نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد حقوق بین‌الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

در حقوق بین­الملل در خصوص مشروعیت هر پدیده­ای از جمله سازمان­های بین ­المللی، به طور سنتی دو نظریه قابل دفاع وجود دارد: مشروعیت به مثابه مقبولیت نزد مردمان و مشروعیت به معنای مقبولیت نزد دولت­ ها. با این وجود، تحولات حقوق بین ­الملل، بازنگری در موضوع برای خلق معیاری نوین، جهت بررسی مشروعیت را ناگزیر می ­سازد. در حال حاضر، میزان التزام به ارزش­ های جامعه جهانی را می ­توان به عنوان معیار مشروعیتی قلمداد کرد که ارزیابی وضعیت سازمان ­های بین ­المللی بر این اساس، چالش­ های مهمی که این نهادها با آن مواجه هستند را مشخص می­ گرداند. به طور خاص، مطالعه موردی بانک جهانی که در طول سال­ های متمادی آماج انتقادات جدی قرار گرفته است، شیوه استفاده از این الگو برای شناسایی چالش ­های مشروعیت در حقوق بین­ الملل را روشن می ­کند. همچنین مشخص می ­کند بانک جهانی به چه دلایلی از منظر مشروعیت ساختارها و اقدامات، از سوی جامعه جهانی مورد تشکیک واقع شده است. در واقع هدف از انجام این مطالعه، بررسی مشروعیت بانک جهانی با استفاده از معیار التزام به ارزش ­های جامعه جهانی می ­باشد. سازمان مزبور از حیث تطابق با ارزش ­های مزبور با مشکلات جدی روبرو است که عدم اصلاح آن، تدبیر مسئله مشروعیت را غیرممکن می­ کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Challenge of Legitimacy in the Structure and Operation of the International Organizations: Case Study of the World Bank

نویسندگان [English]

 • Seyed Qasem zamani 1
 • Mahshid Ajeli lahiji 2

1 Professor, Public International Law, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran

2 Ph.D Student, International Law, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Traditionally, there have been two acceptable theories regarding the legitimacy of any phenomenon in international law, inter alia international organizations: acceptability among people and acceptability among States. However, the evolution of international law makes it inevitable to revisit the issue to create a new criterion for considering legitimacy. Nowadays, the level of commitment to international values seems to be the criterion for legitimacy according to which the situation of international organizations could be evaluated and it will make their challenges obvious. Specifically, the case study of the World Bank, the organization which has been criticized for many years could determine the way this pattern is used to address the legitimacy challenges in international law. It also, explains the reasons behind challenging World Bank structure and operation by the International Community. The organization faces serious problems from the perspective of conformity with international values. Without addressing those problems, the legitimacy of the organization will remain under question.   

کلیدواژه‌ها [English]

 • Legitimacy
 • International Organizations
 • World Bank
 • International law
 • International Community Values
 • کتاب‌ها

  • استیگلیتز، ژوزف، «نقد نئولیبرالیسم: مصاحبه با ژوزف استیگلیتز»، در: در برابر نئولیبرالیسم و جهانی­سازی، ترجمه مسعود امیدی (تهران: گل آذین، 1396).
  • بیگ­زاده، ابراهیم، حقوق سازمان­های بین­المللی (تهران: مجد، 1391).
  • زمانی، سید قاسم، حقوق سازمان­های بین‌المللی (تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش­های حقوقی شهر دانش، 1392).
  • فیروزی­مندی، فراز، بانک جهانی و حقوق بشر (تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش­های حقوقی شهردانش، 1391).
  • قاضی، ابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی (تهران: نشر میزان، 1383).

  مقاله‌ها

  • استیگلیتز، ژوزف، «جهانی شدن و توسعه»، دوفصلنامه برنامه و بودجه، شماره 109، (1388).
  • اشرافی، داریوش و اسلامی، رضا، «نقش سازمان­های بین­المللی در جهانی شدن اقتصاد و تأثیر آن بر حاکمیت ملی»، تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین­الملل، شماره 35، (1396).
  • تقی­زاده انصاری، محمد، «چالش بانک سرمایه­گذاری زیرساخت آسیا و هژمونی مالی اقتصادی آمریکا»، مجله سیاست جهانی، شماره 2، (1395).
  • دینی ترکمانی، علی، «چشم­انداز نظام اقتصادی بین­الملل: رویکرد آینده­­پژوهی»، فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، شماره 61، (1391).
  • زمانی، سیدقاسم و بلوری، پیمان، «مسئولیت­پذیری بانک جهانی و صندوق بین­المللی پول در حقوق بشر»، مجله حقوقی بین­المللی، شماره 52، (1394).
  • فیل­سرائی، مهدی و میرغمگین، صدیقه، «نقش بانک جهانی و صندوق بین­المللی پول در رشد و توسعه اقتصادی کشورها»، مجله اقتصادی، شماره 3 و 4، (1395).
  • قرشی، سیدیوسف و حسینی، سیدعقیل، «نسبت نهادهای پولی بین­المللی با توسعه با تأکید بر ایران»، مجله سیاست جهانی، شماره 2، (1397).
  • موسوی، سیدرضا، «عقل و مشروعیت سیاسی از نظر ماکس وبر و هابر ماس»، مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره 131-132، (1377).

