مفهوم قدرت و نظم عمومی در اندیشه پسامدرن

علی اکبر گرجی ازندریانی؛ هدی مرتضوی

دوره 20، شماره 59 ، تیر 1397، صفحه 9-32

https://doi.org/10.22054/qjpl.2018.2717.1062

چکیده
  چکیده قدرت همواره مفهومی جدال­انگیز و مورد مناقشه اندیشمندان و فیلسوفان سیاسی بوده است. پارادیم مدرن مفهوم قدرت بر محور اندیشه­ی هابز شکل گرفته که در آن قدرت برمبنای مفهوم حاکمیت و در ارتباط با دولت فهم می­شود. همین مفهوم از قدرت، در اندیشه سایر اندیشمندان این حوزه استمرار یافته است. در پسامدرنیسم، با طرح اندیشه­های فوکو در ...  بیشتر

احتیاط در حقوق بین الملل: اصل عرفی یا اصل کلی حقوق؟

عباسعلی کدخدایی؛ اسماء سالاری

دوره 20، شماره 59 ، تیر 1397، صفحه 33-63

https://doi.org/10.22054/qjpl.2017.20009.1473

چکیده
  سال‌ها طول کشید تا جامعة بشری درک کند که علم توان شناخت کامل تهدیدات زیست محیطی را ندارد و واکنش پسینی به چنین تهدیدهایی، ضررهای جبران ناپذیر به بار خواهد آورد. حصول درک اجمالی به آسیب پذیری محیط‌زیست و محدودیت های دانش در تعیین ریسک های نامعلوم، زمینه ساز ظهور و بروز اصل احتیاط شد که از حقوق داخلی ریشه گرفت و در حال رشد و بالندگی در ...  بیشتر

بررسی الزامات قانونی استفاده از توان داخل در صنعت بالادستی نفت‌وگاز

سید نصرالله ابراهیمی؛ سعیده قاسمی

دوره 20، شماره 59 ، تیر 1397، صفحه 64-96

https://doi.org/10.22054/qjpl.2017.22731.1547

چکیده
    چکیده: اخیراًکشورهایدارایذخائرنفت‌وگازبااتخاذسیاست‌هایمختلفیدرپیافزایشهرچهبیشترسهمخودازعملیاتنفتیهستندمی‌باشند. تصویب قوانین حداکثر استفاده از توانمندی‌های داخل ازجمله این روش‌هاست تا با الزام به‌کارگیری خدمات نیروی انسانی، تجهیزات و کالاهای تولیدی در قلمرو سرزمینی آن کشور، ارزش افزوده‌ای مضاف ‌بردرآمدناشیازاستخراجنفتدراقتصادکشورایجاد‌نمایند. ...  بیشتر

جرح داور در داوری سرمایه گذاری بین المللی: نقدی بر رویه داوری ایکسید و ارائه راهکار مناسب

علی مقدم ابریشمی

دوره 20، شماره 59 ، تیر 1397، صفحه 98-116

https://doi.org/10.22054/qjpl.2018.28898.1733

چکیده
  جرحداوریکیازموضوعاتمحلمناقشهدرداوریبین­المللی است. استانداردقابلاعمالبرایتعیینعدمبیطرفیوعدماستقلالداوردرداوریایکسیدمتفاوتازاستانداردقابلاعمالدرداوریتجاریبین­المللیوداوریسرمایهگذاریبین­المللیدرمراجععمومیداوری است. درداوریتجاریبین­المللیمعیارتعیینجرحداور " تردیدمتعارف " است ،امادرداوریایکسیدبراساسماده٥٧کنوانسیونواشنگتن،جرحداوربرمبنای ...  بیشتر

