نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

شهید بهشتی

چکیده

اعتصاب به عنوان اقدام دسته جمعی معترضانه علیه شرایط نامساعد کاری، پیشینهای طولانی
دارد. این پدیده ریشه در نابرابری طرفین رابطه کار و عدم وجود سازوکار مناسب جهت
حل وفصل اختلافات دارد. موضع کارفرمایان و حکومت ها نسبت به این پدیده اجتماعی، تا چندی
پیش مبتنی بر منع و سرکوب بود. کمتر از یک قرن از رفع ممنوعیت حقوقی و شناسایی آن
میگذرد. البته، در این میان، برخی نظامها تاکنون نیز از شناسایی اعتصاب « حق » به عنوان یک
به عنوان حق خودداری کرده و با آن به مثابه عمل واجد مصونیت های قانونی برخورد کرده اند که
البته در برخی شرایط اقدام به آن، ضمانآور است. باوجود این، در مورد اعتصاب و رژیم حقوقی
آن، خواه در خصوص شناسایی یا شرایط و آیین اعمال آن و همچنین محدودیتهای حاکم بر
اعمال آن، نظامهای حقوقی رویکرد یکسانی نداشته اند؛ امری که با عنایت به تفاوت در نظامهای
سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حقوقی در کشورهای مختلف، طبیعی بهنظر میرسد. بر همین
اساس، نظامهای فرانسه و انگلستان به عنوان نمایندگان رویکردهای حداکثر و حداقلگرا، موضع
کاملاً متفاوتی نسبت به این پدیده داشته اند. فهم این تنوع برای نظامهایی همچون ایران که در
مرحله شناسایی و تنظیم این حق است، رهیافت مفیدی خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Introduction on the Legal System of the Right to Strike in Private Sector (France, Britain and Iran)

نویسندگان [English]

  • asadollah yavari
  • mohammad ghasem tangestani

چکیده [English]

There is a history behind the strike as a collective protesting act against
unpleased conditions of working. This phenomenon is derived from the
inequality of the contract of work’s parties and lack of appropriate mechanisms
for solving the disputes; both Employers and governments would prohibit and
quell this social phenomenon. It is just less than a century that this “right” has
been legally recognized. However, some systems has not recognized strike yet as
a right; they have considered it as an act having some legal immunities which
might led to responsibility in some situations. Nevertheless, legal systems have
not had the same approach toward strike and legal regime of its recognition,
conditions, procedure of implying and its restrictions. Regarding the differences
in political, economic, social and legal systems in different states, this sort of
varieties might be regarded totally normal. Accordingly, France and Britain as
representatives of maximum and minimum approaches have had different
stances toward this phenomenon. Understanding of these differences would have
effective results for the systems such as Iran that are in period of recognizing
and regulating this right

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strike
  • employee
  • employer
  • Protesting
  • Trade Union
 
