نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حقوق عمومی و فلسفۀ حقوق، دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناس ارشد حقوق عمومی دانشگاه تهران

چکیده

پیشرفت مفهوم و مصداق حق در عصر حاضر چالش های بسیار را پیش روی نظریه پردازان حقوقی گشوده است و هر یک تلاش کرده اند از دیدگاه ویژه خود ابهام آن را بزدایند. چنین ادعا شده است که اینک نمی توان تنها به نسل اول و دوم حق برای خوب زیستن بسنده کرد. لازم است نسل دیگری از حق به میان آید که متناسب با اقتضائات زیست جمعی است. این ضرورت مبنای مطرح شدن حق نسل سوم بوده است. اکنون، برای روبه رویی با ادعاهای مربوط به این نسل از حق- که از آن به حق گروهی، جمعی یا مردم یاد می شود- باید نخست برداشتی روشن از مفهوم حق نسل سوم داشت. سپس، لازم است به جایگاه نظری آن پرداخته شود. در این خصوص، این نوشتار تلاش می کند به برخی پرسش های بنیادین در باب مفهوم «حق نسل سوم» پاسخ گوید: معنای حق نسل سوم چیست و مصداق آن کدام است؟ آیا می توان عنوان «حق» را در خصوص ادعاهای مطرح شده در گستره زندگی جمعی، از آن جهت که زندگی جمعی است، به کار گرفت؟ نظریه های مدافع چه استدلال هایی در دفاع از حق نسل سوم پیش نهاده اند؟ این استدلال ها تا چه اندازه قابل دفاع است؟ نظریه جانشین چیست؟ 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Concept of ‘Third Generation Rights’

نویسندگان [English]

  • Mohammad Rasekh 1
  • Faezeh Ameri 2

چکیده [English]

Recent developments of concept and instances of rights have given rise to
many chanllenges among legal theorists, each of them has attempted to
tackle the challenges in his/her particular way. It is claimed that in order
for us to have a better life it is no longer possible to merely rely on the
first and second generations of rights. It is, necessary to (generate or
establish) another generation of rights that is commensurate with
requirments of the collective life. This necessity has been the basis on
which the idea of third generation rights has been established. Now, in
order to deal with claims under third generation rights – which are also
called group, collective or peoples – we are, first, required to put forth a
clear undeatanding of the concept of third generation rights. It is, then,
essential to deal with theoretical foundations of these rights. In this
regard, we endeavour to answer certain fundamental questions on these
rights: what does third generation rights mean? What are their instances?
Are we allowed to use the title of ‘rights’ for claims made under
collective life per se? What are the arguments of proponents of this kind
of rights? Are the arguments tenable? If not, what is the altertanative
analysis?

کلیدواژه‌ها [English]

  • History of third Generation rights
  • Concept of third Generation Rights
  • Instances of third generation rights
  • Theories of third generation rights