نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، ایران

چکیده

معیار عقلایی بودن یکی از جهات نظارت قضایی در نظام کامن لا است. خاستگاه آن انگلستان بوده و به کشورهای دیگر این نظام  با تغییراتی وارد شده و اعمال می­شود.  این معیار در نظام حقوقی آمریکا، به عنوان یکی از جهات نقض قواعد غیررسمی سازمان­های اداری، تحت عنوان «معیار عمل خودسرانه و نامعقول»  به کار می­­رود. در ماده 706  قانون آیین اداری مصوب 1946 به آن پرداخته شده است. مقاله با توجه به رویه قضایی، به توصیف و تحلیل تحولات روی داده در اعمال معیار مذکور در دادگاه­های کشور آمریکا می­پردازد. بررسی رویه قضایی نشان می­دهد که در طول زمان تفسیر دادگاه­ها از این معیار تغییر کرده و از برداشتی مضیق در برابر تصمیمات سازمان‌های اداری به سمت معیاری سختگیرانه عزیمت نموده­اند و شدت آن را در مقایسه با معیار انگلیسی بالاتر برده­اند. بر اساس معیار سختگیرانه، دادگاه­ها برای تضمین عقلایی بودن تصمیمات اداری، باید به دقت بر فرآیند تصمیم­گیری سازمان­های اداری نظارت نمایند. بر این اساس، سازمان­های اداری باید همه ابعاد مهم موضوع و راه­حل­های جایگزین را مورد بررسی قرار دهند و با استناد به مدارک، توضیحات مفصلی برای تصمیمات جدید خود و تغییر رویه قبلی خود ارائه دهند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Changes of Ground of Reasonableness in USA Judicial Review

نویسنده [English]

  • khadijeh shojaeian

public law, faculty o law and human science, islamic azad university of shiraz, iran

چکیده [English]

Reasonableness is one aspect of judicial review in the common law system. Its origin was in England, however it has been introduced and applied in other countries with some modifications. This criterion is used in the US legal system as one way of violating the informal rules of administrative agencies under the heading of “arbitrary and capricious review” which is expressed in article 706 of the Administrative Procedure Act (APA). The present article, in light of case laws, describes and analyzes developments in the application of the above criteria in the courts of the United States. Over the time, interpretations of courts have been changed and their deferential interpretations have moved to hard look ground. Hard look ground seems to call for more judicial scrutiny and more heightened standards of judicial review than had been traditionally demanded from the arbitrary and capricious test. In hard-look doctrine, courts should carefully review administrative agencies decisions to ensure that the agencies have genuinely engaged in reasoned decision making.  The hard look doctrine is simply a reflection of the courts view of how an effective and meaningful process of judicial review should be conducted. Accordingly, the administrative agencies should examine all the important dimensions of the matter and the alternative solutions and, by referring to the documentation, provide detailed justifications of their new decisions and changes to their previous procedures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • reasonableness
  • rule making
  • hard look review
  • arbitrary acts
  • arbitrary and capricious review
الف- فارسی
کتاب­ها
-            پتفت، آرین، مرکز مالمیری، احمد، (1395)، مفهوم و قلمرو اصول کلی حقوق اداری، امکان و چگونگی استناد به آن در رسیدگی­های قضایی، تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه.
-            زارعی، محمد حسین، (1394)، گفتارهایی در حقوق عمومی مدرن، حاکمیت قانون و دموکراسی، تهران:  انتشارات خرسندی.
-            کونکه، مارتینا، (1396)، حقوق اداری تطبیقی: سنت و تغییر در حقوق اداری انگلستان و آلمان، ترجمه شجاعیان، خدیجه، شفیعی بافتی، نگین، تهران: انتشارات مجد.
-            هداوند، مهدی، (1389)،  حقوق اداری تطبیقی، دو جلد، تهران: سمت.
-            هداوند، مهدی و دیگران، (1391)، آیین­های تصمیم­گیری در حقوق اداری (مطالعه تطبیقی)، تهران: خرسندی.
 
