نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبایی ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی

2 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

پدیده فساد یکی از مهمترین موانع  بر سر راه تحقق برخی از مصادیق حقوق بشر در جوامع امروزی، بویژه حق بر توسعه محسوب می‌شود. تمرکز قدرت و ثروت عمومی در دست عده­ای محدود، نبود امکان شایسته بازخواست عمومی از دولتمردان و عدم شفافیت در عملکرد ایشان از مهم‌ترین بسترهای بروز فساد محسوب می‎شود. بنابراین جلوگیری از تمرکز قدرت، امکان بازخواست مؤثر از دولتمردان توسط شهروندان و شفافیت در عملکرد آن‌ها، تأثیر بسیار مثبتی در مبارزه با فساد خواهد داشت. ایجاد شرایط فوق تا حد گسترده­ای در گرو تأمین مشارکت عمومی شهروندان در امور مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه و تحقق عناصر آن، همچون حق بر انتخاب کردن و انتخاب شدن برای همه، جامعه مدنی نیرومند و دسترسی آزاد به اطلاعات خواهد بود. مسئله­ای که با توجه به تلقی مشارکت عمومی به‌عنوان هدف غایی حق بر تعیین سرنوشت داخلی، یعنی امکان مشارکت هر فرد در فرایند تصمیم­گیری در مورد امور عمومی جامعه، تحقق این حق را به راهکاری مهم در مسیر مبارزه با فساد و نیز از بین بردن برخی از مهم‌ترین بسترهای بروز آن و به تبع آن، تسهیل در تحقق حقوق بشر شهروندان، بویژه حق بر توسعه تبدیل می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Employment of Internal Self-determination as an Effective Solution on the Way to Fight against Corruption and Realization of the Right to Development

نویسندگان [English]

  • Homayoun Habibi 1
  • keivan eghbali 2

1 faculty of law and political science, allameh tabatabii university

2 phd student in international law, faculty of law and political science, allameh tabatabaii university

چکیده [English]

Corruption must be considered as One of Most Important Obstacles for Realization of Some Aspect of the Human Rights in the Modern Societies, Especially Right to Development.
Concentration of Public Power and Wealth in Hand of a Few People, lack of  accountable in Front of Public and Lack of Transparency in Activities of Governors are between Most Important Roots of Corruption. So, Prevention of such a Concentration, Ability to Interpellation of Governors by Citizens and Transparency in activities of These People could Have Very Positive Effect on Fight against Corruption. But Providing the Mentioned Situations Rely Heavily on Realization of Public Participation in Political, Social, Economic and Cultural Affairs of Their Society and Its Tools such as Right to Elect and to be Elected, Powerful Civil Society and Free Access to Information. However, Public Participation is an Ultimate Goal of Internal Self-determination, Which Means Ability of Every Person to Participate in Decision Making in Political, Social, Economic and Cultural Affairs of his/her Society. Therefore, Internal Self-determination Became an Effective Approach for Fight against Corruption and Elimination of Its Substances and as a Result, as a Facilitator for access to Human Rights, Especially Right to Development

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corruption
  • Human Rights
  • Right to Development
  • Public Participation
  • Internal Self-determination
الف- فارسی
کتاب‌ها
- جباری، محمد، (1386)، مکانیسم تأثیرگذاری فساد بر روی توسعه اقتصادی، تهران: پژوهشکده مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام.
- ساکس، جفری دی، (1384)، سرمایه­گذاری در توسعه: برنامه­های عملی برای دستیابی به اهداف توسعه هزاره ، ترجمه گروه مترجمین، تهران: انتشارات سازمان ملل متحد، دفتر هماهنگ‎‌کننده مقیم در ایران با همکاری انتشارات برگ زیتون.
- سن، آماتیار، (1394)، توسعه به مثابه آزادی، ترجمه وحید محمودی، چاپ چهارم، تهران: دانشگاه تهران.
- عباس‌زادگان، سیدمحمد، (1383)، فساد اداری، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
 
