نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

وفق نظر غالب در تفسیر اصل 64 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ پنج کرسی اقلیت‌های دینی شامل زرتشتیان، کلیمیان و مسیحیان (ارامنه شمال و جنوب، آشوریان و کلدانیان) در مجلس شورای اسلامی غیرقابل افزایش است. مساله اصلی مقاله، روشن نمودن موضوع اختصاص این 5 کرسی در مجلس و جایگاه آن در محدوده اصل برابری است که با روش‏ توصیفی _ تحلیلی و شیوه گردآوری اطلاعاتِ کتابخانه‌ای _ اسنادی، انجام شده است. یافته‌های پژوهش حکایت از این دارد که پنج نفر، حداقلی تضمین شده است و سقفی ندارد. امری که در حقوق موضوعه و رویه عملی انتخابات مجلس، تغییر یافته و تبعیضی را در نظام انتخاباتی این اقلیت‌های دینی پدید آورده که در مراحل «ثبت نام، احراز شرایط، ترکیب هیئت‌های نظارت حوزه انتخابیه، استانی و مرکزی، رای‌دهی و تقسیم‌بندی حوزه‌ها» نمود یافته و در پایان، تبعیضی مثبت در قانون اساسی به تبعیضی منفی مبدل گشته است. راه حل اما اصلاح قوانین عادی و مقررات بر این اساس است. لذا پیشنهاد مشخص در این زمینه، اصلاح قانون در زمینه حوزه‌های فرعی و شعب اخذ رای؛ استفاده از اقلیت‌ها در هیئت‌های نظارت و تصریح به امکان افزایش نمایندگان اقلیت‌‌ها در مجلس می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Legal System of Recognized Religious Minorities’ Members of Iran Parliament in the Light of Equality Principle

نویسندگان [English]

 • Vahid Agah 1
 • moein sabourian 2

1 Assistant Professor, Public Law, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran

2 L .L. MA Student in Public law

چکیده [English]

According to the prevailing opinions on interpreting Article 64 of the Constitution of the Islamic Republic of Iran, religious minorities’ members consisting of the Zoroastrians, the Jews, the Christians (north and south Armenians, Assyrians and Chaldeans) are not augmentable in Iran’s parliament. The main goal of this article is to clarify the allocation of these five seats and its position within the scope of the principle of equality, which was done by describing-analyzing method and collecting library-documentary information. The research suggested that five members are guaranteed at a minimum and there are no limitations. It is changed in statute and parliament election also has established significant discrimination through the election system of the religious minorities that appear during the process of enrolment, qualifications, the structure of supervisions, provincial and central, voting and dividing election centers.Finally, positive discrimination has changed into a negative one. The solution is to correct the acts and regulations. So we suggest amending the laws in secondary fields and voting centers, and also the participation of minorities in control boards, and increasing minorities members in parliament.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Article 64 of the Constitution of the Islamic Republic of Iran
 • Iran Parliamentary Election
 • Religious Minorities
 • Equality
 • Positive Discrimination
 • بازرگان، شیوا، اقلیت: بود حقوقی و بهبود سیاسی (تهران: خرسندی، 1395).
 • حافظ‌نیا، محمد‌رضا و کاویانی‌‌راد، مراد، افق‌های جدید در جغرافیای سیاسی (تهران: سمت، 1383).
 • خسروی، حسن، حقوق انتخابات دموکراتیک (تهران: مجد، 1387).
 • خوبروی پاک، محمدرضا، اقلیت‌ها (تهران: شیرازه، 1390).
 • رینولدز، آندرو و دیگران، دانشنامه نظام‌های انتخاباتی، ترجمه ابوذر رفیعی قهساره، چاپ دوم (تهران: پژوهشگاه مطالعات راهبردی، 1391).
 • صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد اول (تهران: اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، 1364).
 • صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد 3 (تهران: اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، 1364).
 • عزیزی، ستار، حمایت از اقلیت‌ها در حقوق بین‌الملل، چاپ دوم (تهران: شهر دانش، 1394).
 • قاری ‌سیدفاطمی، سیدمحمد، حقوق بشر در جهان معاصر، جستارهایی تحلیلی از حق‌ها و آزادی‌ها، جلد دوم (تهران: شهردانش، 1388).
 • کوهن کارل، دموکراسی، ترجمه فریبرز مجیدی (تهران: خوارزمی، 1373).
 • گرجی ازندریانی، علی اکبر، در تکاپوی حقوق اساسی، چاپ سوم (تهران: جنگل، 1394).
 • مهرپور، حسین، مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران(تهران: دادگستر، 1387).
 • مهرپور، حسین، حقوق بشر و راهکارهای آن (تهران: اطلاعات، 1376).
 • نوربخش، مرتضی، جامعه شناسی عمومی (تهران: بهینه، 1384).
 • نوروزیان حمید­رضا و نوروزیان محمد، تحلیل جایگاه اصول حاکم بر انتخابات آزاد و منصفانه در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی (تهران: مجد، 1393).
 • ویژه محمد‌رضا، کلیات حقوق اساسی، چاپ دوم (تهران: سمت، 1394).

