نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استاد، گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

قانون همواره محوری‌ترین مفهوم در ادوار متفاوت اصلاحات پیش از مشروطه بوده و همچون نخ تسبیح، وجه ارتباط مراحل مختلف مشروطه‌خواهی ایرانیان بوده است. سیر تحول این مفهوم به عنوان مفهومی کلیدی را می‌توان به مثابه آینه تحول افکار اصلاح‌طلبانه در ایران قلمداد نمود که این امر، اهمیت این موضوع را نشان می‌دهد. موج ابتدایی اصلاحات حقوقی ایران در عصر ناصری و متاثر از اصلاحات کشورهای روسیه و عثمانی بود که در آن اولین تلاش ایرانیان مبنی بر تنظیم و تحدید قدرت مستبدانه و نامشروط شکل گرفت. در این پژوهش با اتکا به روش توصیفی-تحلیلی و شیوه جمع‌آوری اطلاعات به گونه کتابخانه‌ای تلاش شده است تا با بررسی آثار برجای مانده از نویسندگان ایرانی و به ویژه آثار میرزاملکم‌خان ناظم‌الدوله، بیان شود که چگونه در آغاز موج اصلاحات، مفهوم نظم به مثابه سنگ محک برای سنجش وضع جامعه مورد توجه واقع شد و درک ایرانیان از مفهوم قانون را متاثر نمود. بنابراین هدف اصلی این پژوهش بررسی مفهوم قانون در ارتباط با مفهوم نظم است. به نظر می‌رسد مفهوم قانون در چنین بستری در عین آنکه شدیدا تمرکزگرا است با رویکردی فرمالیستی به دنبال مقید نمودن قدرت مطلق و تنظیم استبداد به عنوان مهم‌ترین وجه فقدان انتظام جامعه ایران است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Studying the Concept of Law in pre-constitutional with emphasis on the Opinions of Mirzamalkamkhan Nazim al-Dawla

نویسندگان [English]

  • mahdiyeh firoozi 1
  • Abbasali Kadkhodaei 2

1 MA. in Public Law; Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran

2 Prof., Department of Public Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

The concept of Law was the most important in terms of pre-constitutional reforms in Iran. The evolution of this concept as a basic concept can be generalized to the evolvement of reformist ideas in Iran; Thus, the importance of studying this concept becomes apparent. The beginning step of Iran's legal reform was affected by the reforms of Russia and the Ottoman Empire; hence it was formed under the title of the Age of Tanzimat. It was the first attempt by the Iranians to regulate and limit authoritarian and unconditional power. This research formulates by the descriptive-analytical method and library data collection method. This study attempts to show the concept of Nazm/Order as a measure to evaluate society and how it influenced Iranians' understanding of the concept of law by examining the works of Iranian writers, especially the works of Mirzamalkamkhan NazemAl-Dawla. The primary intention of this study is to investigate the concept of Law affected by the discourse of Tanzimat. The concept of law in such a context seemed to be highly centralist and with a formalist attitude, it sought to limit absolute power and tyranny, which was the most important symbol of the lack of Nazm/order in Iranian society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tyranny
  • pre-constitutional
  • Nazm
  • Law
  • MirzamalkamKhan Nazem Al-Dawla