مقاله­ها
-            پارکر، ریچارد، (1388)، «کنترل اعمال اداری در ایالات متحده آمریکا»،  ترجمه اسدالله یاوری، مجموعه مقالات همایش دیوان عدالت اداری: صلاحیت قضایی و دادرسی اداری، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی.
-            زارعی، محمدحسین و شجاعیان، خدیجه، (1393)، «اصل غیرعقلایی بودن در حقوق اداری و انعکاس آن در آرای دیوان عدالت اداری»، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال 16، شماره 45.
-            زارعی، محمدحسین و شجاعیان خدیجه، (1392)، «جایگاه اصول غیرعقلایی بودن و تناسب در نظام حقوقی انگلستان»، فصلنامه تحقیقات حقوقی، ویژه­نامه شماره 13.
-            قاری سید فاطمی، محمد و فلاح­زاده؛ علی محمد، (1391)، «عدالت رویه‌ای و تکلیف به بیان دلایل تصمیمات اداری: رویکردی حق بنیاد»،  فصلنامه تحقیقات حقوقی، ویژه­­نامه شماره 10.
-            نجابت خواه، مرتضی، (1394)، «اﻣﻜﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻏﻴﺮﻣﻨﻄﻘﻲ ﺑﻮدن اﻋﻤﺎل اداری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺟﺒﺎت ﻧﻈﺎرت ﻗﻀﺎﻳﻲ در ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﻲ اﻳﺮان»، فصلنامه تحقیقات حقوقی، شماره 72.
 
رساله
-            شجاعیان، خدیجه، (1394)، مفهوم و قلمرو اصل عقلایی بودن در حقوق اداری: مطالعه تطبیقی با تاکید بر رویه قضایی، رساله دکتری، دانشگاه شهید بهشتی.
ب- انگلیسی
Books
-             Craig Paul, (1989), Administrative Law, Thomson/Sweet & Maxwell.
 -             Kunnecke Martina, (2007), Tradition and Change in Administrative Law: An Anglo-German Comparison, Springer.
 -             Parpworth Neil, (2012), Constitutional and Administrative Law, 7 th Edition, Oxford University Press.
 -             Pierce, Richard J. (2012), Administrative Law, Second Edition, Thomson Reuters/Foundation Press.
 -             Wade William & Forsyth Christopher, (2004), Administrative Law, Oxford University Press.
 -             Woolf Harry Kenneth, Jowell Jeffrey, Le Sueur Andrew, Hare Ivan & Donnelly Catherine, (2007), De Smith's Judicial Review, 6 th Edition, Sweet & Maxwell
 
