نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 وکیل پایه یک دادگستری

2 عضو هیات علمی دانشگاه بجنورد

چکیده

یکی از مراحل بودجه­ریزی در شهرداری­ها مرحله اجرای بودجه است. هرچند در فرایند بودجه ریزی، تهیه و تصویب بودجه بر اساس اطلاعات و تجربیات و به یاری روش­های سنجیده و جدید صورت می گیرد، اما در این فرایند، ضرورت اجرای صحیح بودجه بخش دیگر و مهم فعالیت خواهد بود. قوانین موضوعه در ایران و فرانسه به اجرای بودجه توسط شهرداری اذعان کرده‌اند. اجرای صحیح بودجه به فرآیندهایی نیاز دارد که وصول دقیق و قانونی درآمدها را ممکن سازد و پرداخت صحیح و قانونمند هزینه­ها را در بر داشته باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در دو نظام مورد بحث به فراخور دانش، تجربه و اهمیتی که برای حقوق شهروندان قائل‌اند فرآیند اجرای بودجه تبیین شده است که در این خصوص تفاوت‌های چشمگیری در دو نظام به چشم می­خورد. با توجه به کاستی­هایی که از این حیث در نظام حقوقی ایران وجود دارد، تدوین مراحل و شیوه اجرای بودجه به‌ویژه رفع نواقصی است که در بخش وصول درآمدها در ایران به چشم می­خورد و تفکیک وظایف مقامات مسئول اجرای بودجه، از ملزومات سامانبخشی به شفافیت و قانونمند بودن فرآیند اجرای بودجه در شهرداری­های ایران است که در این باره می‌توان از شیوه­های حاکم بر نظام حقوقی شهرداری­های فرانسه بهره برد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A comparative study of the execution process of municipal budget in Iran and France

چکیده [English]

In municipalities, one of the stages of the budgeting process is budget execution. Although the budget is prepared correctly on the basis of information and experiences and by using new measured methods, the need for proper implementation of the budget will be the other important part of budgeting activities. The Law of Iran and France have acknowledged the implementation of the budget by the municipality. Proper implementation of budget requires processes that makes it possible to collect accurate and legal revenue and also is included on correct and legal pay of costs. Studies show, in the two systems, the process of implementation of the budget is determined according to ability, experience and respect for the rights of citizens, and in this regard there are significant differences in the two systems. Given the shortcomings that exist in the laws and regulations, drafting procedures and methods of implementation of the budget -in particular deficiencies in the collection of revenues seen in Iran -is one of the requirements in organizing the transparency and legality of the budget execution process in the municipalities of Iran, in which the practices governing the legal system of the French municipalities could be used.

کلیدواژه‌ها [English]

  • budget
  • municipality
  • execution
  • Iran
  • France
الف- فارسی
کتاب­ها
- اقتداری، علی‌محمد و تهرانی، منوچهر و اتحاد، مهرداد، (1354)، بودجه، تهران: دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران.
- بهرامی، پورهنگ، (1388)، بودجه شهرداری و مدیریت بودجه­ریزی در شهرداری­های ایران، تهران: انتشارات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری­های کشور.
- رستمی، ولی، (1390)، مالیه عمومی، تهران: بنیاد حقوقی میزان.
- زمانیان جهرمی، علی، (1390)، حقوق نظارت قدرت عمومی بر شهرداری­ها، تهران: دانشگاه امام صادق (ع).
- سعادت آملی، شهرام، (1390)، اصول بودجهنویسی و اجرای بودجه در شهرداری­ها، تهران: سازمان شهرداری­ها و دهیاری­های کشور
- سمیعی، عبدالمحمد، (1368)، حسابداری دولتی در ایران، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.
- موسی‌خانی، مرتضی و منشی‌زاده نائین، مسعود، (1392)، اصول و مبانی نظام نوین بودجه در ایران، قزوین: دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین.
- نیامی، علی، (1349)، مدیریت شهرداری: شهرداری در ایران، ج 3، تهران: چاپخانه بانک بازرگانی.
 
قوانین و مقررات
- قانون اصلاح ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب 1/5/1392.
- قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375.
- قانون شهرداری مصوب 11/4/1334.
- قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366.
- قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386.
- ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 19/4/1373.
- آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375.
- آیین‌نامه مالی شهرداری­ها مصوب 12/4/1346.
- آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور 15/8/1381.
- دستورالعمل نظام جامع مالی شهرداری­های کشور ابلاغی 28/12/1391.
 
ب- انگلیسی و فرانسوی
Books
-          Adam, François, Ferrand, Olivier et Rioux, Rémy, (2007), Finances Publiques, Paris, Presses de Sciences Po/ Dalloz.
 
-          Albert, Jean-Luc et Saïdj, Luc, (2013), Finances Publiques, Paris, Dalloz.
 
-          Axelrod, Donald, (1995), Budgeting of Modern Government, New York, Martin's Press.
 
-          Bland, Robert and Rubin, Irene, (1997), Budgeting: A Guide for Local Governments, Washington, DC: International City/Country Management Association.
 
-          Boudin, Joël, (2008), Les finances communales, Paris, Economisa.
 
-          Brigaud, Frédéric et Uher, Vincent, (2014), Finances Publiques, Paris, SEDES.
 
-          Coblentz, Jean-Pierre et Calvez, Rozenne, (2013), le budget communal: Mode d'emploi, Voiron, Territorial.
 
-          Deruel, François, (1995), Finances Publiques, Paris, Dalloz.
 
-          Dossière, René et Wolf, Michel, (1988), La commune, son budget, ses comptes, ouvrières Paris.
 
-          Fougère, Louis, Machelon, Jean-Pierre et Monnier, François, (2002), Les communes et le pouvoir. Histoire politique des communes françaises de 1789 à nos jours, PUF (Presses Universitaires de France).
 
-          Huyghe, Francoism, (1995), Savoir Piloter le Budget Communal, Paris, De L'Atelier.
 
-          Labie, François, (1992), La Commune: Sa Gestion Budgetaire, Paris, Broché.
 
-          Picard, Christophe, Sottou, Frank, (2004), Le budget local en pratique; savoir lire, préparer, voter et analyser un budget communal, Paris, Le Moniteur.
 
-          Piole, Guy, (2007), les chambres régionales des comptes, Paris, Dexia.
 
-          Valembois, François, (2015), Réussir son budget communal, 2° édition, Paris, Berger-Levrault.
 
-          Dupuis, Georges, Guédon, Marie-José, (2007), Droit administratif, 10éme édition, Paris, Dalloz.
 
Articles
-          Prud'homme, Rémy, (2006), “Local Gouvernement Organisation and Finance: France”, Local Budgeting, Anwar Shah, Washington, The World Bank.
 
-          Gomez,Pamela.Friedman,joel & Shapiro,isaac(2005), Opening Budgets to Public Understanding and Debate : Results from 36 countries, OECD journal on Budgeting,Volume 5, No 1
 
-          Thurmaire, Kurt, (2007), “Local Budget Execution”, in: Local Budgeting, Anwar Shah, Washington, The World Bank.
 
 
Laws and Regulations
- Code Général des Collectivités Territoriales.
- Décret N° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
 
Sites
-Exécuter le budget, http://www.collectivites-locales.gouv.fr/executer-budget.
 
-Finances, http:/evron.fr/finances, 30htm. La procédure d'exécution des recettes et des dépenses publiques, www:FallatiPasFaireDuDroit.fr.