نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور، استان سمنان

2 دانشگاه بوعلی سینا همدان

3 پژوهشگر حقوق بین الملل

چکیده

امروزه حفاظت از محیط‌ زیست به یک دغدغه اصلی در جامعه بین‌المللی مبدل شده است.یکی از بزرگ‌ترین مشخصه‌های حقوق بین‌الملل محیط ‌زیست، حضور بازیگران غیردولتی و نقش‌آفرینی آن‌ها در شکل‌گیری، اجرا و نظارت بر مقررات زیست‌محیطی است. شناسایی شخصیت حقوقی این بازیگران در عرصه بین‌المللی در کنار دیگر تابعان حقوق بین‌الملل به‌عنوان نقطه عطفی در جهت افزایش مشارکت قضایی و غیرقضایی آن‌ها در تصمیم‌گیری‌ها و ایفای نقش تعیین‌کننده در زمینه حفاظت از محیط‌ زیست محسوب می‌شود. مقاله حاضر، مشارکت بازیگران غیردولتی در مسائل زیست‌محیطی و حق دسترسی آن‌ها به عدالت زیست‌محیطی در حقوق اتحادیه اروپا در پرتو کنوانسیون بین‌المللی آرهوس و آرای قضایی دیوان دادگستری اتحادیه اروپا را تبیین می‌کند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که برای رسیدن به این اهداف، اتحادیه اروپا به بازنگری در برخی مقررات و دستورالعمل‌های خود از طریق اقدام هماهنگ نهادهای مسئول و نیز اصلاح قوانین داخلی توسط دولت‌های عضو نیاز دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Access to Environmental Justice in EU for Non-governmental Actors

چکیده [English]

Nowadays, environmental protection is a major preoccupation in the international community. One of the essential trends of international environmental law is the presence of non-governmental actors in the formation, application, and control of environmental regulations. Recognition of the legal personality as a player in the international sphere is a general evolution in the protection of the environment. The present article tries to explain the role of non-governmental actors in environmental questions in the light of international conventions such as the Aarhus Convention as well as judicial decisions of the International Court of Justice. The results imply that the decision makers in the European Union should modify some regulations either in regional or national level to fulfill the ambitious goals of the founders of this unique international organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • non-governmental
  • actors
  • European
  • Union
  • justice
الف- فارسی
کتاب
-         بیگ‌زاده، ابراهیم، (1394)، حقوق سازمان‌های بین‌المللی، چاپ سوم، تهران: مجد.
 
مقاله
-         زرنشان، شهرام، (1392)، «شکل‌گیری قاعده عرفی در حقوق بین‌الملل؛ ارزیابی امکان نقش‌آفرینی بازیگران غیردولتی»، مجله حقوقی بین‌المللی، شماره47.
 
ب- انگلیسی
Books
-          Greenwood, Justin, )2007(, Interest  Representation in the European Union, Palgrave, (2nd edition).
 
-          Krämer, L, )2011(, EU Environmental Law, 7th edition, Sweet & Maxwell, London.
 
-          Paterson, Matthew, (1996), Global Warming and Global Politics, London: Routledge.
 
Articls
 
-          Adelle, C Anderson J,) 2013(, “Lobby Groups. In Environmental Policy in the EU: Actors, Institutions and Processes”, ed. AJ Jordan, C Adelle, London: Routledge/ Earthscan.
 
-          Charnovitz, Steve, )1997(, “Two Centuries of Participation: NGOs and International Governance”, Michigan Journal of International Law, Vol.18, No. 2.
 
-          Corell, Elisabeth, and Michele M. Betsill, )2001(, “A Comparative Look at NGO Influence in International Environmental Negotiations: Desertification and Climate Change”, Global Environmental Politics, Vol.1, No. 4.
 
-          Darpo, J, )2013(, “Effective Justice? Synthesis of the Report of the Study on the Implementation of Articles 9.3 and 9.4 of the Aarhus Convention in the Member States of the European Union”, 2013-10-11/Final.
 
-          Ebbesson, J, )1998(, “The Notion of Public Participation in International Environmental Law”, Yearbook of International Environmental Law, Volume 8, Issue 1.
 
-          Fulvio, Attinà, (2007), “The European Security Partnership: a Comparative Analysis, in Foradori P., Rosa P, and Scartezzini R, eds”, Managing Multi-level Foreign Policy.
 
-          Follesdal A, Hix S, )2006(, “Why there is a Democratic Deficit in the EU: A Response to Majone and Moravcsik”, Journal of Common Market Studies, No. 44.
 
-          Kenneth R. Rutherford, )2000(, “The Evolving Arms Control Agenda: Implications of the Role of NGOs in Banning Antipersonnel Landmines”, 53 WORLD POL, 74 .
 
-          Müller B, (20011), “Access to the courts of the Member States for NGOs in Environmental Matters under European Union Law”, Journal of Environmental Law, Oxford University Press.
 
-           Pánovics A, (2010), “The Need for an EU-directive on Access to Justice in Environmental Matters”, 147 Studia Iuridica Auctoritate Universitatis Pecs, Budapest, at 136 (Pánovics).
 
-          Wapner, Paul, (1995), “Politics Beyond the State: Environmental Activism and World Civic Politics”, World Politics, Vol. 47.
 
-          Wurzel, RKW, (2013), “Member States and the Council. In Environmental Policy in the EU: Actors, Institutions and Processes”, ed. AJ Jordan, London: Routledge/Earthscan.