نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران

2 دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران

چکیده

اقداماتی که دولت‌ها در زمان مخاصمات مسلحانه در جهت حفظ منافع اساسی خود انجام می‌دهند گاه موجب ورود خسارت به سرمایه‌گذاران خارجی می‌گردد. سرمایه‌گذاران آسیب‌دیده در محاکم داوری با استناد به نقض تعهدات حمایتی توسط دولت میزبان، خسارات وارده به خود را طلب می‌نمایند. دولت میزبان نیز معمولاً برای اثبات عدم مسئولیت خود به شرط اقدامات منع نشده مندرج در معاهده سرمایه‌گذاری استناد می‌کند و یا در صورت اثبات مسئولیت، به منظور توجیه آن به معاذیر رافع وصف متخلفانه در حقوق بین‌الملل عرفی متوسل می‌شود. اما از آنجا که محاکم مختلف، شرایط یکسانی را جهت استناد کشور میزبان به شرط اقدامات منع نشده و معاذیر رافع وصف متخلفانه در نظر نمی‌گیرند، قطعیتی در امکان استناد به آن‌ها وجود ندارد. در نتیجه، قلمرو تعهد دولت به حمایت از سرمایه‌گذار خارجی در زمان مخاصمات مسلحانه در هاله‌ای از ابهام فرو رفته است. این مقاله با هدف روشن ساختن قلمرو تعهد دولت میزبان به حفاظت از سرمایه‌گذار خارجی در هنگام مخاصمات مسلحانه و به منظور توازن منافع سرمایه‌گذار و دولت میزبان در دعاوی سرمایه‌گذاری ناشی از مخاصمات مسلحانه، امکان و الزامات استناد کشور میزبان به معاذیر عرفی رافع وصف متخلفانه و شرط اقدامات منع نشده و ارتباط میان آنها را مشخص می‌نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Scope of Obligation of the Host State for Protection of Foreign Investor in Armed Conflicts

نویسندگان [English]

 • Abolghasem Shahbazian 1
 • Sadegh Salimi 2

1 Ph.D. Student, International Law, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Associate Professor, Department of International Law, Central Tehran Branch Faculty of Law, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Measures taken by governments during armed conflict to safeguard their essential interests sometimes cause damages to foreign investors. The investors thus affected seek remedies in the arbitration tribunals invoking breach of host government obligations to protect investments. The host government also usually attempts to assert as defense non-precluded measures to prove its irresponsibility, or if it proves responsible, justify it by resorting to circumstances precluding wrongfulness in the customary international law. But since different courts do not consider the same requirements to invoke these rules, there is no certainty that the parties to the lawsuit will be able to invoke them and, as a result, the scope of government's obligations to protect the foreign investor during the armed conflict is obscure. To clarify the scope of the host government's obligations to protect the foreign investor during armed conflicts and balance the interests of the investor and the host government during the investment disputes arising from the armed conflict, this article explores the possibility and requirements of invoking circumstances precluding wrongfulness and non-precluded measures and the relationship between them.    

کلیدواژه‌ها [English]

 • Non-Precluded Measures
 • Customary International Law
 • Foreign Investment
 • Armed Conflicts
 • Interests of the Host State
 • دالزر، رودلف و شروئر، کریستف، اصول حقوق بین‌الملل و سرمایه‌گذاری، ترجمۀ سید قاسم زمانی و به‌آذین حسیبی (تهران: موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1395).
 • عسکری، پوریا، حقوق سرمایه‌گذاری خارجی در رویه داوری بین‌المللی (تهران: موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1394).

 