  References

  Books

  • Alvarez, José E., International Organizations as Law-makers (New York: Oxford University Press, 2005).
  • Buchanan, Allen and Keohane, Robert O, “The Legitimacy of Global Governance Institutions”, In: Rüdiger Wolfrum·Volker Röben (eds.), Legitimacy in International Law (Berlin: Springer, 2008).
  • Caney, Simon, “The Responsibilities and Legitimacy of Economic International Institutions”, in: Lukas H. Meyer (eds.), Legitimacy, Justice and Public International Law (Cambridge: Cambridge University Press, 2009).
  • Herbertson, Kirk, Thompson, Kim and Goodland, Robert, A Roadmap for Integrating Human Rights into the World Bank Group (USA: World Resources Institute, 2010).
  • Levitov, Alex, Normative Legitimacy and the State (Oxford University Press, 2018).
  • Meyer, Lukas H. and Sanklecha, Pranay, “Legitimacy, Justice and Public International Law: Three Perspectives on the Debate”, in: Lukas H. Meyer (ed), Legitimacy, Justice and Public International Law (Cambridge: Cambridge University Press, 2009).

   

  Articles

  • Alston, Philip, “Rethinking the World Bank’s Approach to Human Rights”, Nordic Trust Fund for Human Rights and Development Annual Workshop on The Way Forward, The World Bank, (15 October 2014).
  • Bank Information Center, “Uzbekistan Rural Enterprise Support Project”, Rural Enterprise Support Project, https:// bank information center. org/en-us/ project/ uzbekistan-rural-enterprise-support-project.
  • Birdsall, Nancy, “Double Majorities at the World Bank and IMF—for Legitimacy and Effectiveness”, Center for Global Development, (2009).
  • Crawford, James, “The Problems of Legitimacy-Speak”, American Society of International Law, Vol. 98, (2004).
  • Fleck, Robert and Kilby, Christopher, “World Bank Independence: A Model and Statistical Analysis of US Influence”, Vassar College Department of Economics Working Paper, No. 53, (2001).
  • Franck, Thomas M., “Legitimacy in the International System”, American Society of International Law, Vol. 82, (1988).
  • Gaeta, Anthony and Vasilara, Marina, “Development and Human Rights: The Role of the World Bank”, The World Bank, (1998).
  • Green, Leslie, “Law, Legitimacy, and Consent”, Southern California Law Revie, 62, No. 6, (1989).
  • Griffith-Jones, Stephany, Governance of the World Bank, Report Prepared for DFID (2001).
  • Harrigan, Jane, Wang, Chengang and El-saeid, Hamed, “The Economic and Political Determinants of IMF and World Bank Lending in the Middle East and North Africa”, World Development, Vol. 34, No. 2, (2006).
  • Hillebrand, Rainer, “IMF and World Bank: Institutional Set-up, Criticisms and Challenges”, Hochschule Fulda, Discussion Paper, No. 21, (2017).
  • Hurd, Ian, “Legitimacy and Authority in International Politics”, International Organization, Vol. 53, No. 2, (1999).
  • Nasu, Hitoshi, “The UN Security Council’s Responsibility and the Responsibility to Protect”, Max Planck Yearbook of United Nations law, Vol. 15, (2011).
  • Ormaza, María Victoria Cabrera and Ebert, Franz C., “The World Bank, Human Rights, and Organizational Legitimacy Strategies: The Case of the 2016 Environmental and Social Framework”, Leiden Journal of International Law, Vol. 32, (2019).
  • Qobo, Mzukisi and Soko, Mills, The World Bank Needs Deep Reforms to Reflect a Changing World Order, The Conversation, )7 February 2019(, Available at: https:// theconversation. com/ the- world- bank-needs-deep-reforms-to-reflect-a-changing-world-order-111366.
  • Strand, Jonathan R. and Trevathan, Michael W., “Voting Power of Rising Powers in international Financial Institutions: Supporting, Countering or Bypassing the Status Quo?”, International Studies Association Asia-Pacific, (2016).
  • Velásquez-Ruiz, Marco A., “In the Name of International Peace and Security: Reflections on the United Nations Security Council's Legislative Action”, International Law: Revista Colombiana de Derecho International, 18, (2011).
  • Vestergaard, Jakob and H. Wade, Robert, “Out of the Woods: Gridlock in the IMF, and the World Bank Puts Multilateralism at Risk”, Danish Institute for International Studies, No. 6, (2014).
  • Vestergaard, Jakob, “The World Bank and the Emerging Order”, Danish Institute for International Studies, No. 5, (2011).
  • Vestergaard, Jakob, “Voice Reform in the World Bank”, Danish Institute of International Studies, (2011).
  • Wessel, Ramses A. and Wouters, Jan, “The Phenomenon of Multilevel Regulation: Interactions between Global, EU and National Regulatory Spheres”, International Organizations Law Review, No. 2, (2007).
  • World bank, Meeting the Challenge: The World Bank and HIV/AIDS, (April 3, 2013), https:// www. worldbank. Org /en/ results/ 2013/ 04/03/ hivaids-sector-results-profile.

    Thesis

  • Kolker, Eva and Kulldrof, Catharina, Managing Upward and Downward Accountability in an International Development Project, Master`s Thesis of Stockholm School of Economics, Fall (2013).

  Cases

  • ICJ, Arrest Warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic of the Congo v. Belgium), Judgment of 14 February 2002.
  • ICJ, Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy: Greece intervening), Judgment of 3 February 2012.
  • ICSID, CMS Gas Transmission Company v. The Republic of Argentina, Case No. ARB/01/8, Award, 2005.
  • ICSID, Phoenix Action, Ltd. v. The Czech Republic, Case No. ARB/06/5, Award, 2009.
  • ICSID, Urbaser S.A. and Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, Bilbao Biskaia Ur Partzuergoa v. The Argentine Republic, Case No. ARB/07/26, Award, 2016.
  • UNCITRAL, Biloune and Marine Drive Complex Ltd v Ghana Investments Centre and the Government of Ghana, Award on Jurisdiction and Liability, 1989.