نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

 اطلاعات ژنتیکی و استفاده از آن، تغییرات عمیقی در برنامه‌­های عملی علم ژنتیک و کارکردهای آن به وجود آورده است. از جمله این تغییرات، ظهور «پزشکی شخصی» در مفهوم هماهنگ کردن درمان با بیمار، بر اساس ویژگی‌های ژنتیکی آن است. این نوع پزشکی، علاوه بر ارائه خدمات سلامتی و بهداشتی دقیق با استفاده از ژنتیک بیماران که انتخاب بهترین دارو و درمان را ممکن می‌سازد؛ امکان استفاده از اطلاعات ژنتیکی را به عنوان عاملی برای اعمال تبعیض، بویژه در رابطه با اشتغال و بیمه، در کشورهای صاحب این دانش به دنبال داشته و در نتیجه مقابله با این شکل از تبعیض را ضروری می نماید. این نوشتار پس از اشاره‌ای مختصر به تدابیر بین‌المللی اتخاذ شده در جهت منع تبعیض بر اساس داده‌های ژنتیکی افراد، به بررسی نحوه برخورد نظام حقوقی کانادا و ایران با تبعیض ژنتیکی می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Genetic Discrimination in the Canada and Iran's Legal System

نویسندگان [English]

  • vahid nazari
  • nahid javanmoradi

چکیده [English]

Genetic information and the usage of this information has created profound changes in the practical application of genetics science and its function. One of these changes is "personalized medicine" in the sense of harmonizing the treatment of patients based on the genetic characteristics. In this kind of medicine, in addition to the exact health care and health services by using patients genetic which makes choosing the best drug, it has also the possibility of applying genetic information as a factor for discrimination, particularly in relation to employment and insurance, thus makes it necessary to deal with this form of discrimination. This paper, after briefly citing international measures taken in order to prohibit discrimination based on genetic, examines how the legal system of Canada and Iran deal with genetic discrimination.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • human genome
  • genetic data
  • genetic discrimination
  • personalized medicine
  • undue discrimination
کتاب‌ها
-           عراقی، عزت الله، (1382)، حقوق کار1، چاپ دوم، تهران: سمت.
-           قاضی شریعت پناهی، ابوالفضل، (1380)، بایسته‌های حقوق اساسی، چاپ ششم، تهران: نشر دادگستر.
-           جمعی از نویسندگان، ( 1384)، اخلاق زیستی (بیواتیک) از منظر حقوقی، فلسفی و علمی، مجموعه مقالات، تهران: انتشارات سمت.
 
پایان‌نامه
-           نظری، وحید، (1395)، مبانی اخلاقی و حقوقی داده‌های ژنتیکی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی تهران.
 
مقاله
-           عباسی، محمود و حیدری، بهاره و صفری علی قیارلو، هاجر، (1395)، «تلاش‌های بین‌المللی جهت جلوگیری از تبعیض ژنتیکی»، فصلنامه حقوق پزشکی، سال دهم، شماره 37.
 
ب- انگلیسی
Articles
-            Elizabeth A, Adjin-Tettey, (2013), “Potential for Genetic Discrimination in Access to Insurance: Is there a Dark Side to Increased Availability of Genetic Information?”, Alberta Law Review, vol. 50, no 3. Available at: http:// www. papers. ssrn. com/ sol3/ papers. cfm? abstract_id= 2354101).Derniere voir: mai 2016.
 
-            Finkler, Lilith et al, (2013), “Understanding the Use of ‘Genetic Predisposition’ in Canadian Legal Decisions”, McGill Journal of Law and Health, Vol. 7, No 1, Available at:  http;// www. papers. ssrn. com/ sol3/papers.cfm?abstract_id =2457019).Derniere voir: mai 2016.
 
-            Hall, Joseph, (9 juin 2009), “Study Finds Genetic Discrimination by Insurance Firms” , The Toronto Star, Available at: http:// www. thestar. com/ life/ health_ wellness/ 2009/ 06/ 09/study_finds_genetic_ discrimination_by_insurance_ firms.html, Derniere voir: mai 2016.
 
