نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 صرافی فراز اعتماد

2 دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

حق  تأمین اجتماعی، یکی از مهمترین حقوق انسانی است که در اسناد حقوق بشری و قوانین اساسی دولتها مورد  پذیرش قرار گرفته است و از حقوق اقتصادی بشر محسوب می‌شود، اما واقعیت این است که با گذر از مرحله «تبیین و شناسایی حق تأمین اجتماعی» و قرار گرفتن در مرحلة «اجرای حق»، دولتها در اجرای این حق با چالش‌هایی مواجه می‌باشند که موجبات عدم برخورداری و یا کم برخورداری افراد از مزایا و خدمات تأمین اجتماعی را فراهم نموده است، این چالش‌ها که تحت تأثیر عوامل متعدد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی ایجاد شده‌اند. موجب ناکامی دولت‌ها، به ویژه دولت‌های در حال توسعه و عقب افتاده در اجرای حق تأمین اجتماعی برای شهروندان خود شده است. در صورتیکه ماهیت این حق اقتضاء می‌نماید تا حق مذکور به نحو مطلوب برای تمام انسا‌‌ن‌ها محقق و اجرای آن نیز تضمین گردد، از اینرو لزوم  بررسی و شناخت این چالش‌ها ایجاب می‌نماید تا هر یک از موانع ایجاد شده بر اساس تأکید اسناد بین‌المللی و مساعی داخلی و همکاری بین‌المللی دولت‌ها و همچنین مساعدت سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی رفع گردند. تا از این طریق، حق تأمین اجتماعی که نقش مؤثری در برقراری عدالت اجتماعی، توسعه اقتصادی و صلح و امنیت بین‌المللی دارد، بدون برخورد با هرگونه مانعی برای شهروندان اجراء و محقق گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Challenges facing the implementation of the social Security right as a human right

نویسندگان [English]

  • ali azaddevin 1
  • Javad Kashani 2

2 Allameh Tabataba'i University

چکیده [English]

The right to social security is one of the most important human rights which has been accepted in human rights documents and constitutions of States and is of fundamental human rights. But the fact is that with the transition from the “defining and identifying the right to social security” stage and placing in the “implementation of rights” stage, the governments are challenged in the implementation of this right which has led to the lack of enjoyment or little enjoyment of social security benefits and services. These challenges which have been created under the effect of many political, social and economic factors, have caused failure of the governments in implementing the social security rights for their citizens. The nature of this right requires that this right to be properly fulfilled for all human beings and its implementation is also ensured. Therefore, the need of studying and recognizing these challenges, necessitates that eliminating each of existing obstacle based on the weight of the international instruments requires domestic efforts as well as the international cooperation of governments and the assistance of relevant international organizations and institutions. Therefore, in this way, the right to social security, which plays an important role in social justice, economic development and international peace and security, is implemented and realized for citizens of the governments without any obstacle.
 
Keywords: Informal Economy, The Government’s Obligations, Transnational Companies, The Right to Social Security, Privatization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • informal economy
  • position of the government
  • transnational companies
  • the right to social security
  • privatization
الف- فارسی
کتاب‌ها
-         پناهی، بهرام، (1376)، اصول و مبانی نظام تأمین اجتماعی، تهران: مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی.
-         شایگان، فریده و دیگران، (1382)، تقویت همکاری های بین‌المللی در زمینه حقوق بشر، تهران: دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
-         طجرلو، رضا، (1393)، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بشر، چاپ اول، تهران: دادگستر.
-         قاری سیدفاطمی، سیدمحمد، (1388)، حقوق بشر در جهان معاصر، دفتر دوم، جستارهایی تحلیلی از حق‌ها و آزادی‌ها، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش.
-         همایون‌پور، هرمز، (1386)، تأمین اجتماعی در ایران و جهان، (جلد دوم)، تهران: مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی.
-         هوهن فلدرن، زایدل، (1391)، حقوق بین‌المللی اقتصادی، ترجمه سیدقاسم زمانی، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش.
 