مقاله‌ها
-         افضلی، عبدالرحمن، (1390)، «فساد اداری و تأثیر آن بر توسعه علل، پیامدها و راهکارهای برون رفت»، مجله حقوقی بین­المللی، شماره 45 .
-          اخوان خرازیان، مهناز، (1386)، «تحول حق تعیین سرنوشت در چارچوب ملل متحد»، مجله حقوقی، شماره 36.
-          امیدی، علی، (1385) ، «قبض و بسط مفهومی حق تعیین سرنوشت در حقوق بین الملل»، مجله حقوقی بین­المللی، شماره 35.
-          امیدی، علی، (1387) ، «گسترش مفهومی حق تعیین سرنوشت: از استقلال ملل تحت سلطه تا حق دموکراسی برای همه»، فصلنامه حقوق، مجلة دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران: دوره 38، شماره 2.
-          حبیب‌زاده، توکل و حافظه سیفی ، (1392)،«تأثیر حکمرانی مطلوب بر اجرایی شدن حق بر توسعه؛ با تأکید بر بعد ملی»، فصلنامه دیدگاههای حقوق قضایی، تابستان، شماره 62.
-         زاهدی، شمس‌السادات و غلامعلی نجفی،، (1385)، «بسط مفهومی توسعه پایدار»، فصلنامه مدرس علوم انسانی، زمستان، دوره 10، شماره 4 .
-         سهرابلو، پدرام، (1386)، «تبیین نسبت آزادی مطبوعات و مفاسد اقتصادی؛ پیشگیری و مقابله»، فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، شماره 4، پاییز.
-          سیفی، سید جمال، (1373)، «تحولات مفهوم حاکمیت دولت‌ها در پرتو اصل تعیین سرنوشت»، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 15، اردیبهشت.
-         سنگوپتا، آرجون، (1383)، «حق توسعه در نظریه و عمل»، ترجمه منوچهر توسلی جهرمی، مجله حقوقی، شماره 30.
-         ضمیری، عبدالحسین و رضا نصیری حامد،  (1389)، «حکمرانی مطلوب و نقش شفافیت در تحقق آن»، پژوهشنامه فساد اداری، زمینه‌ها و راهبردها، معاونت پژوهش‌های فرهنگی اجتماعی مرکز تحقیقات استراتژیک، شماره 52.
 
پایاننامه
-         سپهسرا، حسین، (1383)، آثار و نتایج حقوق بشری کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد، پایان­نامه برای اخذ مدرک کارشناسی ارشد حقوق بین­الملل، تهران:  دانشگاه علامه طباطبایی.
 
ب- انگلیسی
Books
- Cassese, Antonio, (1995), Self -Determination of Peoples: A Legal Appraisal, Cambridge: Cambridge University press.
 
- Diamond, Larry, (1999), Development Democracy: Toward Consolidation, Baltimore, the Johns Hopkins University Press.
 
-  Raic, David, (2002), Statehood and the Law of Self-determination. Developments in International Law, Hague, Kluwer Law International.
 
- Smilov, Daniel and Toplak, Jurij, (2007), Political Finance and Corruption in Eastern Europe: The Transition Period, Padstow, Cornwall, TJ International Ltd.
 
Articles
- Archibugi, Daniele, (2003), “A Critical Analysis of the Self-determination of Peoples: A Cosmopolitan Perspective”, Constellations: An International Journal of Critical and Democratic Theory, Vol.10, No. 4.
 
- Bunbongkarn, Suchit, (2004), “The Role of Civil Society in Democratic Consolidation in Asia” in Yoichiro Sato (ed.), Growth & governance in Asia, Asia-Pacific Center for Security Studies, Honolulu, Hawaii.
 
- Gebeye, Berihun Adugna, (2012), “Corruption and Human Rights: Exploring the Relationships”, Human Rights & Human Welfare, Working Paper, No. 70.
 
     -Kumar Singh, Rajeev, (December 2014), “Right to Information: The Basic Need of Democracy”, Journal of Education & Social Policy, Vol. 1, No. 2.
 
- Lehmbruch, Gerhard, (2001), “Germany”, in Yamamoto Tadashi (ed.), Governance and Civil Society in a Global Age, Center for International Exchange, Tokyo, Japan.
 
