نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

به دلیل ویژگی غالباً غیر قابل بازگشت خسارات وارده به محیط زیست دریایی، مراقبت و
پیشگیری برای حمایت از محیط زیست، بر اساس اسناد بی نالمللی مربوطه امری اجباری تلقی
میگردد. در این راستا، رأی مرجع رسیدگی کننده همیشه پرداخت خسارت ویا عدم النفع نیست؛
بلکه میتواند الزام به اقدامات پیشگیرانه باشد.
شرط تحقق مسئولیت مدنی در حقوق بین الملل عرفی وجود تقصیر است، اما اسناد معتبر
بین المللی نظیر کنوانسیون بین المللی مسئولیت مدنی خسارات ناشی از آلودگیهای نفتی مصوب
1969 و پروتکل اصلاحی آن در سال 1992 ، مسئولیت محض (بدون نیاز به تحقق تقصی ر) برای
مالک کشتی نفتکش در جبران خسارت ویا عدم النفع ناشی از آلودگی دریا شناسایی کرده اند، و
به طور کلی، گرایش به سمت شناسایی مسئولیت محض در جبران خسارت بر اثر آلودگی ناشی از
حمل ونقل نفت از طریق دریاها است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Rights and Duties of Governments to Prevent and Compensate Pollution of the Sea Resulting from the Transportation of Oil: A Study of International Declarations, Conventions and Awards

نویسندگان [English]

  • Jafar Nory Yoshanloey
  • Mona Agha Seyed Jafar Kashfi

چکیده [English]

The damage to the sea environment is often irreversible, therefore, according
to relevant declarations and conventions, prevention is considered as an
obligation in order to conserve the environment. Therefore, remedy imposed by
the court or arbitral tribunal is not always payment of compensation for damage
and/or loss of profit; in fact, it can be a requirement to perform preventive
measures.
According to customary international law, fault is needed for the award of
civil liability; however, based on some international conventions such as the
International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage 1969 and
its amended protocol 1992, strict liability to pay the compensation for the
pollution of the sea is recognized for the owner of the ship. Generally the trend
is toward recognizing such liability for damage resulting from pollution of sea
due to transportation of oil.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental Damage
  • legislation
  • Pollution
  • Prevention
  • Tankers