 

مقاله‌ها و تقریرات

 • آگاه، وحید، «امکان سنجی افاده نظام صدور مجوز آثار هنری از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، تحقیقات حقوقی، شماره 77، (1395).
 • آگاه، وحید، تقریرات درس بررسی تحلیلی مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران، دوره دکتری حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، (1397).
 • پروین، خیرالله و سپهری فر، سیما، «حقوق اقلیت‌ها در قانون اساسی (با تاکید بر اماکن، دارایی‌ها و حقوق اساسی)»، مطالعات حقوق بشر اسلامی، شماره 6، (1393).
 • حیدرپور، احمد، «ترجیح بلا­مرجح و اختیار»، تحقیقات کلامی، شماره 1، (1392).
 • فکوهی، ناصر، «سازوکار تبعیض مثبت به‌مثابه ابزار محرومیت‌زدایی با نگاهی به موقعیت زنان در ایران»، زن در توسعه و سیاست، شماره 3، (1384).
 • قیصری، نورالله، طاهری فدافن، دانیال و باقری فارسانی، مهدی، «مدیریت انتخابات در ایران؛ کیفیت و ارزیابی اجرا»، پژوهش‌های راهبردی سیاست، شماره 13،(1394).
 • گرجی ازندریانی، علی‌اکبر و صابری، روشنک، «تصویب اعتبار­نامه نمایندگان پارلمان در کشور­های آمریکا، آلمان و ایران»، مطالعات انتخابات، شماره 5 و 6، (1392).
 • ویژه، محمدرضا، «مفهوم اصل برابری در حقوق عمومی نوین»، حقوق اساسی، شماره 2، (1383)

References

Books

- Bazargan, Shiva, Minority, Legal and Political Improvement (Tehran: Khorsandi, 2016).

- Hafez Nia, Mohammad Reza & Kavyani Rad, Morad, New Horizons in Political Geography (Tehran: Samt, 2004). [In Persian]

- Islamic Parliament of Iran, Details of Negotiations of Revision Council of the Constitution of Islamic Republic of Iran, First and Third Volume (Tehran: Department General of Cultural Affairs of Public Relations of Islamic Parliament of Iran, 1985). [In Persian]

 - Khosravi, Hassan, Democratic Elections Law (Tehran: Majd, 2008). [In Persian]

- Khobroye Pak, Mohammad Reza, Minorities (Tehran: Shirazeh, 2011). [In Persian]

- Rynolds, Andrew & etc., Encyclopedia of Election System, Translated by Abouzar Rafiei Ghahsareh, Second Edition (Tehran: Strategic Studies Research Center, 2012). [In Persian]

- Azizi, Sattar, Support of Minorities in International Law, Second Edition (Tehran: Shahre Danesh, 2015). [In Persian]

- Ghari Seyed Fatemi, Seyed Mohammad, Human Rights in Contemporary World, Analytical Search of Rights and Freedoms, Second volume (Tehran: Shahre Danesh, 2009). [In Persian]

- Kouhen, Carl, Democracy, Translated by Fariborz Majidi (Tehran: Kharazmi, 1994). [In Persian]

