«داوری‌پذیری» اختلافات مالیاتی بین‌المللی

نعیم نوربخش؛ حسن وکیلیان؛ جاوید لکناهور

دوره 18، شماره 54 ، خرداد 1396، ، صفحه 117-142

https://doi.org/10.22054/qjpl.2017.7428

چکیده
  امکان اِعمال شرط داوری نسبت به دعاوی مالیاتیِ بین‌المللی، همواره مورد مناقشه بوده است. سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی (OECD) در سال 2008 و سازمان ملل متحد (UN) در سال 2011، شرط داوری را در معاهدات نمونۀ خود گنجاندند. لیکن تردید نسبت به داوری‌پذیر بودنِ دعاوی بین‌المللی مالیاتی به علت ارتباط با حقوق حاکمیتی دولت‌ها سبب شده است که تا کنون کشورهای ...  بیشتر

تعیین حوزه صالح مالیاتی در معاهدات مالیاتی دوجانبه و مقابله با « مقر دائمی » سوءاستفاده از مفهو

غلام نبی فیضی چکاب؛ نعیم نوربخش

دوره 17، شماره 50 ، فروردین 1395، ، صفحه 35-58

https://doi.org/10.22054/qjpl.2016.3965

چکیده
    انعقاد معاهدات دوجانبۀ مالیاتی در جهان بهعنوان ابزاری برای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف که مانعی در مسیر گسترش تجارت بینالملل تلقی میشود، رواج چشمگیری دارد. در متن این به معنای پایگاهی ثابت برای انجام کسبوکارِ موردنظر « مقر دائمی » معاهدات، مفهومی با عنوان شرکتهای مقیم دو کشور متعاهد، گنجانده شده است تا مشمولیت مالیاتی ...  بیشتر