نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار/دانشگاه علامه طباطبایی

2 دکتری حقوق بین الملل دانشگاه بین المللی امام رضا(ع)

چکیده

 فناوری‌ ارتباطی به‌صورت عام به‌عنوان ابزاری مؤثر در دوران معاصر نقشی انکارناپذیر در تحولات دنیا دارند که در انتقال و دریافت اخبار و اطلاعات ویژگی منحصربه‌فردی دارا هستند. ویژگی ممتاز این فناوری‌ها را باید در دیده‌بانی مستقیم وقایع و انتقال سریع آن به مخاطبین دانست. این ویژگی در ارتباط با حمایت از حقوق بشر دارای اهمیت خاصی است و به‌طوری حقوق بشر را اجرا و از نقض احتمالی آن پیشگیری می‌کند که آن را تضمین می‌کند. فناوری‌های ارتباطی از طریق ملاحظه مستقیم نقض حقوق بشر در اعمال نظارت مستقیم بر حقوق بشر و همکاری با مراجع نظارتی از طرق مختلف چون ایجاد آگاهی عمومی، فراهم کردن موجبات اعمال نظارت از سوی مراجع نظارتی و همکاری با آن‌ها و ایجاد تسهیلات دسترسی برای قربانیان نقض حقوق بشر در سطوح ملی و بین‌المللی دارای نقش ویژه‌ای هستند که همه این‌ها ابزاری به‌منظور تضمین حقوق بشر مدنظر هستند. هدف از این پژوهش شناخت ویژگی‌های این فن‌آوری‌ها و کارکردهایشان در تضمین حقوق بشر می‌باشد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

effect of communication technologies in respect of human rights

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Solhchi 1
  • AMIR BIPARVA 2

1 proffessor associate/allameh tabatabaie university

2 PHD PUBLIC INTERNATIONAL LAW IMAMREZA INTERNATIONAL UNIVERSITY

چکیده [English]

Communication technologies are generally considered as an effective means in contemporary era in transmitting news and information with exclusive characteristics and play an inseparable role in the world today. The privileged feature of these technologies should be the direct observation of events and its rapid transmission to audiences. This feature is of particular importance in protecting human rights, which ensures human rights, so that one of the key factors in the implementation of human rights and for dealing with potential violations and prevention of human rights violations. Communication technology through direct consideration of human rights violations in the exercise of direct monitoring of human rights and cooperation with regulatory authorities in various ways, such as creating public awareness and providing oversight by regulatory authorities and working with them and creating access facilities for victims of human rights violations at the national and international levels have a special role, all of which is a means of guaranteeing human rights. The purpose of this research is to identify the characteristics of these technologies and their functions in guaranteeing human rights.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "communication technologies"
  • "media"
  • "human rights"
  • "respect"
  • " monitoring"
الف- فارسی
کتاب‌ها
- زمانی سیدقاسم و بهراملو مهناز، (1392)، حقوق بشر و اینترنت، تهران: خرسندی.
- زمانی، سیدقاسم ووکیل، امیر ساعد و عسکری پوریا، (1386)، نهادها و سازوکارهای منطقه‌ای حمایت از حقوق بشر، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های شهر دانش.
- سادات میدانی، سیدحسین، (1391)، دادرسی‌های بین‌المللی دیوان بین‌المللی دادگستری؛ ادله اثبات دعوا، تهران: جنگل.
- ولفروم، رودیگر، (1387)، اجرای حقوق بشردوستانه بین‌المللی، ترجمه محمدجعفر ساعد، در: دیتر فلک حقوق بشردوستانه در مخاصمات، ترجمه سیدقاسم زمانی و دیگران، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های شهر دانش.
 
مقاله‌ها
- فهیم، محمد تقی، (1391)، «افشاگری و اعتمادسازی؛ رسالت رسانه‌ها در مبارزه با فساد اقتصادی»، امین جامعه، شماره 237.
- نواختی مقدم، امین، (1389)، «نقش کارکردی رسانه‌های گروهی در گسترش حقوق بشر و برقراری صلح پایدار»، حقوق بشر، بهار و تابستان، شماره 1.
 
ب- انگلیسی
Books
-          Arat, z, (2006), Looking beyond the State But not Ignoring it: A Frame Work of Analysis for Non State Actors and Human Rights, in: Andreopoulus, g.kabasakal, z. and p. Juliver Non State Actors in Human Rights Universe, Bloom Field, Kumarian Press, West Hartford.
 
