دوره و شماره: دوره 20، شماره 62، بهار 1398، صفحه 9-366 
4. بنمایه های رومی حقوق عمومی

صفحه 71-99

10.22054/qjpl.2018.24293.1590

پرهام مهرآرام؛ گودرز افتخار جهرمی