 
Articles
-             Allen, B, (2009), “Rationalizing Hard Look Review after the Fact”, Harvard Law Review, Volume 122, Issue 7.
 -             Beermann, Jack M, (2011), “Common Law and Statute Law in Administrative Law”, Administrative Law Review, Volume 63, Issue 1.
 -             Burrows Vanessa, K. and Garvey, Todd, (2011), “A Brief Overview of Rulemaking and Judicial Review”, Congressional Research Service [CRS] Reports, January 4.
 -             Colburn Jamison, E, (2012), “Reasons as Experiments: Judgment and  Justification  in  the  Hard  Look” , Contemporary Pragmatism Journal, Vol. 9. No. 2.
 -             Coleman, Toby, (2011), “Limiting Judges: Placing Limits on Judges Power in Hard Look Review”, University of Detroit Mercy Law Review, Volume 88.
 -             Craig, Paul, (2013), ”The Nature of Reasonableness Review”, Current Legal Problems, Volume 66, Issue 1.
 -             Duffy John F, (1998), “Administrative Common Law in Judicial Review”, Tex Law  Review, Vol:77.
-             Garry Patrick, M, (2006), “Judicial Review and the Hard Look Doctrine”, Nevada Law Journal, Volume 7, Issue 1.
 -             Ip Eric, C., (2014), “Taking a Hard Look at Irrationality: Substantive Review of Administrative Discretion in the US and UK Supreme Courts”, Oxford Journal of Legal Studies, Volume 34, Issue 1.
 -             Jowell, Jeffrey & Lester, Anthony, (1998), “Proportionality and Wednesbury Unreasonableness: The Influence of European Legal Concepts on UK Law”, English Public Law and the Common Law of Europe.
 -             Laws, John, (1998), “Wednesbury”, in the Golden Met Wand and the Crooked Cord: Essays on Public Law in Honour of Sir William Wade QC, Oxford University Press.
 -             Levanthal, Harold, (1974), “Environmental Decision Making and the Role of the Courts”, University of Pennsylvania Law Review, Vol. 122.
 -             Levin Ronald, M., (2011), “Hard Look Review, Policy Change and Fox Television”, Legal Studies Research Paper Series, January 10, Paper No.11-01-04.
 -             Mathew, D McCubbins and others, (1987), “Administrative Procedures as Instruments of Political Control”, Journal of Law, Economics & Organization, Vol:3.
 -             McGrath, Matthew J, (1986), “Convergence of the Substantial Evidence and Arbitrary and Capricious Standards of Review During Informal Rulemaking”, George Washington Law Review, Volume 54.
 -             Miczek, Charlotte, (2006), “Hard Look Review”, Freiburg Law Students Journal, Edition II.
 -             Miles Thomas J.  & Sunstein Cass R.,(2008), “The Real World  of Arbitrariness  Review”,  U  Chicago  Law  Review, Vol. 75.
 -             Murphy, Richard W, (2004), “The Limits of Legislative Control Over the Hard Look”, Administrative Law Review, Volume 56, Issue 4.
 -             Shapiro, Martin, (1992), “The Giving Reasons Requirement”, The University of Chicago Legal Forum.
 -             Smith King, Patricia, (1995), “Applying Daubert to the "Hard Look" Requirement of NEPA: Scientific Evidence before the Forest Service in Sierra Club v. Marita”, Wisconsin Environmental Law Journal, Volume 2.
-             Stephenson Matthew, C., (2006), “A Costly Signaling Theory of Hard Look”, Harvard Law and Economics Discussion Paper, No. 539, Harvard Law School.
 -             Virelli Louis, J. (2014), Deconstructing Arbitrary Capricious Review, North Carolina Law Review, Vol. 92.
 -             Watts Kathryn, A., (2009), “Proposings a Place for Politics in Arbitrary and  Capricious  Review”, Yale Law Journal, Vol. 119.
 
Thesis
 Pillay Anashri, Reinventing Reasonableness: the Adjudication of Social and Economic Rights in South Africa, India and the United Kingdom, Thesis Submitted to the University College London, for the Degree of Ph.D in the Faculty of Laws, 2011.
 
Act
-             Administrative Procedure Act (APA), 1946.
 
Cases
-             Allied Stores v. Bowers 358 US 522, 530 (1959).
 -             American Hospital Association v. National Labor Relations Board 499 US 606,  618  (1991).
 -             Boddington v. British Transport Police [1999] 2 AC 143.
 -             Bowen v.  American Hospital Association 476 US 610 (1985).
 -             Bowman Transportation v. Arkansas-Best Freight System 419 US 281 (1974).
 -             Club Kleppe v. Sierra 427 U.S. 390 (1976).
 -             Consolidated Edison Co. v. NLRB 305 U.S. 197, 1938.
 -             Environmental Defense Fund v Ruckelshaus 439 F2d 584 (DC Cir 1971).
 -             FCC v. Fox Television Stations.
 -             Federal Communications Commission v. Fox Television Stations 556 US 502, 513 (2009).
 -             Greater Boston Television Corp v. FCC 44 F2d 841.
 -             Marsh, Secretary of the Army v Oregon Natural  Resources Council 490  US  360, 385  (1989).
 -             Massachusetts v. EPA 549 U.S. 497, 534, 2007.
 -             Motor Vehicle Manufacturers Association v. State Farm Mutual Automobile Insurance Co, 463 US 29 (1983).
 -             National Citizens Committee for Broadcasting v FCC 567 F2d 1095, 1110–15 (DC Cir 1977).
 -             Overton park (Citizens to Preserve Overton Park v. Volpe.
 -             Pacific States Box & Basket Co. v. White 296 U.S. 176, 1935.
 -             R v. Secretary of State for the Environment, ex p. Nottinghamshire CC [1986] AC 240, R v. Secretary of State for the Environment, ex p. Hammersmith and   Fulham LBC [1991] 1 AC 521.
 -             United States Postal Service v. Gregory 534 US 1.