نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی

چکیده

حقوق جهانی ارتباطات یک حقوق فراملّی است، بدین صورت که بخش اعظم آن خارج از حیطۀ دولت‌ها تهیه و تدوین می‌شود و اساساً درپی هماهنگ‌سازی است نه یکسان‌سازی. این مقاله می‌کوشد به این سئوال‌ها پاسخ دهد که حقوق جهانی ارتباطات چگونه بر حقوق ملّی و سرزمینی کشورها تأثیر گذاشته و می‌گذارد؟ دولت‌ها در برابر تأثیرها و پیامدهای آن چه تصمیم‌هایی می‌گیرند؟ چه اقدام‌هایی انجام می‌دهند و اصولاً مقاومت در برابر حقوق جهانی ارتباطات چگونه صورت می‌گیرد و اگر مقاومتی مشاهده می‌شود، بر پایۀ چه منطق و استدلالی است؟نتایج به دست آمده از این تحقیق بیانگر آن است که پدیدۀ جهانی شدن و شکل‌گیری هنجارهای حقوق جهانی، بر نظام‌های حقوقی تأثیرهایی داشته است. به عبارت دیگر، جهانی شدن، سیستم‌های حقوقی را در مقابل نفوذ هنجارهای خارجی آسیب‌پذیر ساخته و توان مقابله و مقاومت آن‌ها را در مقابل این پدیده ضعیف کرده است. همچنین، جهانی شدن سیستم‌های حقوقی را به رقابت با یکدیگر واداشته است، به‌طوری که تفاوت‌ها، تشابهات، نقاط قوت و نقاط ضعف هریک را نمایان کرده و باعث شده است تا  دولت‌ها، به جای مقابله با این پدیده، به هماهنگی سیستم‌های حقوقی خود با آن تن بدهند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Fundamental Principles of Global Communications Law: Common Heritage

نویسنده [English]

  • Roya Motamed Nejad

چکیده [English]

Global communications law is a transnational law, the vast majority of which is developed outside the governments and essentially is seeking synchronization, not uniformity. This article tries to answer the questions of how global communications law affects national and territorial law. What are the decisions of governments against it’s effects and consequences? What are the actions that are being taken and how the resistance to the global communications law would be conducted? And based on what reasons and logic the resistance is observed? The results of this study indicate that the phenomenon of globalization and the formation of universal norms have an impact on legal systems. In other words, globalization has made legal systems vulnerable to the penetration of foreign norms and has made them vulnerable to coping and resisting to this phenomenon. Also, the globalization, have made legal systems to compete with each other, in such a way as to reveal the differences, similarities, strengths, and weaknesses of each, and it has led governments to coordinate their norms instead of confronting this phenomenon.

کلیدواژه‌ها [English]

  • communication law
  • médias law
  • internet law
  • globa law
  • numérique law
- فارسی
کتاب‌ها
-            معتمدنژاد، کاظم؛ معتمدنژاد، رؤیا، (1386)، حقوق ارتباطات، جلد یکم، تهران: انتشارات دفتر مطالعات و توسعۀ رسانه‌ها. 
-            معتمدنژاد، کاظم، (1389 و 1390)، ارتباطات ‌بین‌المللی، تهران: انتشارات دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها.
-             معتمدنژاد، کاظم؛ معتمدنژاد، رؤیا، (1386)، حقوق حرفهای روزنامه نگاران، جلد یکم، تهران: انتشارات دفتر مطالعات و توسعۀ رسانه‌ها.
-            معتمدنژاد، کاظم، (1387)، حقوق مطبوعات، جلد یکم، چاپ پنجم، تهران: انتشارات دفتر مطالعات و توسعۀ رسانه‌ها.
-            معتمدنژاد، کاظم، (1387)، تکنولوژیهای نوین ارتباطی، جلد یکم، از تلگراف و تلفن تا بی‌سیم و رادیو، تهران: مرکز پژوهش‌های ارتباطات.
-            معتمدنژاد، کاظم، (1388)، اجلاس جهانی سران دربارۀ جامعه اطلاعاتی، ژنو 2003- تونس 2005، جلد یکم، تهران: مرکز پژوهش‌های ارتباطات.
 