- Materska-Sosnowska, Anna, (2010), “TheCrisis of Social Democracy in Poland: A New Start for the Left?, Internationale Politik and Gesellschaft, Vol. 4.
 
- Nanda, Ved P, (2001), “Self-determination and Secession under International Law”, Denver Journal of International Law & Polictics, Vol. 29, No.4.
 
- Nightingale, Elsa, (2015), “a Critical Analysis of the Relationship between Democracy and Corruption”, at: http:// www.e-ir. info/ 2015/12/20/a-critical-analysis-of-the-relationship-between-democracy-and-corruptio.
 
- Setiyono, Budi Adnan, Muhammad, Astrika, Lusia, (2017), “Combating Corruption during Democratic Transition: The Role of CSOs in South Korea and Indonesia”, Sociology and Anthropology, Vol.5, No.11.
 
- Van Der Vyver, Johan, (2000), “Self-Determination of the Peoples of Quebec under International Law”, Journal of Transnational Law and Policy, Vol. 10, No.1.
 
-   Zhang, Nan, (2016), “Democratic Advantages in Corruption Control”, The Quality of Government Institute, Department of Political Science, University of Gothenburg, Working Paper Series 2016: 5.
 
Reports
- Andrey, Kalikh, (2014), The Role of Civil Socity in Fighting Corruption in Russia and Poland, Institute of Public Affairs, Warsaw, Poland.
 
-Governance, Corruption, and Conflict, (2010), A Study Guide Series on Peace and Conflict for Independent Learners and Classroom Instructors, United States Institute of Peace, Washington D.C, USA.
 
-Krabbe Boserup, Louise, (2005), an Introduction to Openness and Access to Information, Danish Institute for Human Rights, Copenhagen, Denmark.
 
-Kirchmeier, Felix, (2006), The Right to Development - Where Do We Stand?, Occasional Papers, No. 23, The Friedrich Ebert Foundation, Bonn, Germany.
 
- Neuman, Laura, (2002), Access to Information - A Key to Democracy, the Carter Center, Atlanta, USA, available at https://www.cartercenter.org/documents/ 1272.pdf.
 
-Peters, Anne, (2015), Corruption and Human Rights, Working paper series No. 20, The Basel Institute on Governance, Basel, Switzerland.
 
-Promotion, Protection and Implementation of the Right to Participate in Public Affairs in the Context of the Existing Human Rights Law: Best Practices, Experiences, Challenges and Ways to Overcome Them, (2015), Report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Human Rights Council, Geneva, Switzerland.
 
-The Impact of Corruption on the Human Rights Based Approach to Development, (2004), The Democratic Governance, Fellowship Programme, UNDP, Oslo Governance Centre, Oslo, Norway.
 
- Sepulveda Carmona, Magdalena, (2009), Corruption and Human Rights: Making the Connection, Transparency International, Versoix, Switzerland.
 
- Soubbotina p., Sheram, (2000), A. Beyond Economic Growth, the World Bank, Washington D.C, USA.
 
Documents:
-         Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development, General Assembly Resolution A/RES/70/1.
 
Sites:
-         Corruption Perceptions Index 1999 at: https:// www. transparency. org/research/cpi/cpi_1999/0, Last Visited: 2018/1/30.
 
-         Corruption Perceptions Index 2003 at: https:// www. transparency. org/research/cpi/cpi_2003/0, Last Visited: 2018/1/30.
 
-         Corruption Perceptions Index 2015 at: https:// www. transparency. org/ cpi2015#results-table, Last Visited: 2018/1/30.
 
-         Corruption Perceptions Index 2016 at: https:// www. transparency. org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016, Last Visited: 2017/05/17.
 
-         Democracy Index 2016 at: http:// www .eiu.com/ topic/ democracy- index, Last visited: 2017/05/16.
 
-         Fendos, Justin, The History of a Scandal: How South Korea's President Was Impeached, at: https://thediplomat.com/2017/01/the-history-of-a-scandal-how-south-koreas-president-was-impeached, Last Visited: 2018/1/30.