-            Joly, Yann, (10 décembre 2012), “Do we Need Legislation to Protect Canadians’ Genetic Rights? The no Side“, The Globe and Mail, Available at:   http:// www. theglobeandmail. com/news/national/time-to-lead/do-we-need-legislation-to-protect-canadians-genetic-rights-the-no-side/article6188019/,Derniere voir: mai 2016.
 
-            Joly, Yann, Braker, Maria et Le Huynh, Michael, (2010), “Genetic Discrimination in Private Insurance: Global Perspectives”, New Genetics and Society, Vol. 29, No 4. Available at: http;//www.tandfonline.com/doi/abs/ 10.1080/14636778.2010.528189#, Derniere voir: mai 2016.
 
-            Lemmens, Trudo, (2003),  “Genetics and Insurance Discrimination: Comparative Legislative, Regulatory and Policy Development and Canadian Options ", Health Law Journal. Available at: http://www.papers. ssrn. com/sol3/papers.cfm?abstract_id=495404. Derniere voir: mai 2016.
 
-            Lemmens, Trudo, Pullman, Daryl and Rodal, Rebecca, (15 juin 2010), “Revisiting Genetic Discrimination Issues in 2010: Policy Options for Canada“, GPS Policy Brief, No 2. Available at: http://www.ssrn.com/ abstract=1722368, Derniere voir: mai 2016.
 
-            Lemmens, Trudo, Luther, Lori et Hoy, Michael, (15 juillet 2008),  “Genetic Information Access, a Legal Perspective: A Duty to Know or a Right not to Know, and a Duty or Option to Warn“, Encyclo paedia of Life Sciences, John Wiley & Sons Ltd, Chichester.
 
-            Meyers, Bev Heim, (10 décembre 2012), “Do we need Legislation to Protect Canadians’ Genetic Rights? The yes Side”, The Globe and Mail, accessible en:  http:// www. The globeandmail. com/ news/ national/ time-to-lead/do-we-need-legislation-to-protect-canadians-genetic-rights-the-yes-side/article6188021/, Derniere voir: mai 2016.
 
-            Orr, Stephen, (novembre 2004), “Privacy of Genetic Information in Canada: A Brief Examination of the Legal and Ethical Tools That Should Frame Canada’s Regulatory Response“, Canadian Journal of Law and Technology, Vol. 3, No 3. 
 
-            Reitz, Stephanie et S. Malan, Douglas, (3 mai 2010), “Genetic Tests Spark New Type of Litigation”, Connecticut Law Tribune, Available at:  http:// www. ctlawtribune. com/id= 1202557005219/genetic-tests-spark-new-type-of-litigation? slreturn=20140814203414, Derniere voir: mai 2016.
 
-            Schmitz, Dagmar and Wiesing, Urban, (2006), “Just a Family Medical History?”, Available at: http:// www.ncbi.nlm.nih. gov/pmc/articles/pmc 1360409/), Derniere voir: mai 2016.
 
-            Somek , Alexander, (septembre/octobre 2003), “Genetic Discrimination“, Society, Vol. 40, No. 6.
پ- فرانسه
Des articles:
-            Bombard, Yvonne et Cohn, Ronald.(2 octobre 2014)." Sénat, Comité permanent des droits de la personne", Témoignages, Available at: http:// www. patl. gc. ca/ content/ sen/ committee/ 412/ridr/11ev51620e.htm?language=e&parl=41 &ses= 2&comm_id=77, Derniere voir: mai 2016.
 
-            Hoy, Michael et Durnin, Maureen, (mars 2012), “Répercussions économiques possibles sur l’assurance de personnes de l’interdiction d’utiliser les renseignements génétiques”, Available at: http:// www. priv. gc.ca/ information/ research-recherche/2012/gi_intro_f.asp).Derniere voir: mai 2016.
 
-            Macdonald, Angus, (juillet 2011), “Pertinence actuarielle des renseignements génétiques dans le contexte de l’assurance des personnes”, Available at: http :// www. priv. gc. ca/ information/ research-recherche/2012/gi_intro_f.asp).Derniere voir: mai 2016.