مقاله‌ها
-            معتمدنژاد رؤیا، (1391)، «برسی تطبیقی نظام حقوقی رسانه‌ای شورای اروپا با تاکید بر فرانسه»، تهران: فصلنامه علوم خبری، دوره اول، پاییز، شماره3.
-            معتمدنژاد، رؤیا، (1390)، «نقش سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در پیشبٌرد جهانی حقوق ارتباطات: بررسی تجربیات شورای اروپا»، مجلۀ حقوق و سیاست، دوره چهاردهم، زمستان، شماره 35.
-             معتمدنژاد، کاظم، (1383)، «یونسکو و سیاست‌گذاری ملّی ارتباطات در کشورهای در حال توسعه»، رسانه، سال پانزدهم، شمارۀ 2، تابستان، شمارۀ پیاپی 58.
-             معتمدنژاد، کاظم، (1374)، «دگرگونی سیاست‌ها و برنامه‌های ارتباطی یونسکو: استراتژی نوین ارتباطی، به جای نظم نوین جهانی اطلاعات و ارتباطات با توجه خاص به پیشبرد وسایل ارتباطی آزاد، مستقل و کثرت‌گرا و پشتیبانی مجدد از جریان آزاد اطلاعات»، رسانه، زمستان، سال ششم، شمارۀ 4.
-            معتمدنژاد، رؤیا، (1384)، «دیوان اروپایی حقوق بشر و پشتیبانی از آزادی مطبوعات»، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، تهران 1384، شماره‌های 216-215.
 
ب- فرانسه
کتاب‌ها
- Auby (J.-B.), (2010), La globalisation, le droit et l’etat, paris, L.G.D.J., lextenso editions, 2eme ed.
 - Chevallier (J.), (2008), L’etat post-moderne, Paris, L.G.D.J., 3eme ed.
 - Delmas, Marty, (M), (2013), Resister, responsabiliser, anticiper, ou Comment humaniser La Mondialisation, Paris: Seuil.
 - Delmas, Marty, (M), (2006), Le pluralisme ordonne, seuil, coll, Paris: “Essais.
 - Delmas, Marty, (M), “Vers un droit commun de l’humanité”, textuel, Paris 1996; Delmas- Marty (M), Le Pluralisme ordonne, Seuil, coll. “Essais”, Paris 2006.
 - Derieux (E), (2010), Droit des medias, droit francais, europeen, et international, Paris, L.G.D.J, 6eme ed.
 - Frison, Roche, (M.A), Le droit de la régulation, Paris: dalloz.
 - Marguenaud (J.-P), (2012), La cour europeenne des droits de L. homme, paris: dalloz, connaissance du droit, 6eme edition.
 - Melin, Soucra manien (F), (1998), Constitution de la republique francaise, paris: dalloz, 2015; Zoller (E.), Droit   constitutionnel , Paris, PUF.
 - Morand (C.A.), (1999), Le droit neo-moderne des politiques publiques, Paris: LGDJ.
 - Sudre (F.), Droit européen et international des droits de l’homme, Paris: PUF, 11 eme ed 2012, 935.
 
مقاله‌ها
- Commissaire aux droits de L’ homme, Conseil de L’europe, (2014), “La preeminence du droit sur l’internet et dans le monde numerique en general”, document thematique.
 -  Derieux (E.), (1998), “Les principes du droit de la communication dans la jurisprudence du conseil constitutionnel”, Legipresse, mai 1997, Derieux (E.), “Le conseil constitutionnel et les principes du droit de la communication” , Libertes, Melanges jacques robert, Montchrestien.
 - “La France dans la transformation numerique: quelle protection des droits fondamentaux?” , (2010), Colloque organisé par Le conseil d’etat, 6 fevrier 2015, Introduction de sudre (J.- M).
 
