نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل عمومی، گروه حقوق، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

2 دانشیار گروه حقوق بین‌الملل عمومی، گروه حقوق، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

چکیده

دولت ترکیه در تاریخ ۲۰ ژانویه ۲۰۱۸ عملیات «شاخه زیتون[1]» و در تاریخ 9 اکتبر سال 2019 عملیات نظامی موسوم به «چشمه صلح»[2] را در شمال سوریه آغاز کرد و اقدام به نقض تمامیت سرزمینی و ورود نظامی به خاک این کشور نمود و هم اکنون نیز این حملات به صورت پراکنده ادامه دارد. مطابق اظهارات مقامات ترکیه، این عملیات به منظور از بین بردن وحشت تروریسم و دفاع مشروع صورت گرفته است. با توجه به اینکه توسل به زور در روابط بین‌المللی امروز مطابق قواعد حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد منع شده است، این مقاله مشروعیت توسل به زور از طرف ترکیه را مورد بررسی قرار داده و با  بررسی رفتار، اهداف و بازخوردهای ناشی از اقدامات این کشور و با استناد به اصول و مقررات موضوعه بین‌المللی و نیز برخی رویه‌های قضایی بین‌المللی مشخص می‌کند که دولت ترکیه اصل مهم منع توسل به زور را که به طور مشخص در بند 4 ماده 2 منشور مورد تصریح قرار گرفته نقض کرده و دلایل مطرح شده از طرف مقامات آن دولت از جمله مبارزه با تروریسم و دفاع مشروع نمی‌تواند نقض این قاعده بنیادین را توجیه کند
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Legitimacy of the Use of Force by Turkey in Attacking Northern Syria from the Perspective of International Law

نویسندگان [English]

 • Morteza Ahmadifard 1
 • Mehdi Hatami 2

1 Ph.D Student, Public International Law, Law Group, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran

2 Associate Professor, Public International Law, Law Group, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran

چکیده [English]

On January 20, 2018, Turkey launched Operation "Olive Branch" and on October 9, 2019, Operation "Spring of Peace" in northern Syria, violating its territorial integrity and military entry into the country. Also, these attacks continue in a scattered manner. According to Turkish officials, the operation was carried out to eliminate the terror of terrorism and self-defense, given that the use of force in international relations today is prohibited by international law and the UN Charter, this article examines the legitimacy of the use of force by Turkey and examines the behavior, goals and feedback resulting from its actions by citing the principles and rules of International law as well as some international jurisprudence, determines that Turkish government has violated the important principle of the prohibition of the use of force which is explicitly stated in paragraph 4 of Article 2 of the Charter, and the reasons given by the authorities of that government, including the fight against terrorism and legitimate defense, cannot justify a violation of this fundamental rule.  

کلیدواژه‌ها [English]

 • Use of force
 • UN Charter
 • Self-defense
 • Terrorism
 • Northern Syria
 • کتاب‌ها

  - زمانی، سید قاسم، «سیاست‌های قضایی دیوان بین‌المللی دادگستری در قبال اصل ممنوعیت توسل به زور»، مجموعه مقالات همایش نقش دیوان بین‌المللی دادگستری در تداوم و توسعه حقوق بین‌الملل (تهران: انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، 1386).

  - کاسسه، آنتونیو، نقش زور در روابط بین‌المللى، ترجمه مرتضى کلانتریان (تهران: آگاه، 1376).

  - مقتدر، هوشنگ، تحولات سازمان ملل متحد (شیراز: انتشارات دانشگاه شیراز، 1353).

  مقاله‌ها

  - بیگ زاده، ابراهیم، «دادگاه ویژه لبنان: گامی در راه گسترش مبارزه با بی‌کیفری»، تحقیقات حقوقی، شماره 49، بهار و تابستان، (1388).

  -  توسلی نائینی منوچهر و محسن پور، سمیرا، «بررسی سیر تحول توسل به زور علیه تروریسم بین‌المللی از دیدگاه حقوق بین‌الملل و رویه قضایی بین‌المللی»، مطالعات حقوقی، دوره ششم، شماره3، پاییز، (1393).

  - شریفی، محسن، «تحول مفهوم دفاع مشروع در حقوق بین‌الملل»، فصلنامه سیاست خارجی، دوره 17 ، شماره1، (1382).

  - شهبازی، آرامش و جوادی شریف، خدیجه، «وضعیت دولت ـ کشورهای ناتوان در حقوق بین‌الملل معاصر»، پژوهش حقوق عمومی، شماره 39، (1392).

  - حقیقی صادقی، دیدخت، «نهضت‌های رهایی‌بخش ملی و تروریسم بین‌الملل از دید حقوق بین‌الملل»، اطلاعات سیاسی – اقتصادی، شماره‌های 205 و 206، (1383).

  - عزیزی، ستار، «بررسی مشروعیت دعوت از مداخله خارجی در مخاصمات داخلی: با تاکید بر رای دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه فعالیت‌های نظامی در سرزمین کنگو»، پژوهش حقوق عمومی، دوره 13، تابستان، شماره33، (1390).

  - محمدعلی پور، فریده، «ممنوعیت کاربرد یا تهدید توسل به زور»، مجلس و پژوهش، شماره 35، (1381).

  - ممتاز، جمشید و صابری انصاری، بهزاد، «تاثیر رویه بعدی دولت‌ها بر اصل منع تهدید و توسل به زور»، مجله راهبرد، شماره63، (1391).  

     - موسوی، سید فضل الله و حاتمی، مهدی، «دفاع مشروع پیشدستانه در حقوق بین‌الملل»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 72، (1385).      

