نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده حقوق دانشگاه تهران پردیس بین الملل کیش

چکیده

جرایم مرتبط با  مواد مخدر و روان‌گردان، تهدیدی جدی برای حقوق بنیادین بشر و نیز بنیان‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع ملی و نظم و امنیت بین‌المللی محسوب می‌شوند. مقابله با جرایم مذکور، مسئولیت فردی و جمعی کلیه دولت‌هاست که باید توأم با رعایت الزامات حقوق بشری صورت گیرد. یکی از مهمترین الزامات حقوق بشری در جهان معاصر، محدود کردن مجازات اعدام به «خطیرترین‌جرایم» است.با توجه به اینکه نهادهای بین‌المللی حقوق بشری، جرایم مرتبط با مواد را در زمرۀ "خطیرترین‌جرایم" نمی‌دانند؛ مجلس می‌تواند با محدود کردن مجازات اعدام، نقش مؤثری در اجتناب از پیدایش مسئولیت بین‌المللی برای دولت ایران ایفا کند.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Necessity for the Parliament of Islamic Republic of Iran to Align Itself with International Obligations of State in Combating Crimes Related to Drugs and Psychotropic Substances

نویسندگان [English]

  • Farideh Shaygan
  • Esmaeil Rahmani Klakuob

Tehran University

چکیده [English]

Crimes related to drugs and psychotropic substances are recognized as threats to human rights. They have also a devastating impact on the economic, social and cultural foundations of national societies, as well as, on international order and security. Serious measures have been taken to control and deal with those crimes, yet these actions should be consistent with human rights requirements. Limiting the death penalty to the "most serious crime" is one of the most important human rights requirements in the contemporary world. Since human rights institutions have not considered drug-related crimes as one of the "most serious crimes", the parliament can play an effective role in avoiding the emergence of international responsibility for the Iranian government by limiting the death penalty.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ” Drugs and Psychotropic Substances”
  • “International Human Rights Obligations”
  • “Limiting the death penalty”
  • "Most Serious Crimes"
  • “International State Responsibility”
الف- فارسی
کتاب‌ها
- اردبیلی، محمدعلی، (1385)، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، چاپ دوازدهم، تهران: نشر میزان.
- تسون، فرناند، ( 1392)،  فلسفه حقوق بین الملل، ترجمه محسن محبی، چاپ دوم، تهران: موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش.
- تیگر شتروم، باربارافن، (1389)، امنیت انسانی و حقوق بین الملل، ترجمه اردشیر امیر ارجمند و حمید قنبری، چاپ اول، تهران: انتشارات مجد.
- ضیایی بیگدلی، محمدرضا، (1385)، حقوق بین الملل عمومی، چاپ بیست و ششم، تهران: گنج دانش.
- طهماسبی، جواد، (1391)، صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی، چاپ دوم، تهران: انتشارات جاودانه جنگل.
- فلسفی، هدایت الله، (1379)، حقوق بین الملل معاهدات، چاپ اول، تهران: فرهنگ نشرنو.
- فلسفی، هدایت الله، (1390)، صلح جاویدان و حکومت قانون: دیالتیک همانندی و تفاوت، چاپ اول، تهران: فرهنگ نشر نو.
 
مقاله‌ها
- آقا میرسلیم، مرضیه السادات، (87-1386)، «جایگاه مجازات اعدام در حقوق بشر اسلام و غرب»، خبرنامه انجمن ایرانی حقوق جزا، شماره‌های 7 و 8.
- بارانی، محمد، (1392)، «مبانی تعهدات بین‌المللی دولت‌ها در پیشگیری از جرائم جهانی شده»، مجله حقوقی بین‌المللی، دوره 30، شماره48.
- داشاب، مهریار، (1385)، «سیر تحول الغای مجازات اعدام در شورای اروپا»، مجله پژوهش حقوق و سیاست، شماره 18.
- سونکا، پتر، (1376)، «مجازات اعدام از دیدگاه حقوق بشر»، ترجمه محمد علی اردبیلی، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 20-19.
- صبوری پور، مهدی و فاطمه علوی صدر، ( 1394)، «سن مسئولیت کیفری کودکان و نوجوانان در قانون مجازات اسلامی 1392»، پژوهشنامه حقوق کیفری، سال ششم، شماره اول.
- غلامی، علی و محمد مهدی رحیمی، (1388)، «تأثیر سیاست جنایی سرکوب‌گرانه بر نرخ ارتکاب جرایم با نگاهی به سیاست جنایی اسلام»، پژوهش نامه حقوق اسلامی، شماره 30.
- فرجیها، محمد، عباس شیخ الاسلامی و آزاده ساطعی، (1396)، «تأثیر اعدام بر گرایش اعضای خانواده فرد اعدام شده به ارتکاب جرایم و رفتارهای انحرافی»، وکیل مدافع، سال هفتم، شماره 16.
- فلسفی، هدایت الله، (1373)، «اجرای مقررات حقوق بین‌الملل»، مجله تحقیقات حقوقی، شماره13-14.
- مرعشی، سید محمد حسین، (1379)، «مبانی فقهی مواد مخدر»، همایش بین‌المللی علمی – کاربردی جنبه‌های مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر، جلد اول، انتشارات روزنامه رسمی کشور.
- میرزایی، محمد، (1393)، «جرایم فراملی: مفاهیم، آثار، مصادیق»، کارآگاه، شماره 28.
 
