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه تهران

چکیده

سازمان تامین اجتماعی در تامین امنیتِ اقتصادیِ اشخاص تحت پوشش خود و در نتیجه بهبود شاخصههای رفاه و توسعه اجتماعی نقش موثری دارد. درآمد اصلی این سازمان به شیوه اخذ حق بیمه از افراد تحت پوشش تامین می‌شود که مدیریت صحیح آن در «تامین منابع مالی» برای  ارائه خدمات توسط سازمان نقش موثری دارد. با این وجود، جایگاه این سازمان در ساختار نظام حقوقی ایران و گستره خدمات مورد انتظار از آن، به طور دقیق مشخص نشده و همین امر سبب تردیدهایی در خصوص ماهیت حقوقی این سازمان و در نتیجه تعیین نهاد صالح جهت نظارت مالی بر درآمدها و مصارف آن شده است. به‌گونهای که سالهاست نهادهای نظارتی در کشور در خصوص امکان نظارت مالی بر این نهاد با سازمان مزبور اختلاف نظر دارند. این پژوهش با تحلیل قوانین و مقررات مربوطه و با توجه به مشکلات عملی که سازمان تامین اجتماعی با نهادهای مدعی نظارت مالی بر آن دارد، جایگاه سازمان مزبور را  در نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی با توجه به «اصل 29 قانون اساسی» و »قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی» مشخص نموده است  و با توجه به  جایگاه حقوقی آن به این نتیجه دست یافته است «هیأت نظارت سازمان تأمین اجتماعی» و «سازمان بازرسی کل کشور» تنها نهادهای قانونی هستند که حق نظارت بر سازمان مزبور را دارند. 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Financial monitoring on Social Security Organization

نویسنده [English]

  • nasrin Tabatabai Hesari

University of Tehran

چکیده [English]

Social Security Organization is the most important organization of Social insurance in Iran that provides economic security for Insured persons and it has an important role in improving indicators of social welfare and social development. However, the organization's status in the Iranian legal system and scope of services expected has not been determined and this resulted in doubts about the legal nature of this organization and thus determining the competent institution to supervise its incomes and costs. So that the supervisory bodies in the country disagree with the organization for many years about the possibility of financial supervision over this. The paper try to determine the legal nature of the organization and its place in the system of welfare and social security with looking at the practical problems of organization and analysis of relevant laws and regulations such as article 29 of the constitution code and comprehensive system of welfare and social security code. This article determines the supervisory bodies on the organization by determining legal status.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social security law
  • welfare and social security system
  • Article 29 of the constitution code
  • financial monitoring authorities
  • non-governmental public institutions
الف- فارسی
کتابها
-           استوار سنگری، کورش، (1390)، حقوق تامین اجتماعی، چاپ سوم، تهران: نشر میزان.
-           انصاری، ولی اله، (1383)، کلیات حقوق اداری، چاپ پنجم، تهران: نشر میزان.
-           بادینی، حسن، (1384)، حقوق تأمین‌اجتماعی، جزوه آموزشی دوره کارشناسی حقوق دانشگاه تهران، نیمسال دوم سال تحصیلی 85-84.
-           صفایی، سید حسین و قاسم زاده، سید مرتضی، (1377)، حقوق مدنی (اشخاص و محجورین)، چاپ سوم، تهران: سمت
-           طباطبایی موتمنی، منوچهر، (1383)، حقوق اداری، چاپ نهم، تهران: سمت
-           عراقی، سید عزت‌اله و همکاران، (1386)، درآمدی بر حقوق تأمین اجتماعی، چاپ1، تهران: مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی.
-           موسی زاده، رضا، (1378)، حقوق اداری، چاپ دوم، تهران: نشر میزان.
 
مقالهها
-           بادینی، حسن، ( 1386)، «جایگاه حقوق تامین اجتماعی در نظام حقوقی»، فصلنامه تامین اجتماعی، سال نهم، شماره 30.
-           پروین، خیراله و دلبر، حسین، (1393)، «ارزیابی و اصلاح فرآیندهای اداری در آیینه سازمان بازرسی کل کشور»، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، شماره 42.
-           جعفری، زهرا، (1387)، «کمک هزینه ازدواج»، فصلنامه قوانین و مقررات تأمین اجتماعی، شماره 9.
-           دانشفرد، کرم اله و قزلباش، حسن، (1389)، «بررسی نقش گزارش تفریغ بودجه در اعمال نظارت پارلمانی بر عملکرد دولت»، مجله حسابداری مدیریت، سال سوم، شماره 4.
-           دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی، «گزیده آماری»، 1394، قابل دسترسی در www.tamin.ir/file/file/50949
-           رستمی، ولی و حسینی پور، سید مجتبی، (1388)، «نظارت مالی بر موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی»، فصلنامه حقوق، دوره 39، شماره 4.
-           شهبازی نیا، مرتضی، (1386)، «حق برخورداری از تامین اجتماعی: ویژگی‌ها، محتوا و اصول کلی حاکم بر آن»، فصلنامه تامین اجتماعی، شماره 30،
-           عصمتی، زینب و بادینی، حسن، (1391)، «نقدی بر آراء دیوان عدالت اداری در پرتو اصول حاکم بر حقوق تامین اجتماعی»، مجله حقوقی دادگستری، شماره 78.
-           کولیوند، حسن و عصمتی، زینب، (1393)، «قابلیت دادرسی حق بر تامین اجتماعی؛ مطالعه تطبیقی حقوق ایران و انگلستان در پرتو اسناد بین‌المللی حقوق بشر»، مجله حقوقی دادگستری، سال هفتاد و هشتم، شماره  80 .
 
ب- انگلیسی
Books
-            Ball, Robert M, (2009), The Nine Guiding Principles of Social Security, Social Insurance and Social Justice: Social Security,Medicare and  the Campaign against Entitlements, Springer, New York: Springer Publishing Company.
 
-            Dupeyroux, Jean- Jacqes, (1975),Droit de la securite sociale, Sixieme Edition, Paris, Dalloz.
 
-            East, Robert, (1999), Social Security Law, London, Macmillan Press LTD.
 
-            International Labour Organization, (2014), World Social Protection Report (Building Economic Recovery, Inclusive Development and Social Justice), First Published, Geneva, International Labour Office.