مقاله‌ها
-         احمدی، سمیره، (1395)، «افزایش بی‌سابقه سالمندان طی 30 سال اخیر»، خبرنامه پژوهش، مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، شماره 2.
-         بادینی، حسن و حسین پشت‌دار، حسین، (1392)، «نظام حقوقی تأمین اجتماعی، گذر از دولت رفاه به ایده حکمرانی مطلوب»، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 61.
-         حسینی الموسوی، سیدمجتبی، (1390)، «حق تأمین اجتماعی در اسناد حقوق بشر (جهانی و منطقه‌ای) و سازمان بین‌المللی کار با نگاهی به عملکرد برخی از کشورهای اسلامی»، مجله حقوق بشر، جلد6، شماره1.
-         بی نام، خبرنامه پژوهش، (1394)، «تأمین اجتماعی حقوق از بنیادین انسان‌ها است»، مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، پیش شماره اول.
-         ساروخانی، باقر، (1382)، «پیدایش و تکامل تأمین اجتماعی»، فصلنامه تأمین اجتماعی، مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، شمارة 15.
-         کاویانی، کوروش، (1384)، «تحلیل حقوقی واگذاری بیمه اجتماعی به بخش خصوصی»، فصلنامه تأمین اجتماعی، مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، شماره 23.
-         مالجو، محمد، (1381)، «حقوق شهروندی و تأمین اجتماعی»، نشریه مجلس و پژوهش، سال نهم، شماره 33.
-         نیکوپور، حسام، (1395)، «مواضع نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا دربارة تأمین اجتماعی»، خبرنامه پژوهش، مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، شماره 2.
-         ون گینکن، ووتر، (1378)، «تأمین اجتماعی برای کارگران بخش غیررسمی»، ترجمه علیرضا طیب، فصلنامه تأمین اجتماعی، مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، شماره 1.
 
ب- انگلیسی
Books
-          Fobia M. Bertanou, (2007), Informal Economy, Independent Workers and Social Security Coverage in Argentina, Chile and a Urugay, ISIE.
 
-          Farran's, (2009), Human Rights in the South Pacific: Challenges and Changes, Abingdon: Routledge-Cavendish Press.
 
-          Midgley, James and Martin Tracy, (1996), Ghallengers to Social Security, An International Exploration, Westport, CT, Auburn House, Green wood Press.
 
-          Whelan J. Daniely, (2015), Indivisible Human Rights, University of Pennsylvania Press.
 
-          Rainer, Arnold, (2013), The University of Human Rights, Springer Publications.
 
-          Tessier, Lou and Helmut Schwarzer, (2013), The Extention of Social Security and The Social Responisibility of Multinational Enterprises, An exploratory Study, (Ess-Document No.35), Publication Of the International Labour office.
 
-          Tessier, Lou and Helmut Shwarzer and maya Stern Plaza, (2013), Multinational Enter- Prises Engagement in Extending Social Security, Examples of Practice and Ghallenges, (Ess working Paper No.43).
 
-          Welfens, Poul, (2013), Social Security and Economic Globalization, Spring Publication.
 
-          Arun, Shoba and T.G.Arun, (2000), Gender Issues in Social Security Policy of Developing Countries: Lessons From The Kerala experiencey International Social Security Review.
 
-          Ozden, Melik, (2006), Transtational Corporations and Human Rights: What is at Stake in the United Nations debate Regard to Human Rights, CETim, Publisher.
 
-          Muchlinski, Peter, (2001), Multinational Enterprises and the Law, Oxford University Press.
 
-          Van Genugten, Willem, (2000), The Status of Transational Corporational Public Law, Human Rights and Oil Indusrty, A Sbjorn Eide, Helge ole Bergesen and Pia Rudolfson Goyer, eds, Intersntia
 
-          Langford, Malcom, (2007), The Right to Social Security and Implications for Law, Policy and Practice, in Social Security as a Human Right Drafting a General Comment on Article 9 ICESCR- some Ghallenges by Eibe Riedel, Springer Publiction.
 
-          Bakris, peter, (2007), Social Security Systems and the Neo-Liberal Ghallenge, in Social Security as a Human Right Drafing a General Comment on Article 9 IGESCR- Some Ghallenges by Eibe Riedel , Springer Publications.
 
-          Baker, D., and M.weisbrot, (2002), The Role of Social Security Privatization in Argentina’s Economic Crisis, Center for Economic and Policy Research, Washington, D.C.
 
-          Shalini, Sinha, (2007), Security for women workers in the informal Economy, in Social Security as a Human Right Drafting a General Comment on Article 9 IGESCR- Some Ghallenges by Eibe Riedel, Springer Publicalitons.
 
-          Reynaul , Emmanual , (2007), The Rights to Social Security Currnen Ghallenges in International Perspective, in Social Security as a Human Right Drafting a General Comment on Article 9 IGESCR- Some Gllalenges by Eibe Riedel, Springer Publications.
 
-          Kotlikoff, Laurance, (1996), Privatization of Social Security, How it Works and Why Matters? by James M. Poterba in Tak Policy and the Economy , Volume 10, MIT Press.
 
 
Article
-          Call Martha A.Chen,and Jane tate,(2000), “Globalization and Home- based Workers”, in: Femminist Economics Jurnal, Vol.6, No, 3.