نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه تهران

چکیده

اینکه هیچ موضوعی را نمیتوان به طور قطع و دائمی داخل در قلم رو محفوظ جای داد،
مقبولیتی گسترده یافته است. دیوان بین المللی دادگستری در مرحله رسیدگی صلاحیتی یا ماهوی
به کرات با ادعای قلمرو محفوظ مواجه بوده است. معیار دیوان در برابر این قبیل ادعاها استناد به
صرفاً » رویه سلف خود است که در قضیه فرمان های منتشره در تونس و مراکش میگوید عبارت
شامل مواردی است که اصولاً به موجب حقوق بین الملل تنظیم « داخل در قلمرو صلاحیت ملی
نشده اند. بر اساس قاعده نسبیت مفهوم قلمرو محفوظ، یک دولت نمیتواند در پاسخ به ادعای
نقض تعهداتش به موجب حقوق بینالملل، همواره به مقررات حقوق داخلی اش استناد نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Reserved Domain in the Awards of International Court of Justice

نویسنده [English]

  • hamid alhoii nazari

چکیده [English]

It has widely been accepted that no subject is irrevocably fixed within the
reserved domain. The ICJ has been frequently faced with claim of reserved
domain, whether in determining jurisdiction or merit. The ICJ standard in such
claims is based on its precedent; it states that the clause “merely within the
domestic jurisdiction domain” in in the case (issued commands in Tunes and
Morocco), includes the cases which has not been regulated in the light of
international law. According to the relativity of the concept of the reserved
domain, a State cannot cite to its domestic provisions permanently in reply to
alleged breach of its obligations under international law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Obligations
  • Jurisdiction
  • Reserved domain
  • Relativity
، 1374 ) شماره 16 ) « صلاحیت ملی دولت هاو منشور ملل متح د » ، - افتخارجهرمی، گودرز
مجله تحقیقات حقوقی.
- ذوالعین، پرویز، مبانی حقوق بینالملل عمومی (تهران: مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت
.( امور خارجه، 1375
-شریفی طرازکوهی، حسین، قواعد آمره و نظم حقوقی بینالمللی(تهرا ن: مؤسسه چاپ و
.( انتشارات وزارت امور خارجه، 1375
حقوق بینالملل از اراده مطلق تا عقل و واقعیت، و از عقل و واقعیت » ، - فلسفی، هدایتالله
1385 ) شماره 2، سالنامه ایرانی حقوق بینالملل و تطبیقی. ) « تا بشریت
-والاس، ربکا، حقوق بینالملل، ترجمه: سیدقاسم زمانی، چاپ دوم، (تهرا ن: شهر دانش،
.(1387
صلاحیت دولتها در امور داخلی در مقابل سازمان ملل متحد و دادگاه » ، -مقتدر، هوشنگ
1342 ) شماره 86 ، نشریه کانون وکلا. ) « دادگستری بین المللی
-Brownlie Ian, Principles of Public International Law, Fifth Edition (Axford:
Clarendon Press, 1998).
-Held D., Political Theory and the Modern State, First Edition (Cambridge:
Polity and Stanford University, 1989).
-Hinsley F. H., Sovereignty, 2nd Edition (Cambridge: Cambridge University,
1986).
-Kawser Ahmed, The Domestic Jurisdiction Clause in the United Nations
Charter: A Historical View, First Edition (Singapore: Year Book of International
Law and Contributors, 2006).
-Kelsen Hans, Principles of International Law, Eighth Edition ( New York: The
lawbook Exchange, 2003).
-Langhorne Richard, The Coming of Globalization, First Edition (New York: Pal
Grave, 2001).
-Lauterpacht Sir Hersch, The Development of International Law by International
Court, First Edition (London: Grothius Publications Limited Cambridge, 1958).
-Provost Rene, International Human Rights and Humanitarian Law (Cambridge:
University of Cambridge, 2004).
-Shinkaretskaya Galina G, Content and Limits on Domestic Reserve in G Tunkin
& R. Wulfrum, eds., International Law and Municipal Law, First Edition (Berlin:
Duncker & Humbolt, 1988).
- D’Amato Anthony, “Domestic Jurisdiction” (1987) 10, Encyclopedia of Public
International Law.
- آراء
-Acquisition of Polish Nationality, P. C. I. J., Series. B. No.7.
-Anglo-Iranian Oil Co. Case (United Kingdom v. Iran), Preliminary Objections,
I.C.J.
Reports 1952.
-Applicability of Article VI, Section 22, of the Convention on the Privileges and
Immunities of the United Nations, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1989.
-Case Concerning Military and Paramilitary Activities in and Against Nicaragua
(Nicaragua v. United States of America), I.C.J. Reports 1986.
-Case Concerning Right of Passage Over Indian Territory (Portugal v. India),
Preliminary Objections, I.C.J. Reports 1957.
-Case Concerning United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran
(United States of America v. Iran), I.C.J. Reports 1980.
-Case of Certain Norwegian Loans (France v. Norway), I.C.J. Reports 1957.
-Fisheries Case (United Kingdom v. Norway), I.C.J. Reports 1951,
-Free Zones of Upper Savoy and the District of Gex (Secound Phase), Series A,
No. 24.
-Interhandel Case (Switzerland v. United States of America), Preliminary
Objections, I.C.J. Reports 1959.
-Interpretation of Peace Treaties with Bulgaria, Hungary and Romania, Advisory
Opinion, I.C.J. Reports 1950.
-Lagrand Case (Germany v. United States of America), I.C.J. Reports 2001.
-Legal Statuts of Eastern Greenland, P.C.I.J., Series A/B, No. 53.
-Mavromatis Palestine Concessions, P.C.I.J., Series A, No. 2.
-Nationality Decrees Issued in Tunis and Morocco, P.C.I.J., Series B, No. 4.
-Nottebohm case (Liechtenstein v. Guatemala), Second Phase ,I.C.J. Reports
1955.
-Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations, Advisory
Opinion, I.C.J. Reports, 1949