      مقاله‌ها
 • رئیسی، لیلا و همکاران، «معاذیر رافع وصف متخلفانه اعمال متخلفانه سازمان‌های بین‌المللی در پرتو طرح کمیسیون حقوق بین‌الملل»، فصلنامه تحقیقات حقوقی بین‌المللی، دوره 8، شماره 30، (1395).
 • زمانی، سید قاسم و همکاران، «ضرورت نظامی بعنوان یک استثنا در حقوق درگیری‌های مسلحانه»، فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ 49، شمارۀ 3، (1398).
 • شیروی، عبدالحسین و پوراسماعیلی، علیرضا، «امنیت ملی در حقوق سرمایه‌گذاری»، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 43، شماره 3، (1392).
 • مؤمنی‌راد، احمد و قاسم‌زاده، مجید، «بحران اقتصادی جهانی، اقدامات اضطراری دولت‌ها در مواجهه با بحران و راهکارهای حل‌وفصل اختلافات بین‌المللی سرمایه‌گذاری ناشی از آن»، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، دوره 45، شماره 1، (1394).
 • میرعباسی، سید باقر و سیاوش پور، حمیدرضا، «حمایت دیپلماتیک در چارچوب معاهدات بین‌المللی سرمایه‌گذاری»، فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دوره 49، شماره 4، (1398).
 • ناصری لاریجانی، نغمه، «تعامل میان حقوق معاهدات و حقوق مسئولیت بین‌المللی در توجیه عدم ایفای تعهدات بین‌المللی»، مجله حقوقی بین حقوقی بین‌المللی، نشریه مرکز امور بین‌المللی ریاست جمهوری، سال بیست و هفتم، شماره 42، (1389).

 

References

Books

 • Askari, Pouria, The Law of Foreign Investment in International Arbitration Practice (Tehran: Shahre Danesh Publcations, 2012). (In Persian)
 • Crawford, James et al, Foreign Investment Disputes (Netherlands: Kluwer Law International, 2005).
 • Dolzer, Rudolf & Schreuer, Christoph, Principles of International Investment Law, Translated by Ghasem Zamani & Behazin Hasibi (Tehran: Shahre Danesh Publcations, 2012). (In Persian)
 • Kalshoven, Frits & Zegveld, Liesbeth, Constraints on the Waging of War (Geneva: International Committee of the Red Cross, 2011).
 • McDougal, Myres & Feliciano, Florentino, Law and Minimum World Public Order: The Legal Regulation of International Coercion (USA: Yale University Press, 1961).
 • Sornarajah, Muthucumaraswamy, the International Law on Foreign Investment (United Kingdom: Cambridge University Press, 2010).
 • United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), Bilateral Investment Treaties 1995–2006: Trends in Investment Rulemaking (Switzerland: United Nation Publication, 2007).

Articles

 • Burke-White, William & Von Staden, Andreas, “Investment Protection in Extraordinary Times: The Interpretation and Application of Non-Precluded Measures Provisions in Bilateral Investment Treaties”, Virginia Journal of International Law, Vol. 48, No. 2, (2008).
 • Burke-White, William, “The Argentine Financial Crisis: State Liability under BITs and the Legitimacy of the ICSID System”, Asian Journal of WTO & International Health Law and Policy, Vol. 3, No. 1, (2008).
 • Gourgourinis, Anastasios, “General-Particular International Law and Primary-Secondary Rules: Unitary Terminology of a Fragmented System”, European Journal of International Law, Vol. 22, Issue 4, (2011).
 • Hayashi, Nobuo, “Requirements of Military Necessity in International Humanitarian Law and International Criminal Law”, Boston University International Law Journal, Vol. 28, No.1, (2010).
 • Mirabbasi, Seyed Bagher & Siavashpour, Hamidreza, “Diplomatic Protection under International Investment Treaties”, Public Law Studies Quarterly, Vol. 49, Issue 4, (2020). (In Persian)
 • Momenirad, Ahmad & Ghasemzadeh, Majid, “International Economic Crisis, States Anti-crisis Emergency Measures and the Means of Settlement of International Investment Disputes Arising from the Reform”, Public Law Quarterly, Vol. 45, Issue 1, (2015) (In Persian)
 • Naseri Larijani, Naghmeh, “Analyzing the Interaction of Law of Treaties with Law of International Responsibility to Justify Non-Performance”, International Law Review, Vol. 27, Issue 42, (2010). (In Persian)
 • Raeisi, Leila et al., “Circumstances Precluding Wrongfulness of International Organizations Wrongful Acts in the Light of Draft Articles of International Law Commission”, International Legal Research Journal, Vol. 8, Issue 30, (2017). (In Persian)
 • Sassoli, Marco, “State Responsibility for Violations of International Humanitarian Law”, Revue Internationale de la Croix-Rouge, Vol. 84, No. 846, (2002).
 • Schreuer, Christoph, “The Protection of Investments in Armed Conflicts”, Transnational Dispute Management (TDM) 3, (2012).
 • Shiravi, Abdolhossein & Pouresmaeili, Alireza, “National Security in the Law of Foreign Investment”, Private Law Studies Quarterly, Vol. 43, Issue 3, (2013). (In Persian)
 • Sykes, Alan, “Economic Necessity in International Law”, American Journal of International Law, Volume 109, Issue 2, (2015).
 • Vandevelde, Kenneth, “Of Politics and Markets: The Shifting Ideology of the BITs”, International Tax and Business Lawyer, Vol. 11, No. 2, (1993).
 • Yannaca-Small, Katia, “Essential Security Interests under International Investment Law, in International Investment Perspectives: Freedom of Investment in a Changing World”, Organisation for Economic Co-operation and Development, (2007).
 • Zamani, Seyed Ghasem et.al, “Military Necessity as an Exception in Law of Armed Conflicts”, Public Law Studies Quarterly, Vol. 49, Issue 3, (2019). [In Persian]

