نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی

2 استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

3 پژوهشگر و کارشناس ارشد حقوق خصوصی

چکیده

ورشکستگی شرکت‌های هواپیمایی ممکن است منجر به تأخیر یا لغو پروازها و تحمیل خسارت‌هایی از قبیل تهیه­ بلیط دیگر و گران­تر از بلیط اولیه، هزینه­ اسکان، هزینه­ حمل و نقل و غیره برای مسافران گردد. علاوه بر این‌ها ممکن است مسافران در وقت مقرر نتوانند نسبت به انعقاد قراردادهای تجاری و یا اجرای تعهدات خود مبادرت ورزند و متحمل خساراتی شوند. در کشورهای مختلف با توجه به لزوم حمایت از مصرف‌کننده و اهمیت جذب مسافران بعنوان رکن حیاتی و شرط بقای صنعت هوایی، به دنبال راهکارهای حمایتی در جهت جبران خسارت این دسته از مسافران است. در این حوزه، دو دسته حمایت قابل طرح است. حمایت دسته­ اول که حمایت پیش­گیرانه یا احتیاطی نام نهاده شده است، وظیفه­ نظارتی دولت بر کفایت مالی شرکت‌های هواپیمایی و مسئولیت آن برای جبران خسارت در صورت ورشکستگی شرکت‌های هواپیمایی است. در حمایت دسته­ دوم تحت عنوان حمایت مساعدتی، با شیوه‌هایی از جمله بیمه، خرید بلیط از طریق کارت‌های اعتباری و قراردادهای فیمابین شرکت‌های هواپیمایی، خسارت مسافران به نحو مقتضی جبران می‌گردد. پذیرش و اجرایی نمودن دو راهکار مذکور، به عنوان امر مهم و ضروری در صنعت هوایی کشور ما، حقوق مسافران هواپیما را به نحو مطلوبی صیانت خواهد نمود.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Precautionary and Contributory Protection of Passenger’s Rights in Case of Airline’s Bankruptcy

چکیده [English]

Delay or cancellation of flights due to airline’s bankruptcy will impose some damages on passengers such as the financial burden of purchasing a ticket usually more expensive than the first one, accommodation fees, carfares and other related expenses. In different countries, as well as the european countries, due to necessity of consumer protection and importance of attracting new passengers, which is the fundamental element and requirement to survive in the aviation industry, finding a support mechanism in order to compensate such passengers is at the forefront.
First category, known as the preventive or precautionary protection, is the responsibility of the governments to provide a proper supervision on two aspects of general financial adequacy of the airline and also airline’s responsibility to provide compensation in case of bankruptcy. Contributory protection, the second category, is for the time of bankruptcy so that the damaged party, in this case the passenger, can receive adequate compensation using insurance policies, mid-airline contracts and credit card policies. Acceptance and implementation of the guideline, as an important and necessary issue in our aviation industry, will protect air passenger rights.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Airline’s Bankruptcy
  • Consumer Protection
  • damage
  • Precautionary Protection
  • Contributory Protection
الف- فارسی
کتاب‌ها
- جباری، منصور، (1393)، حقوق هوایی از منظر داخلی و بین‌الملل، چاپ اول، تهران: شهر دانش.
- دستباز، هادی، (1374)، بیمه کالا، کشتی و هواپیما، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشکده امور اقتصادی.
- صفایی، سید حسین و رحیمی، حبیب الله، (1393)، مسئولیت مدنی، چاپ هفتم، تهران: سمت.
- عبدالرحمن، عمید، (1386)، بنیادهای علم سیاست، چاپ شانزدهم، تهران: نشرنی.
- قاسم زاده، سید مرتضی، (1387)، الزامها و مسئولیت مدنی بدون قرداد، چاپ دوم، تهران: نشر میزان.
- کاتوزیان، امیر ناصر، (1386)، مسئولیت مدنی؛ غصب و استیفاء، چاپ هشتم، تهران: انتشارات‌دانشگاه تهران.
- ماحوزی، رحیمه، (1389)، حقوق بیمه هوایی، چاپ اول، تهران: پژوهشکده بیمه.
- محمودی، سید هادی، (1390)، تصویربرداری ماهواره ای در حقوق بین‌الملل، چاپ اول، تهران، شهردانش.
- مشهدی، علی، (1392)، حقوق مجوزهای دولتی، چاپ اول، تهران: شهر دانش.
- هابز، توماس، (1395)،  لویاتان، ترجمه حسین بشیریه، چاپ دهم، تهران: نشرنی.
- هوهن فلدرن، زایدل، (1391)، حقوق بین‌الملل اقتصادی، ترجمه سید قاسم زمانی، چاپ پنجم، تهران: انتشارات شهردانش.
 