     - موسوی، سیدفضل اله و حاتمی، مهدی، «مداخله بشر دوستانه؛ نقض قاعده یا استثنا سوم»، مطالعات حقوق خصوصی، دوره37، شماره1، (1386).    

      

  References

  Books

  - Ben, Saul, Defining Terrorism in International Law (Oxford: New York: Oxford University Press, 2006).

  - Moghtader, Houshang, Evolutions of the United Nations (Shiraz: Shiraz University Press, 1974). [In Persian]

  - Zamani Seyed Ghasem, Judicial Policies of the International Court of Justice on the Principle of Prohibition of the Use of Force, Proceedings of the Conference on the Role of the International Court of Justice in the Continuity and Development of International Law (Tehran: United Nations Association for Iranian Studies, 2007). [In Persian]

  -Aljurf Azzma, The Syrian Kurds’- Right of Selfdetermination in the Light of Arab Spring, (Universidade de Lisboa Faculdade de Direito, 2019).

  Cassese, Antonio, The Role of Force in International Relations, Translated by Morteza Kalantarian (Tehran: Agah, 1997). [In Persian]

  Articles

  - Azizi, Star, “Assessing the Legitimacy of Inviting Foreign Interference in Domestic Conflict: Emphasizing the International Court of Justice in the Conventions of Military Activities in the Congo”, Public Law Research, Volume 13, Number 33, Summer (2011). [In Persian]

  - Beigzadeh, Ebrahim, “Lebanese Special Court: A Step Towards the Expansion of the Fight against Impunity”, Legal Research, No. 49, Spring and Summer, (2009). [In Persian]

  - Graham Melling the Use of Force in International Law, Journal on the Use of Force and International Law, Vol. 6, No .2 (2019), DOI: 10.1080/20531702.2019.1691365.

  - Mohammad Alipour, Farideh, “Prohibition of the Use or Threat of Use of Force”, Parliament and Research, No. 35, (2002). [In Persian]

  - Momtaz, Jamshid and Saberi Ansari, Behzad, “The Effect of the Next Practice of Governments on the Principle of Prohibition of Threats and Use of Force”, Rahbord Magazine, No. 63, (2012). [In Persian]

  - Mousavi, Seyed Fazlollah and Hatami, Mehdi, “Humanitarian Intervention; History of the Third Rule or Exception”, Studies in Private Law, Volume 37, Number 1, (2007). [In Persian]

  - Mousavi, Seyed Fazlollah and Hatami, Mehdi, “Preliminary Legitimate Defense in International Law”, Journal of the Faculty of Law and Political Science, 72, (2006). [In Persian]

  - Sadeghi, Didakht, “National Liberation Movements and International Terrorism from the Perspective of International Law”, Political-Economic Information, Nos. 205 and 206, (1383). [In Persian]

  -  Sharifi, Mohsen, “The Evolution of the Concept of Legitimate Defense in International Law”, Foreign Policy Quarterly, Volume. 17, Number 1, (2003). [In Persian]

  -  Tavassoli Naeini Manouchehr and Mohsenpour, Samira, “Study of the Evolution of the Use of Force against International Terrorism from the Perspective of International Law and International Jurisprudence”, Legal Studies, Volume. 6, Number 3, Fall, (2014). [In Persian]

   - ALTUNIŞIK, MELIHA BENLI, and ÖZLEM TÜR. “From Distant Neighbors to Partners? Changing Syrian–Turkish Relations”, Security Dialogue, Vol. 37, No. 2, (2006), pp. 229–48, http:// www. jstor. org/ stable/26299462. Accessed 29 Apr. 2022. [In Persian]

  • Daniel, Bethlehem, “Principles Relevant to the Scope of a State’s Right of Self-Defense against an Imminent or Actual Armed Attack by Nonstate Actors”, The American Journal of International Law, Vol. 106, No. 2, (2012).
  • Jens David Ohlin, “The Doctrine of Legitimate Defense”, International Law Studies, Vol. 91, No. 119, (2015).
  • Michael M, Gunter, “Reopening Turkey’s Closed Kurdish Opening?”, Middle East Policy, Vol. 20, No. 2, (Summer 2013), pp. 88-98.
  • Michael Wood, “International Law and the Use of Force: What Happens in Practice?”, Indian Journal of International Law, Vol. 53, No. 68, )2012.(
  • Pietro Pustorino, The Principle of Non-intervention in Recent Non-international Armed Conflicts, Question of Internationl Law, Vol. 53, (2018).

    Shahbazi, Aramesh and Javadi Sharif, Khadijeh, “The State of the Powerless in Contemporary International Law”, Public Law Research, No. 39, (2013). [In Persian]

  DOCS

  - Security Council Res. 1368 (2001) available at http:// www. un. org/ Docs/ scres/2001/res1368e.pdf U.N.

  - Security Council 8645th Meeting (PM) 24 October 2019 available at https://www.un.org/press/en/2019/sc13994.doc.htm  

    - Charter of the United Nations available at https:// www. un. org/ en/ charter-united-nations Commission.p.252 the Draft Report of the 10th.

  - Report of the Special Committee on the Problem of Hungary, Official Records: Eleventh Session, Supplement No. 18 (A/3592), 1957, Para. 266, available at https://mek.oszk.hu/01200/01274/01274.pdf

  -Advisory Board, “Encyclopedia of Public InternationalLaw”, Vol. 4, “Use of Force, War and Neutrality, Peace Treaties”, North Holland Publishing Co. 1982, available at https:// www. imps. ac. ir/ uploads/ Law BooksJI/ Encyclopedia-of-Public-International-Law.pdf.