Documents

 • Brazil-India, Bilateral Investment Treaty, (2020).
 • Energy Charter Treaty (ECT), (1994).
 • European Union and its Member States-Socialist Republic of Vietnam, Investment Protection Agreement, (2019).
 • International Law Commission, Commentary to Draft articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, Yearbook of the International Law Commission, vol. 2, (2001).
 • International Law Commission, Yearbook of the International Law Commission, Vol. 1, UN Doc A/CN.4/SER.A/1999, (1999).
 • Islamic Republic of Iran-Japan, Bilateral Investment Treaty, (2016).
 • North American Free Trade Agreement (NAFTA), (1994).
 • Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), “Report on Security-Related Terms in International Investment Law and in National Security Strategies”, (2009).
 • Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), Negotiating Group on the Multilateral Agreement on Investment, DAFFE/MAI (98)7/REV1, (1998).
 • Second Report on State Responsibility by Mr. James Crawford Special Rapporteur, Yearbook of the International Law Commission, Vol. 2(1), UN Doc A/CN.4/498/Add.1-4, (1999).
 • United Nations Secretariat, “Force majeure and Fortuitous event as Circumstances Precluding Wrongfulness: Survey of State Practice, International Judicial Decisions and Doctrine”, Yearbook of the International Law Commission, Vol. II, UN Doc A/CN.4/315, (1968).

Cases

 • Autopista Concesionada de Venezuela, C.A. v. Bolivarian Republic of Venezuela, ICSID Case No. ARB/00/5, Award, (2003).
 • CMS Gas Transmission Company v. The Republic of Argentina, ICSID Case No. ARB/01/8, Award, (2005).
 • CMS Gas Transmission Company v. The Republic of Argentina, ICSID Case No. ARB/01/8, Decision of the ad hoc Committee on the Application for Annulment of the Argentine Republic, (2007).
 • Continental Casualty Company v. The Argentine Republic, ICSID Case No. ARB/03/9, Award, (2008).
 • Enron Corporation and Ponderosa Assets, L.P. v. Argentine Republic, ICSID Case No. ARB/01/3, Award, (2007).
 • Gould Marketing, Inc., As Successor to Hoffman Export Corporation v. Ministry of Defence of the Islamic Republic of Iran, Iran–United States Claims Tribunal, Case No. 50, (1983).
 • LG & E Energy Corp., LG&E Capital Corp., and LG&E International, Inc.v. Argentine Republic, ICSID Case No. ARB/02/1, Award, (2007).
 • LG & E Energy Corp., LG & E Capital Corp., and LG&E International, Inc.v. Argentine Republic, ICSID Case No. ARB/02/1, Decision on Liability, (2006).
 • Lighthouses Case between France and Greece, Permanent Court of Justice (PCIJ), Ser. A/B, No. 62, Award, (1934).
 • RSM Production Corporation v. Central African Republic, ICSID Case No. ARB/07/2, Award, (2011).
 • Sempra Energy International v. The Argentine Republic, ICSID Case No. ARB/02/16, Award, (2007).
 • Sylvania Technical Systems, Inc. v. the Government of the Islamic Republic of Iran, Iran–United States Claims Tribunal, Case No. 64, (1985).
 • Toto Costruzioni Generali S.p.A. v. The Republic of Lebanon, ICSID Case No. ARB/07/12, Award, (2012).