نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

در چند دهه اخیر، مقابله با استثمار و سوء استفاده جنسی از کودکان مورد توجه سازمان‌های بین‌المللی قرار گرفته است و در کنوانسیون حقوق کودک و پروتکل اختیاری آن در خصوص خرید و فروش، فحشا و پورنوگرافی کودکان بر لزوم اتخاذ اقدامات مقتضی توسط دولت‌ها از جمله اقدامات تقنینی برای مقابله با اشکال مختلف آن تأکید شده است. سازمان شورای اروپا با توجه به افزایش روز­افزون موارد استثمار و سوء استفاده جنسی از کودکان، کنوانسیون لانزاروته را در ارتباط با حمایت از کودکان در برابر استثمار و سوء استفاده جنسی در تاریخ 25 می 2007 به­تصویب رسانده است. باوجود اینکه این اقدام شورای اروپا از باب هنجار­سازی نقد شده است؛ اما تصویب این سند به ایجاد هنجار­های جدیدی در این حوزه منجر شد که در مقایسه با نُرم­های حقوقی پیشین، نو­آورانه تلقی می‌شود. در این مقاله سعی شده است ضمن بررسی برخی از قواعد نو­آورانه این کنوانسیون، نقاط قوت و ضعف این قواعد نیز روشن شوند. همچنین قواعدی بررسی شده‌اند که نشانگر رویکرد جدید این سازمان در خصوص حمایت از کودکان است؛ رویکردی که به موازات جرم­انگاری و سایر اقدامات حقوقی و قضایی، بر لزوم حمایت از کودکان قربانی و اتخاذ اقدامات پیشگیرانه و آموزشی توسط دولت‌ها تأکید می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A reflection on Lanzarote Convention of the Council of Europe for the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse

نویسنده [English]

  • Mehryar Dashab

Allameh Tabataba'i University

چکیده [English]

Over the last decades, the sexual exploitation and abuse of children have been addressed by international organizations. Several instruments, including the Convention on the Rights of the Child and its Optional Protocol on the sale of children, child prostitution and child pornography required the adoption of appropriate measures by States to counter with various forms of sexual exploitation and abuse of children. Considering the increasing number of cases of sexual exploitation and the need for the creation of a joint mechanism, the Council of Europe has approved the Lanzarote Convention on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse on May 25, 2007. Despite the fact that the Council of Europe has been criticized, this Convention has led to the creation of new norms that are innovative in comparison with the previous one. In this article, while analyzing some of the most innovative rules of this Convention, the strengths and weaknesses of these rules are also highlighted. On the other hand, the examined rules wich reflect the new Council of Europe's approach, which, along with criminalization and other legal and judicial measures, emphasizes the need for the protection of child victims and the adoption of preventive and educational measures by governments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lanzarote Convention
  • Sexual Exploitation
  • Sexual Abuse
  • Council of Europe
  • Protection of Children
الف- فارسی
کتاب­ها
-         انصاری، باقر، (1395)،  اسناد بین­المللی حقوق بشر، چاپ اول، تهران: خرسندی.
-         ایروانیان، امیر و دیگران، (1395)،  کودک آزاری: از علت شناسی تا پاسخدهی، چاپ سوم، تهران: خرسندی.
-         زمانی، سید قاسم؛ ساعد وکیل، امیر؛ عسکری، پوریا، (1386)، نهادها و سازوکار­های منطقه­ای حمایت از حقوق بشر، چاپ اول، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش­های حقوقی شهر دانش.
- قاری سیدفاطمی، سیدمحمد، (1388)، حقوق بشر در جهان معاصر، دفتر دوم، چاپ دوم، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش.
- (1394)،  گزیده  اسناد بینالمللی حقوق کودک، چاپ اول، معاونت حقوقی قوه قضایه، تهران: خرسندی.
- مصفا، نسرین، (1383)، کنوانسیون حقوق کودک و بهرهبرداری از آن در حقوق ایران، چاپ اول، تهران: دانشگاه تهران.
 
مقاله­
- باباخانی، مرضیه و قاسمی، احمد، (1395)، «بررسی انواع هرزه­نگاری در قوانین حقوقی ایران»، فصلنامه پژوهش‌نامه مطالعات راهبردی علوم انسانی و اسلامی، زمستان، سال اول، شماره 2.
- مجموعه مقالات اولین همایش بررسی مسائل حقوق بین­الملل بشر، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، اردیبهشت 1381.
 
ب- انگلیسی و فرانسه
Books
-      Daly, Aoife & Ruxton, Sandy & Schuurman, Mieke, (2016), Challenges to Children’s Rights Today: What Do Children Think?, Strasbourg, Council of Europe Editions.
 
- Guide de terminologie pour la protection des enfants contre l’exploitation et l’abus sexuels, (2017), 1ère publication, Groupe de travail interinstitutionnel sur l’exploitation sexuel des enfants, Luxembourg, ECPAT Int.
 
-      La coopération contre la criminalité: Les conventions du Conseil de l’Europe, (2006), Strasbourg, Editions du Conseil de l’Europe.
 
-      L’exploitation sexuelle, la pornographie, la prostitution ainsi que le trafic d’enfants et de jeunes adultes, (1993), Strasbourg, Editions du Conseil de l’Europe.
 
- La protection des enfants contre la violence sexuelle: une approche globale, (2011), Strasbourg, Editions du Conseil de l’Europe.
 
-      Manuel de droit européen en matière de droits de l’enfant, (2015), 1ère publication, Publication de l’agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, Belgique. 
- May-Chahal, Corinne, Herczog, Maria, (2003), L’abus sexuel des enfants en Europe, Strasbourg, Editions du Conseil de l’Europe.
 
-      Sudre, Frederic, (1998), L’interprétation de la convention européenne des droits de l’homme, 1ére édition, Paris, Bruylant.
 
- Wachsmann, Patrick, (2008), Les Droits de l’Homme, 5éme édition, Paris, Dalloz.
 
 Articles
- Dashab, Mehryar, (2001),“The Reaction of International Law Towards the Commercial Sexual Exploitation of Children”.
 
Documents and Reports
-         “Council of Europe Convention on the Protection of Children against Sexual Exploitation & Sexual Abuse” (2007), available at “https://rm.coe.int/168046e1e1 (last accessed: 2 Dec.2017).
 
-         “Directive 2011/92/UE du parlement européen relative a la lute contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants ainsi que la pédopornographie”, (2011), Journal Officiel de l’Union Européenne, 17.12.2011, p. L 335/1.
 
-         Explanatory Report to the Council of Europe Convention on the Protection of Children against Sexual Exploitation & Sexual Abuse” (2007), Council of Europe, available at:rm.coe.int/16800d3832 (last accessed 10 Dec.2017).
 
-         Report on the Protection of Children’s Rights”, (2014), Venice Commission, Council of Europe available: http: //www. venice. coe. int/ webforms/ documents/ default.aspx? pdffile= CDL-AD(2014)005-e (last accessed 21st January 2018).
 
-         The Right of the Child to Freedom from all Forms of Violence”, (2011), Committee on the Rights of the Child, General Comment No.13, available at: http:// www2. ohchr. org/ english/ bodies/ crc/ docs/ CRC.C.GC.13_en.pdf (last accessed 20 January 2018).