- Gorji Azandaryani, Ali Akbar, In Search of the Constitution Law, Third Edition (Tehran: Jangal Publications, 2015). [In Persian]

- Mehrpour, Hossein, A Short Review of the Constitution of Islamic Republic of Iran (Tehran: Dadgostar, 2008). [In Persian]

- Mehrpour, Hossein, Human Rights and Its Solutions (Tehran: Ettelaat, 1997). [In Persian]

- Nourbakhsh, Morteza, Public Sociology (Tehran: Behineh, 2005). [In Persian]

- Norouzian Hamid Raze and Mohammad, Analysis of Status of Principles Governing over Free and Fair Election in Election Act of Islamic Parliament of Iran (Tehran: Majd, 2014). [In Persian]

- Vijeh Mohammad Reza, Generalities of the Constitution Law, Second Edition (Tehran: Samt 2015). [In Persian]

Articles

- Agah, Vahid, “Feasibility Study of System of Issuing License of Artistic Works in the Constitution of Islamic Republic of Iran”, Legal Research, Issue.77 (2016). [In Persian]

- Agah, Vahid, Analytical Study of fundamentals of Islamic Republic of Iran System, Phd Degree of Public Law, Islamic Azad University, South of Tehran Branch, (2018). [In Persian]

- Parvin, Khierollah and Sepehri Far, Sima, “Law of Minoirities on the Constitution of Islamic Republic of Iran (By Focusing on Places, Properties and Constitution Law)”, Islamic Human Rights Studies, Issue. 6, (2014). [In Persian]

- Heydarpour Ahmad, “Distinction without a Difference”, Oral Research, Issue.1, (2013). [In Persian]

- Fokouhi, Naser, “Mechanism of Positive Discrimination as Tool for Elimination Deprivation by Look toward Status of Women in Iran”, Women in Development and Policy, Issue. 3, (2005). [In Persian]

- Gheysari, Norollah, Taheri Fadafan, Daneil and Bagheri Farsani, Mehdi, “Election Management in Iran”, Quality and Evaluation of Execution, Strategic Political Research, Issue. 13, (2015). [In Persian]

- Gorji Aznadryani, Ali Akbar & Saberi, Roshanak, “Confirmation of Credentials of Member of Parliament in USA”, Germany and Iran, Election Studies, Issue. 5, 6, (2013). [In Persian]

- Vijeh, Mohammad Reza, “Concept of Principle of Equity in Modern Public Law”, Constitution Law, Issue. 2, (2004). [In Persian]

Acts, Regulations and Documents

- Admission of 500 Applicants of Entrance to Universities and Education Institutes from Deprived Districts of Iran, 73rd Session of Council of Cultural Revolution, June 17, 1986.

- Amending Civil Status Registration Act, Jan 8, 1985.

- Amending Championship Soldier Act, Dec 23, 2013.

- Amending of Domain of Election Districts of Islamic Parliament of Iran Act, Jan 14, 2004.

- Details of Negotiations of Islamic Parliament of Iran at 35th Session, Aug 17, 1980.

- Details of Negotiations of Islamic Parliament of Iran at 568th Session, Jan 29, 1984.

- Determining Domain of Election Districts of Islamic Parliament of Iran Act, Apr 19, 1987.

- Election of Islamic Parliament of Iran Act, Nov 28, 1999.

- Establishing Facilities for Basiji Entrance of Fighters into Universities and Education Institutes Act, Feb 19, 1989.

- International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination Act, July 21, 1968.

- Obligation of allocating National Code and Zip Code for all Iranian Nationals Act, May 7, 1997. 

- Publishing and free access to information Act, Jan 25, 2009.

- Regulation of election Act of Islamic Parliament of Iran, Dec 12, 1999.

- Regulation of Obligation of Allocating National Code and Zip Code for all Iranian Nationals Act, Feb 20, 1999.

- Supervision of Guardian Council on Election Islamic Parliament of Iran Act, July 31, 1986.

- Supporting of Person of Disability Act, Mar 11, 2018.

- The Constitution of Iran, 1979 and Its Revision on 1989.

                                                             .