پ - مصوبات، رویۀ قضایی، گزارش‌ها، آدرسهای اینترنتی
-        Directive 2010, 13, UE du parlement europeen et du conseil du 10 mars 2010, Relative aux “Services de medias audiovisuels”.
 -        Conseil de l’europe, Déclaration sur la diversité culturelle, 7 décembre 2000.
 -        Unesco, Déclaration universelle sur la diversité culturelle, 2 novembre 2001, Convention sur la protection et la Promotion de la diversité des expressions culturelles, 20 octobre 2005.
 -        Fressoz et Roire c/ France, 21 janvier 1999.
 -        Jersild c/ Denmark, 23 September 1994.
 -        Conseil constitutionnel, Décisions du 27 juillet 1982; 10 et 11 octobre 1984, 18 septembre 1986.
 -        Recommandation du comité des ministres aux etats membres, sur une nouvelle conception des medias, adoptée le 21 septembre 2011.
 -        Le rapport du groupe de haut niveau sur la liberté et le pluralisme des medias, Union européenne, “Des medias libres et pluralistes pour soutenir la démocratie européenne “, Janvier 2013, 49 pp.
 -        Arrest golder, (1975), Handisyde (1976), Malone (1984), etc.
 -        Arrets de la CEDH, Jersild C. Danemark, 23 Septembre 1994; Goodwin c. Royaume-Uni, 27 mars 1996; Fressoz et Roire c.France.21 Janvier1999.
 -        Directive de l’union européenne sur, “Services de medias audiovisuels”, 2010, Conseil de l’europe, Assemblée parlementaire, Résolution (2008) sur “Les indicateurs pour les medias dans une democratie”, 2013.
 -        Conseil de l’europe, Recommandation “Sur des mesures visant a Promouvoir la valeur de service public de l’internet”, 2007.
 -        Recommandation, (2014), “Sur un guide des droits de l’homme pour les utilisateurs d’internet”.
 -        Commission Nationale de l’informatique et des Libertés (CNIL), (www.cnil.fr).
 -        Loi “Informatique et  libertés” du. 6 Janvier 1978, Modifiée Le 6 aout 2004.
 -        Le 36eme Conférence annuelle des commissaires a la vie privée et a la Protection des données 13 au 17 Octobre 2014.
 -         Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (www.arcep. fr).
 -        Rapport public d’activité de L ARCEP(2014), Juin 2015.
 -         “Haute autorite pour La diffusion des Œuvres et la protection des droits sur internet (www. hadopi.fr)”, Loi “Creation et internet”, 12 juin 2009 (dite Loi Hadopi) et 28 Octobre 2009 (dite Loi Hadopi 2), Mediation.
 -        Conseil de l’europe, “Guide des droits de l’homme pour les utilisateurs d’internet”, recommandation, 2014.
 -        Sommet mondial sur la societe de l’information (wsis), Déclaration de genève 2003; Conseil de l’europe, Declaration du comité des ministres sur les droits de l’homme et l’etat de droit dans la societe de l’information, 2005.
 -        La Cour de justice de l’union européenne (CJUE), La décision google spain c/ AEPD, 13 mai 2014.
 -        TGI de Paris (ord.ref.), 24 nov, et 19 dec. 2014, Marie FRANCE M. c/ Google France et  Google Inc; TGI de Toulouse (ord.ref.), 21  Jan 2015, Franck J. c/ Google France et  Google Inc.,  Revue IRIS (Observations juridiques de l’observatoire européen de l’audiovisuel) 2015-4.
 -        Conseil de l’europe, comite des ministres, recommandation “sur la protection et la promotion de l’universalité de l’intégrité et de l’ouverture de  l’internet”, Sept. 2011.
 -        Conseil de l’europe, Comite des ministres, Recommandation “Sur la libre circulation transfrontière des informations sur internet”, Avril 2015.
 -        Les travaux de la commission sur le large bande.
 -        Conseil de l’europe, Recommandation du comité des ministres, “sur la mission des medias de service public dans la société de ls’information”, 2007.
 -        Conseil de l’europe, Comite des ministres, Recommandation “sur La protection et la promotion de l’universalité et de l’ouverture de l’internet”, adoptée le 21 sept. 2011.
 -         L’Europe, Déclaration sur “Une participation accrue des etats membres aux questions de gouvernance de l’internet-comite consultatif gouvernemental (GAC) de L’ICANN”, 2010.
 
-            قانون رسانه‌‌ای کشور فرانسه، قانون مربوط به آزادی مطبوعات 29 ژوئیه 1881، قانون 30 سپتامبر 1986 در مورد آزادی ارتباطات سمعی و بصری.
-            ده سال بعد از اجلاس جهانی سران در مورد جامعۀ اطلاعاتی،Wsis + 10   ، اعلامیۀ نهایی.
-            کنوانسیون 108 شورای اروپا مصوب 28 ژانویه 1981.
-            دستور العمل 24 اکتبر 1995 اتحادیۀ اروپا در مورد حمایت از داده‌ها، منشور حقوق بنیادی اتحادیۀ اروپا مصوب 2000 (اصل8) .
-             کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مصوب سال 1950 .
-            اعلامیۀ اصول ژنو 2003، اجلاس جهانی سران در مورد جامعه اطلاعاتی.