ب -انگلیسی
Books
- Arrigo, Bruce and Heather Bersot, (2013), The Routledge Handbook of International Crime and Justice Studies, New York: Routledge.
 - Bae, Sangmin, (2007), When the State No Longer Kills: International Human Rights Norms and Abolition of Capital Punishment, New York: State University of New York Press.
 - Brownlie, Ian, (1998), Principles of Public International Law, Fifth Edition, New York: Clarendon Press.
 - Crawford, James, Pellet, Alain, Olleson, Simon, Parlett, Kate, (2010), The Law of International Responsibility, New York: Oxford University Press.
 - De Hoogh, Andre, (1996), Obligations Erga Omnes and International Crimes: A Theoretical Inquiry into the Implementation and Enforcement of the International Responsibility of States, The Hague: Martinus Nijhoff Publishers.
 - De Schutter, Oliver, (2010), International Human Rights Law, Cases, Materials, Commentary, Second Edition, Cambridge and New York: Cambridge University Press.
 
Articles
- Duncan, Gareth, (2007), “Common but Differentiated Responsibilities: The Implications of Principle Seven and the Duty to Cooperate on the Implementation of the Convention on Biological Diversity”, Dalhousie University Law School, Halifax, Canada.
 - Lines, Rick, (2010), “A‘most Serious Crime’?-The Death Penalty for Drug Offences and International Human Rights Lawˮ, Amicus Journal, No. 21. 
 
 
 
پ- اسناد

- Convention on Psychotropic Substances, 1971.

 - Convention on the Rights of the Child, 1989.

 - Human Rights Committee, General Comment No. 6, 1982.

 - ILC Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, 2001.

 - International Covenant on Civil and Political Rights.
 -Safeguards Guaranteeing Protection of the Rights of those Facing the Death Penalty, UN Doc. E/RES/1984/50, 25 May 1984, Annex.
 - Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, Aiming at the Abolition of the Death Penalty, UN Doc. A/RES/44/128, 15 December 1989, Annex.
 - Single Convention on Narcotic Drugs,1967.
 - Vienna Convention on the Law of Treaties, 1969.
 - United Nation Convention against the Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988.
 - UN Economic and Social Council Resolution, UN Doc. E/RES/1984/50, 25 May 1984, Annex.
 - UN Human Rights Committee, Comments on the Report Submitted by Islamic Republic of  Iran under Article 40 of the Covenant, UN Doc. CCPR/C/79 /Add. 25, 3 August 1993.
 - UN Commission on Human Rights, UN Doc. E/CN.4/RES/2004/67, 21 April 2004.
 - UN Commission on Human Rights, Report of the Special Rapporteur on Extra Judicial, Summary or Arbitrary Executions, UN Doc. E/CN.4/2005/7, 22 Dec. 2004.
 - UN Doc .A/HRC/28/70, 28 May 2015.
 - UN Human Rights Committee, Concluding Observation of the Human Rights Committee on the Report Submitted by Thailand under Article 40 of the Covenant, UN Doc. CCPR/CO/84/THA, 8 July 2005.
 - UN Human Rights Committee, Concluding Observation of the Human Rights Committee on the Report Submitted by Sudan under Article 40 of the Covenant, UN Doc, CCCPR/C/SDN/CO/3, 29 August 2007.
 - UN Office of the High Commissioner for Human Rights, High Commissioner Calls for Focus on Human Rights and Harm Reduction in International Drug Policy, Press Release, 10 March 2009.  
 - UN Report by the Special Rapporteur, Mr. Bocre Waly Ndiaye, Submitted pursuant to Commission on Human Rights Resolution 1996/74, UN Doc. E/CN.4/1997/60, 24 December 1996.
 - UN Doc. A/HRC/34/40, 13 March 2017.
 - Vienna Convention on the Law of Treaties (1969).
 
 د- رویه قضایی
 
- ICJ Judgment of 20 July 2012, Case Concerning Questions Relating to the Obligation to Prosecute or Extradite ( Belgum V. Senegal).
 - ICJ, Reports, Barcelona Traction, 1970.