حقوق بشردوستانه و کاربرد سلاح های انفجاری متعارف در مناطق پرجمعیت

پوریا عسکری

دوره 20، شماره 59 ، تیر 1397، صفحه 118-139

https://doi.org/10.22054/qjpl.2018.13498.1323

چکیده
     در مخاصمات مسلحانه کنونی، کاربرد تسلیحات انفجاری متعارف مانند بمب و موشک در مناطق پرجمعیت و مملوء از سکنه غیرنظامی به امری رایج بدل شده است. در نتیجه استفاده از این قبیل تسلیحات، غیرنظامیان و اموال آنان متحمل تلفات و صدمات مستقیم و غیرمستقیم گسترده­ ای می­ شوند؛ خساراتی که الزاماً همیشه با مزیت نظامی حاصل از حمله تناسبی ...  بیشتر

تحلیل نظام صدور مجوز اجراهای صحنه‏ ای موسیقی و نظارت بر آن در ایران

وحید آگاه

دوره 20، شماره 59 ، تیر 1397، صفحه 140-164

https://doi.org/10.22054/qjpl.2018.23149.1563

چکیده
  اجراهایصحنه‏ایموسیقی مثل سایر هنرها در جمهوری اسلامی ایران، ذیل چتر حقوق قرار دارد. موضوعیکهبررسیآندرادبیاتحقوقی،مغفولواقعشدهوتحلیلآن،نشانمیدهدکه حکومت ، تکلیف خود را با نحوه مواجهه نظام حقوقی با این موضوع مشخص نکرده است. از یک طرف،نظامصدورمجوزحداکثری و سخت گیرانه در وزارت فرهنگ، برقرار شده که فارغ از ایرادات اساسیآن،حکایتازانتخابراهبرددخالتدارد ...  بیشتر

تحولات مسئولیت مدنی دولت به سبب صدور و اجرای آرای قضایی با تصویب قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری جدید

حبیب اله رحیمی

دوره 20، شماره 59 ، تیر 1397، صفحه 168-191

https://doi.org/10.22054/qjpl.2018.24241.1589

چکیده
  با تصویب اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مقررات مربوط به مسئولیت مدنی دولت در امر قضا تغییر جدی کرد و دولت در صورت اشتباه قاضی مسئول شناخته شد؛ در حالی که قضاوت جزو اعمال حاکمیت است که برابر ماده 11 قانون مسئولیت مدنی برای دولت مسئولیتی ایجاد نمی­کند. با وجود اصل مزبور، که در جهت حمایت از زیان دیده است، در عمل ...  بیشتر

تحلیل نسبت اصلاحات امیرکبیر و سپهسالار در نظام قضایی عصر ناصری

محمود مرتضایی فرد؛ علی بیگدلی؛ علیرضا علی صوفی

دوره 20، شماره 59 ، تیر 1397، صفحه 192-218

https://doi.org/10.22054/qjpl.2018.30295.1777

چکیده
  در عهد ناصری، امیرکبیر و سپهسالار، دارای برنامه­ های اصلاحی در سازمان قضایی هستند. در زمان این دو، مهم ترین چالش‌های قضایی، محاکم عرف و شرع، میزان و نحوه دخالت روحانیون در قضاوت و تغییر نگرش در حوزه قضا است. در این مقاله، نسبت این دو اصلاح نظام قضایی، بررسی شده است. نتیجه مطالعه، نشان می دهد اصلاحات عمده امیرکبیر در نظام قضایی شامل: ...  بیشتر

تحلیل مبانی و مسائل هزینه‌ دادرسی در دعاوی اداری؛ مورد پژوهی دیوان عدالت اداری

علی مشهدی

دوره 20، شماره 59 ، تیر 1397، صفحه 220-240

https://doi.org/10.22054/qjpl.2018.11992.1282

چکیده
  قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 در ماده 19، هزینه دادرسی در شعب بدوی دیوان را صد هزار ریال و در شعبه تجدید نظر دویست هزار ریال اعلام نموده است. همچنین در تبصره این ماده پیش‌بینی شده است که این مبلغ، نسبت به نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هر سه سال یک بار با پیشنهاد رئیس دیوان و تأیید رئیس ...  بیشتر