مقاله‌ها
- السان، مصطفی، (1387)، «نظریه مسئولیت مدنی دولت در قبال حوادث طبیعی»، پژوهش حقوق و سیاست، بهار و تابستان، دوره 10، شماره 24.
- داراپ پور، مهراب و زارع نعمتی، رویا، (1390)، «تعهدات دولت‌ها در پیشگیری و جبران خسارت ناشی از حوادث اتمی»، مجله حقوقی بین‌الملل، بهار و تابستان، دوره 28، شماره 44.
- پابلو مندس دولیون، ورنر ایسکنس، (1383)، «کنوانسیون مونترال: تجزیه وتحلیل برخی از جنبه‌های روزآمد وادغام شده سیستم ورشو»، ترجمه ماشاءالله بناء نیاسری، مجله حقوق بین‌المللی، پاییز و زمستان، دوره 21، شماره 31.
- رواس قلعه چی، محمد، (1382)، «کارت‌های اعتباری در پرتو فقه»، مترجم سید عباس موسویان، مجله اقتصاد اسلامی، بهار، دوره 3، شماره12.
- شیروی، عبدالحسین و یوسفندی، آناهیتا، (1388)، «نقد و برررسی دستورالعمل اجرایی صدور و راهبری کارت خرید اعتباری»، حقوق خصوصی، پاییز و زمستان، سال ششم، شماره 15.
- شهلایی، ناصر، (1374)، «مسئولیت متصدی حمل ونقل هوایی و شرکت‌های بیمه در مقابل مسافر و بار همراه وی»، فصلنامه صنعت بیمه، دوره 10، شماره 38.
- صدیق نوحی، مینا، (1377)، «بیمه مسئولیت متصدیان و مالکان خطوط هواپیمایی»، فصلنامه صنعت بیمه، دوره 13، شماره 50.
- فخار طوسی، جواد، (1380)، «عدالت علوی در گردآور ی و هزینه سازی بیت المال»، نامه مفید، دوره 7، شماره27.
- کاظمی، محمود، (1386)، «مسئولیت مدنی ناشی از انتقال خون‌های آلوده»، فصلنامه حقوق، پاییز، دوره 47، شماره 3.
- کریمی، آیت، (1370)، «مسئولیت خطوط هوایی در مقابل مسافران»، فصلنامه بیمه مرکزی، دوره 6، شماره 25.
 
ب- انگلیسی
Articles
- Dari- Mattiacci, Giuseppe and Garoupa, Nuno and Gomez-Pomar, Fernando, (2010), “State Liability”, 18 Eur. Rev. Private Law. 773. Available at: http: //scholarship.law.tamu.edu/facscholar/535.
 
- Draper، Kaif, (2005), Rights and the Doctrine of Doing and Allowing Philosophy”, Public Affairs, No. 3.
 
- El Menyawi, Hassan, (2003), “Public Tort Liability, Recommending an Alternative to Tort Liability and No- Fault Compensation”, Global Jurist Advances, Volume 3, Issue 1, Article 1.
 
- Hanlon, John, (2015), “ELFAA’s views on an Integrated EU Aviation Policy”, EESC Public Hearing, Brussels, Available at: https://www.eesc.europa.eu/resources/ docs/elfaa-presentation---john-hanlon.pdf.
 
- Priel، Dan, (2010),“British Politics, the Welfare State, and Tort Liability of Public Authorities”, All Papers, Paper 253, Available at: http: //digitalcommons, osgoode.yorku.ca/all_papers/253.
 
- Sidel, Robin and Carey, Susan, (2008), “Airlines Want Cash, Card Firms Stiffen Terms. Who'll Blink?”, WallStreet Journal, September 5, Page C1.
 
- Steer Davies Gleave, London, Giuseppe Dari- Mattiacci، Nuno Garoupa & Fernando Gomez- Pomar, (2011), “State Liability”, European Commission, DG MOVE DM24 Brussels B- 1049, 18 Eur. Rev. Private L. 773.
 
- Steer Davies Gleave, (2011), “Impact Assessment of Passenger Protection in the Event of Airline Insolvency”, Final Report، European Commission DG MOVE DM24 Brussels B- 1049, March, London.
 
- Stephen Dempsey, Paul, (2012), “Airline Management: Strategies for the 21st Century”, Coast Aire Publications, Edition 3.
 
- Stevens, David Y, (2005), “Tort Liability after the Dust Settles: An Economic Analysis of the Airline Defendants' Duty to Ground Victims in the September 11 Litigation”, Indiana Law Journal, Vol. 80.
 
- Urbina, Sebastian, (2005), “What Is Legal Philosophy?”, Ratio Juris, June, Vol. 18, No. 2.
 
- Von den Steinen, Erwin, Joerss, Ingomar and Mendes de Leon, Pablo, (2009), “Study on Consumer Protectionagainst Aviation Bankruptcy”, General Energy and Transport European Commission, 07 January, London.
 
Cases
- International Air Transport Association v. Ansett Australia Holdings Limited, (2008), International Air Transport Association v. Ansett Australia Holdings Limited, (2008), Decision of 6 February 2008، Available at: http:// eresources. hcourt.gov.au/showCase/2008/HCA/3.
 
- Swanson and Peever v. Canad, (1990), 2 F. C. 619، 32 F. T. R. 129 as Decided by the Federal Court of Appeal of Canada and Aharony v. Omni Horizon Ltd. and others, Case number 1430/96 of the Jerusalem District Court.
 
- Three UK Cases, Namely: Philcox v. the Civil Aviation Authority، Decision of 25 May, (1995), unreported; Friend v. Civil Aviation Authority (2005). Perrett v. Collins, Underwood PFA (Ulair) Limited (T/a Popular Flying Association); CA 22 May 1998.
 
Documents
- Air Passenger Rights, Commission's Initiative on Passengers' Protection in the Event of Airline Insolvency for Standalone Air Tickets، External Study، Stakeholder Workshop- 30 March (2011), Brussels 1040, Borschette Building (CCAB), rue Froissart 36, room 1D.
 
- Report of the First Meeting of the Special Group on the Modernization and Consolidation of the Warsaw System, ICAO Doc. SGMW/1 (1998).
 
ج- تارنما‌ها
- http: //www.ipplondon.co.uk
- http: //centreforaviation.com/profiles/industry-associations/iata