-          Celebic, Gorara and Rendulic Dario Llija, (2011), Basic Concepts of Information and Communication Technology, open Society for Idea Exchange. Zagreb. 
 
-          Nwanko, Victoria Chioma, (2011), The Role of Media in Promoting of Humanrights: An Analysis of the BBC Documentary, Chocolate the Bitter Truth, Master Thesis, School of Global Studies, University of Gotheberg, School of Business and Social Sciences, Rohempton University, Department of Social Anthropology, University I Tromoso.
 
-          Okafor, O, (2006), Legitimizing Human Rights NGOs: Lessons from Nigeria, Africa World Press, Newgersy        
 
-          Teweldebirhan, Sable, (2011), The Role of Media in the Promotion of Human Rights in Ethoiopia, Master Thesis, Faculty of Law, University of Addis Ababa.
 
Articles                     
-          Graham, Loriem, (2010), “A Right to Media”, Columbia Human Rights Law Review, Vol. 41, No. 429.
 
-          Metzel, j, (1996), “Information Technology and Human Rights”, Humanrights Quarterly, No.18.
 
-          Ray, g, n, (2014), “Role of Media in Protection of Human Rights”, available at: at http:// presscouncil. nic. in/ OldWebsite/ speechpdf/ The%20Role%20of%20Media%20in%20Protection%20of%20Human%20Rights%20Visakhapatnam, Pdf seen at 12/3/2014.
                                            
-          Wildaber, Luzius, (2007),” Eassy: The European Court of Human Rights: the Past”, The Present, The Future, “Am.U.Intl.L.Rev”, Vol. 22.                                                                    
 
Website
-          Anna Doldize on Wikileaks and International Law, http:// opiniojuris.org/ 2010/ 12/04/ anna-dolidze-on-wikileaks-and-international-law, seen: 30/7/2015).
 
-          Prees Realize the Detaine Policies, https://wikileaks.org/Press-Release-The-Detainee.html seen at 30/12/2015.
 
-          Illigal Mass Returns of Syrian Refuges Expose Fatal Flaws in Eu-turky Deals, https:// www.amnesty.org/en/latest/news/2016/04/turkey-illegal-mass-returns-of-syrian-refugees-expose-fatal-flaws-in-eu-turkey-deal/, seen: 1/4/2016.
 
-          Qatar: Abuse of World Cup Workers Exposed, https:// www. Amnesty, org/ en/latest/news/2016/03/abuse-of-world-cup-workers-exposed/, seen: 1/ 4/ 2016.
 
-          United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran (United States of America v. Iran), http://www.icj-cij.org/docket/files/64/9545.pdf, seen: 15/2/2016.
 
-          Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), http://www.icj-cij.org/docket/files/70/9615. Pdf, seen:15/2/2016.
 
-          Aerial Incident of 3 July 1988 (Islamic Republic of Iran v. United States of America), http:// www. icjcij. org/ docket/ index.php? pr= 216&code=op&p1= 3&p2=3&p3=6&case=90&k=0a, seen: 15/2/2015.
 
-          Situation in the republic of Kenya, http:// www. icicl. org/ details, asp?id=38, seen: 31/7/2015.
 
 
-          Warrant of Arrest for Jean-pierre Bemba Gombo, https:// www.icc-cpi. int/ en_menus/ icc/ situations%20and%20cases/ situations/ situation%20icc%200109/ related%20 cases/ icc01090111/ court%20records/ chambers/pretrial%20 chamber%20ii/Pages/373.aspx, seen: 3/4/2016.
 
-          The International Criminal Courts Quest for Scientific Evidence, https:// blog. witness. org/ 2015/ 04/ the-international-criminal-courts-quest-for-scientific-evidence/, seen: 28/3/2016.
 
-          How to Make Valid Application in European Court of Human Rights, http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=applicants&c=#n1365511805813_pointer, seen: 4/4/2016.
 
-          Procedure for Compliants by Individuals under the Human Rights Treaties, http:// www.ohchr. org/ EN/ HRBodies/ TBPetitions/ Pages/ Individual Communications. aspx#proceduregenerale, seen: 25/2/2016.
 
-          Case-law, http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p= caselaw&c, seen: 30/ 3/ 2016.