نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

چارچوب قانونی و اجرایی که باید ناظر بر فعالیت بخش ها ی دولتی و خصوصی و روابط
فیمابین آنها باشد و همچنین بسترسازی مناسب برای انجام فعالیتهای بخش خصوصی و نیل به
اهداف خصوصیسازی و آزادسازی و ایجاد رقابت مؤثر در بازار م یتواند توسط نهاد حقوقی
تنظیم مقررات تدوین و اجرایی گردد. بازار مخابرات در ایران یکی از بازارهای پیشرو در دارا
بودن یک نهاد تنظیم مقررات است. این نهاد با توجه به جایگاه ویژهای که دارد باید دارای معیارها
و اصولی باشد تا زمینه هرچه بیشتر رقابت را فراهم کند. اتحادیه بینالمللی مخابرات در ارتباط با
سازمان تنظیم مقررات، اهداف، اصول و معیارهایی را بیان میکند. نهاد تنظیم مقررات می باید با
ثبات،با دانش و شناخت کافی، با اقتدار، بی طرف،سریع، مستقل و شفاف باشد . این تحقیق به
وضعیت و ساختار این نهاد با توجه به این معیارها پرداخته و نقاط ضعف و قوت آن را روشن کرده
است تا حداقل در این موارد چالشهای موجود برای رقابت بخش خصوصی مشخص شود و
سپس راهکارهای مناسب؛ که چیزی جز رعایت اصول و معیارهای اتحادیه بینالمللی نیست تحلیل
و ارائه شد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Challenges and Solutions for Advancement of LawmakingProcess in Iran’s Telecommunications Industry in Light of Criteria Prescribed by International Telecommunication Union

نویسندگان [English]

  • Hoda Ghafari
  • Masood Rahmani

چکیده [English]

Iran’s telecommunication regulatory body may well serve to frame and
implement an executive legal framework to govern the activities and relations of
public and private sector in a sense that suitable grounds for smooth activities of
private sector is put in to place and the requisites for privatization , liberalization
and a fair competition in its various sectors are duly attained .Telecommunication
sector in Iran is one of the leading markets for it enjoys a specialized regulatory
body. Given its important position, the said regulatory body should enjoy such
efficiency in a sense that competitiveness may be maximized in the said market.
International Telecommunication Union has set forth principles, norms and
objectives for such regulatory bodies. The said norms and principles require the
regulatory body to be well-balanced and stable, to stay sufficiently trained, to
maintain optimum level of authority and to be prompt, impartial, independent and
transparent. This paper seeks to investigate the current status and the
organization of the said body with reference to the said norms, criteria and
principles set forth by ITU as to work out the advantages and the pitfalls and to
propose solutions for challenges faced in advancing and improving
competitiveness in telecommunication market in Iran

منابع
الف) فارسی
کتاب
- هادیفر، داود، ( 1389 )، نهادهای حقوقی تنظیم مقررات؛ ساختار و سازوکار اجرایی ،
چاپ اول، تهران: انتشارات عترت نو.
مقاله
سیر تکوینی پاسخگویی اجتماعی سازمانی و ارائه مدلی » ،( - احمدی، کیومرث، ( 1390
فصلنامه مدیریت دانشکده علوم انسانی دانشگاه ،« برای بسط مفهومی آن در سازمانهای دولتی
. آزاد اسلامی واحد سنندج، شماره 18
ارزیابی پیامدهای مقرراتگذار ی درکشورهای » ،( - پارکر، دیویدوکرکپاتریک، کالین، ( 1388
. ترجمه: مسعود فریادی، فصلنامه اطلاعرسانی حقوقی، شماره 17 و 18 ،« درحال توسعه
ارزیابی عملکرد سیاست خصوص یسازی » ،( - حبیبی، علی و خوشپور، حسن، ( 1375
. مجله برنامهوبودجه، شماره 7 ،«(1368 - شرکتهای دولتی در ایران ( 137
تجربه خصوص یسازی و » ،( - رسول رویسی، مرتضی و میرزایی نژاد، محمدرضا، ( 1384
فصلنامه ،« نقش نهاد تنظیم کننده مقررات در صنعت مخابرات کشورهای درحال توسعه
.213 - اطلاعات سیاسی- اقتصادی، شماره 214
الزامات قانونی بخش خدمات مخابرات ایران در » ،( - کمالی اردکانی، مسعود، ( 1383
الحاق به سازمان جهانی تجارت، مجموعه مقالات همایش راهبرد توسعه اقتصادی جمهوری
مؤسسه مطالعات و ،« اسلامی ایران و عضویت در سازمان جهانی تجارت فرصتها و چالش ها
پژوهشهای بازرگانی.
آزادسازی در بخش خدمات مخابرات ایران با نگرشی بر » ،( - غفاری، هدی، ( 1387
. فصلنامه اطلاعرسانی حقوقی، شماره 14 ،« مقررات سازمان تجارت جهانی
ماهنامه دنیای ،« رقابت شرکتهای اینترنتی: رقابت در دایره بسته » ،( - هادیفر، داود، ( 1391
. مخابرات و ارتباطات، شماره 94
کشور طرح ICT بررسی آزادسازی و خصوصیسازی در بخش » ،( - هادیفر، داود، ( 1385
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور. ،« مطالعاتی
دوماهنامه حقوق ،« درآمدی بر مقرراتگذاری اجتماعی » ،( - هداوند، مهدی، ( 1388
. عمومی، شماره 2
122 فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال هفدهم، شماره 47 ، تابستان 94
ب) انگلیسی
Books
- Black, Sharon K, (2001), Telecommunications Law in the Internet Age,
Morgan Kaufmann Publishers.
- Blackman, Colin, Srivastava, Lara, (2011), Telecommunications Regulation
Handbook, the World Bank, Tenth Anniversary Edition.
- Intven, Hank; Tetrault, Maccarthy, (2000), Telecommunications Regulation
Handbook, the World Bank.
- Walden, Ian, (2009), Telecommunications Law and Regulation, Oxford
University Press, Third Edition.
- Dibadj, R, (2006), Rescuing Regulation, State University of New York
Press.
- Economides, Nicholas, (2004), Telecommunications Regulation: An
Introduction, New York University Press.
- The International Comparative Legal Guide, (2010), Telecommunication
Laws and Regulations.
Articles
- Baumol, W. J, (1982),”Contestable Markets: The Theory of Industry
Structure”, The American Economic Review, Vol. 72, No. 1.
- Uhr. J. (1992), ”Public Accountabilities and Private Responsibilities” , The
Westminster World at the Crossroads, Presented at annual meeting of the
American Political Science Association, Chicago, IL.
- International Telecommunication Union: Collection of Basic Texts of the
International Telecommunication union Adopted by the Plenipotentairy
Conference, 1999.
ج) پایگاههای اینترنتی
- http://www.itu.int ( (سایت رسمی اتحادیه جهانی مخابرات
- http://www.ofcom.org.uk ( (سایت رسمی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات انگلستان
- http://www.fcc.gov ( (سایت رسمی کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا