نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

یکی از بحثبرانگیزترین مسائل پیرامون عملکرد شرکتهای فراملی نقضهای زیستمحیطی
آنهاست که گاه صدمات جبران ناپذ یری بر جای م ینهد . این موضوع یکی از دغدغه ها ی
کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته ، به عنوان کشورهای سرمایه پذیر بوده است .
نقضهای زیستمحیطی مکرر، توسط شرکتهای فراملی این پرسش را به ذهن متبادر م ینماید
که آیا اساساً این شرکتها به الزامات حقوقی برای پایبندی و ارتقاء استانداردهای زیست محیطی
تن دادهاند یا خیر. به نظر میرسد حقوق بینالملل محیط زیست الزاماتی، هرچند در قالب حقوق
نرم و قوام نیافته برای این شرکتها پ یشبینی نموده ا ست . استانداردها و هنجارهایی که امید
میرود با اعمال و نهادینه شدن در حقوق بینالملل بتوانند آثار ز یان بار زیست محیطی عملکرد
شرکتهای فراملی را حداقل تعدیل نمایند. در این مقاله به بررسی اهم برجستهترین استانداردها و
اصول فرا روی شرکتهای فراملی به منظور عملکرد سازگار با محیط زیست پرداخته شده است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Environmental Obligations of Transnational Corporations in International Environmental Law

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Solhchi 1
  • Mehrdad Mohammadi 2

چکیده [English]

One of the most controversial issues about transnational corporations is their
environmental performance, sometimes leading to irreparable damages. This
issue has been the concern for many developing countries, as the capital
importing countries, and the developed world as well. Transnational
corporations' environmental violations raise questions as to their probable
Human rights and environmental obligations, if any. A great challenge for
imposing binding obligations on these non-state actors is their legal character, let
alone their extraordinary power and reluctance. Hence, most of the norms and
principles in this context are considered to be part of soft law. Meanwhile,
international environmental law, as one of the branches of international law, has
some emerging standards. In this study we have examined the most prominent
international environmental standards and guidelines, which can be followed by
corporations for a sound environmental performance. However, it is expected that
these emerging standards will change to hard law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transnational Corporations
  • International Law
  • Environment
  • Environmental norms

 - حبیبی، محمدحسـن، ) ،(1386حقـوق محـیط زیسـت، تهـران، موسسـه انتشـارات و چـاپ
دانشگاه تهران. - ضیائی بیگدلی، محمدرضا، ) ،(1385حقوق بینالملل عمومی، تهران، گنج دانش. - فیروزی، مهدی، ) ،(1384حق بر محیط زیست، تهران، سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی. - پور هاشمی، سید عباس، ارغند، بهاره، ) ،(1392حقـوق بـین الملـل محـیط زیسـت، تهـران، انتشارات دادگستر.

- Morgera Elisa, (2009), Corporate Accountability in InternationalEnvironmental Law, Oxford University Press, New York.
- Puvimanasinghe, Shyami, (2007), Foreign Investment, Human Rights and the Environment, Martinus Nijhoff, Leiden
- Sands, Ph, (2003), Principles of International Environmental Law , Cambridge University Press, Cambridge
- Lowe, A. (2004), “Corporations as International Actors and International Law Makers”, Italian Yearbook of International Law, Volume 14.
- Ong, David, (2001), “International Legal Developments in Environmental Protection: Implications for the Oil Industry”, European Journal of International Law, Vol. 12, No 4.
- Partan, D, (1988), “The Duty to Inform in International Environmental Law”, Boston University International Law Journal, Volume 43.
- Rogers, Peggy, (2000), “The implication of Jota v. Texaco and the Accountability of Transnational Corporation”, Pace International Law Review, Volume 12, Issue 1.
- Shinsato, Alison L, (2005), “Increasing the Accountability of Transnational Corporations for Environmental Harms: The Petroleum Industry in Nigeria”, Northwestern Journal of International Human Rights, Volume 4, Issue 1. Documents
- Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment’ (16 June 1972) UN Doc A/CONF.48/14/Rev.1 (Stockholm Declaration)
- OECD, ‘OECD Guidelines for Multinational Enterprises: Review 2000—Report by the Secretary-General’ (27 June 2000) OECD Doc C(2000)96/REV.
- Convention for the Protection of the Ozone Layer (Vienna, 22 March 1985)
- UN Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations and other Business Enterprises with Regard to Human Rrights
- http://www.who.int/water_sanitation_health/hygiene/settings/ChildrenNM5
http://www.wbcsd.org/web/publications/case/btc_pipeline_full_case_final_ web.doc
- http://www.doi.gov/oepc/ems_awareness_training.ppt
- http://digitalcommons.pace.edu/pilr/vol12/iss1/3
- http://themoderatevoice.com/74514/browner-oil-spill-worst-environmentaldisaster-in-u-s-history
- www.nodirtygold.org/pubs/DirtyMetals_HR.pdf
- http://www.unctc.unctad.org