.( -اعتمادی، فرهاد، دادگاه داوری دعاوی ایران و آمریکا(تهران: گنج دانش، 1384
دیوان داوری دعاوی ایران – ایالات متحده و عملکرد آن در » ، -افتخار جهرمی، گودرز
1372-72 ) شماره 16 و 17 ، مجله حقوقی. ) « قلمروی حقوق بینالملل
.( -بردبار، محمدحسین، دیوان داوری دعاوی ایران- ایالات متحده (تهران: ققنوس، 1384
-خلیلیان، سیدخلیل، دعاوی حقوقی ایران و آمریکا مطرح در دیوان داوری لاه ه(تهرا ن: .( شرکت سهامیانتشار، 1382
«؟ کنترل کلی یا مؤثر عاملی برای تحقق مس ئولیت بی نالمللی دول تها » ، -راعی، مسعود
1388 ) شماره 3، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علومسیاسی، پاییز. )
-زایدل، آیگناتس و هوهن فلدرن، حقوق بینالملل اقتصادی، ترجم هوتحقی ق: سید قاسم ( زمانی، چاپ چهارم(تهران: شهر دانش، 1385
-زمانی، سیدقاسم، جایگاه اصول و قواعد مسئولیت بینالمللی دولتها در قضی ه سکوهای
نفتی، در رأی دیوان بینالمللی دادگستری در قضیه سکوهای نفت ی، زیر نظر جمشید
.( ممتاز (تهران: مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، 1384
(1388) « مسئولیت بینالمللی افراد و دول تها در پرتو ضابطه کنتر ل » ، -عسکری، پوریا
شماره 40 ، مجله حقوقی بینالمللی،بهار و تابستان.
.( -کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی، چاپ پنجم ( تهران: شرکت سهامی انتشار، 1381
-کمیسیون حقوق بینالملل، مسئولیت بینالمللی دولت متن و شرح موا د، ترجم ه: علیرضا
.( ابراهیمگل،چاپ دوم( تهران: شهر دانش، 1389
- گزیده آرای دیوان داوری دعاوی ایران – ایالات متحده ، به اهتمام مظفری، احمد و
.( مهدی نیکفر، جلد دوم ( تهران: ققنوس، 1379
-محبی، محسن، دیوان داوری دعاوی ایران – ایالات متحده، ماهیت، ساختار، عملکر د،
.( ترجمه: محمد حبیبی ( تهران: شهر دانش، 1390
-محبی، محسن، ماهیت حقوقی دیوان داوری ای ران – ایالات متحده از دیدگاه حقوق
بینالملل، در بیانیههای الجزایر و دیوان داوری دعاوی ایران – ایالات متحد ه، خط
.( سوم، ترجمه محمد حبیبی مجنده (تهران: شهر دانش، 1378
انتساب اعمال متخلفانه اشخاص خصوصی به دولت بر اساس معیار کنترل 105
-نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، چاپ دوم ( تهران: کانون وکلای دادگستری،
.(1375
-والاس، ربکا، حقوق بینالملل، ترجمه و تحقیق: سیدقاسم زمانی و مهناز بهراملو، چاپ
.( دوم (تهران: شهر دانش، 1387
- Address to the Nation by President Bush on 11 September 2001; available
athttp://www.whitehouse.gov/news/releases/2001/09/200 10911–16; last visited
2011.12.11.
- Brownlie, I., System of the Law of Nations: State Responsibility, Part 1
(Oxford: Clarendon Press, 1986).
- Caron, David D., “The ILC Articles on State Responsibility: The
Paradoxical Relationship between Form and Authority” (2002) 96 the American
Journal of International Law.
- Cassese, Antonio, “The Nicaragua and Tadic Tests Revisited in Light of the ICJ
Judgment on Genocide in Bosnia” (2007) 18 European Journal of International Law
at 649-668. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1148641 or
doi:10.1093/ejil/ chm034; last visited 2011.12.16.
- Crawford, James, Fourth Report on State Responsibility, UN Doc.
A/CN.4/517, para.22 (2001).
- Derek, Jinks, “State Responsibility for the Acts of Private Armed Groups”
(2003) 4 Chicago Journal of International Law; available at SSRN:
http://ssrn.com/abstract=391641 or doi:10.2139/ ssrn.391641; last visited 2011-12-8.
- Fitzmaurice, Malgosia and Dan Sarooshi, Prefacein Issues of State
Responsibility before International Judicial Institutions, (North America: Hart
Publishing, 2004).
- Goldrick, Dominic Mc, State Responsibility and the International
Convenant on Civil and Political Rights in Malgosia Fitzmaurice and Dan
Sarooshi, eds, Issues of state Responsibility before International Judicial
Institutions (North America: Hart Publishing, 2004).
- Goldstone, Richard J. and Rebecca J. Hamilton, “Bosnia v. Serbia: Lessons
from the Encounter of the International Court of Justice with the International
Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia” (2008) 21 Leiden Journal of
International Law at 95–112. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=
192029; last visited 2011.12.16
 
- Griebel, J. and M. Pluecken, “New Developments Regarding the Rules of
Attribution? The International Court of Justice’s Decision in Bosnia v. Serbia”
(2008) 21 L.J.I.L.
- Halldorsdottir, BirklandBerglind, “Reining in Non-State Actors: State
Responsibility and Attribution in Cases of Genocide” (2009) 84 New York
University Law Review at 1623. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=
1552181; last visited 2011.12.16.
Milanovic, Marko, “State Responsibility for Acts of Non-State Actors: A
Comment on Griebel and Pluecken” (2009) 22 Leiden Journal of International Law;
available at SSRN: http://ssrn.com/abstract =1307093; last visited 2011.12.06.
Reuter, P., “Trois observations sur la codification de la responsabilitéinternationale
des États pour fait Illicit” dans Mélanges Michel Virally, éd., Le droit international au
srrvice de la paix, de la justice et du développement, Paris, Pedone, 1991.
Cases:
- Case IT-94-1, prosecutor v. Tadic (1999) 38 I.L.M.
- Cf. Hertzberg and Others v. Finland, Decision of 2 April 1982, G. A. O. R.
Thirty fifth session, supplement No. 40 (A/37/40).
- I.C.J Reports:
- 1986 Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua, Merits.
2007 Case Concerning the Application of the Convention on the Prevention
and Punishment of the Crime of Genocide (Bosniaand Herzegovina v. Serbia
and Montenegro); available at www.icj-cij.org.
- Iran-U.S Claims Tribunal Reports:
- Eastman Kodak Co. v. Iran, (1987) 17 Iran-U.S.C.T.R.
- Economy Forms Corp. v. Islamic Republic of Iran (1982) 3 Iran-U.S.C.T.R.
- Flexi Van Leasing Inc. v. Iran (1986) 12 Iran-U.S.C.T.R.
- Foremost Tehran Inc. v. Islamic Republic of Iran (1986) 10 Iran-U.S.C.T.R.
- Hyatt International Corp. v.Government of Islamic Republic of Iran (1985)
9 Iran-U.S.C.T.R.
- Otis Elevator Co. v. Islamic Republic of Iran (1987) 14 Iran-U.S.C.T.R.
- PepsiCo Inc. v. Islamic Republic of Iran (1986) 13 Iran-U.S.C.T.R.
- Phelps Dodge Corporation v. Iran (1986) 10 Iran-U.S.C.T.R.
- Starrett Housing Corp. v. Government of Islamic Republic of Iran (1983) 4
Iran-U.S.C.T.R.
- The workers’ councils considered in Schering Corporation v. Islamic
Republic of Iran (1984) 5 Iran-U.S.C.T.R.
- Young, James and Webster v. United Kingdom, E.C.H.R. Series A, No. 44
(1981).