نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبایی

2 گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

«اخلاق عمومی» یکی از مهمترین مفاهیم تحدید‌کننده حقوق و آزادی‌های بشری است که به‌رغم درج در بسیاری از اسناد حقوق بشر، تعربف دقیق و تبیین شفافی از مفهوم آن و شرایط اعمال محدودیت‌های آن بر حقوق فردی صورت نگرفته است. در خلا قوانین و مقرراتی که بتوانند صورت‌بندی کامل و جامعی از شرایط اعمال محدودیت‌های اخلاق عمومی بر حقوق فردی ارائه دهند، مراجعه به رویة دیوان اروپایی حقوق بشر به عنوان یک نهاد پیش‌رو، فعال و مبتکر در تضمین حقوق بشر می‌تواند راهگشا باشد. دیوان در رسیدگی به پرونده‌هایی با موضوع تعارض اخلاق عمومی و حقوق فردی رویکردهای مختلفی را اتخاذ کرده است. در خصوص تعارض حقوق فردی و اخلاق جنسی، دیوان رویکرد برتری اخلاق عمومی را برگزیده است در حالیکه در خصوص هم‌جنس‌گرایی، دیوان استثنایی بر رویکرد غالب خود قائل شده و حکم به برتری حقوق فردی داده است. در مسائل غیرجنسی، رویکردی واحد از رویة ‌دیوان قابل استنتاج نیست. اگر چه عدم ارائة تعریف از اخلاق عمومی و اعطای «حاشیة صلاحدید گسترده» به دولت‌های عضو در تشخیص مفهوم اخلاق عمومی و اعمال تحدیدات آن از بزرگ‌ترین نقاط ضعف رویة دیوان است، اما صورت‌بندی دقیق و شفاف از شرایط اعمال محدودیت از بزرگ‌ترین دستاوردهای دیوان است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Conflicts between Individual Rights and Public Morality in the European Court of Human Rights Case Law

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Vijeh 1
  • rezvan pouya 2

1 Allameh Tabatabae' University

2 Department of Public Law, Faculty of Law and Politics, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

چکیده [English]

"public morality" is one of the most important restricting concepts of human rights and freedoms, Despite its inclusion in many human rights instruments, there is no precise definition and clear explanation of its meaning and conditions for imposing its limitations on individual rights. To avoid arbitrary restrictions to these rights, and in the absence of laws and regulations that can provide a complete and comprehensive formulation of the conditions for the application of general ethical constraints on individual rights, the reference to the case laws of the European Court of Human Rights (ECHR) as a leading, active and innovative institution in the field of human rights could be promising. In context of conflicts between individual rights and public morality, ECHR has adopted different approaches: regarding conflict between individual and sexual morality, mostly public morality overcomes individual rights, although in homosexuality cases, unlike the usual case laws, ECHR prefers individual rights to public morality. In non-sexual case laws, united approaches cannot be deduced from ECHR precedent. Although the lack of a definition of public morality and the granting of "broad margin of appreciation" to member states in defining the concept of universal morality and its implications are the greatest weaknesses of the ECHR precedent, the precise formulation of the conditions for imposing restrictions is one of the greatest achievements of the Court.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "public morality"
  • "individual rights"
  • "European Court of Human Rights"
  • "restriction of human rights"
  • "limitation on restriction of human rights"
الف- فارسی
کتابها
- انصاری، باقر، (1386)، حقوق ارتباط جمعی، چاپ اول، تهران: سمت.
- بیکس، برایان، (1389)، فرهنگ نظریة حقوقی، ترجمة محمد راسخ، چاپ اول، تهران: نی.
- دورکیم، امیل، (1359)، تقسیم کار اجتماعی، ترجمة حسن حبیبی، چاپ سوم، تهران: قلم.
- راسخ، محمد، (1387)، حق و مصلحت؛ مقالاتی در فلسفة حقوق، فلسفة حق و فلسفة ارزش، تهران: طرح نو.
- ضیائی بیگدلی، محمدرضا، (1380)، حقوق بینالملل عمومی، چاپ پانزدهم، تهران: گنج دانش.
- موحد، محمدعلی، (1384)، در هوای حق و عدالت؛ از حقوق طبیعی تا حقوق بشر، چاپ سوم، تهران: کارنامه.
- هارت، هربرت، (1388)، آزادی، اخلاق، قانون: درآمدی بر فلسفة حقوق کیفری و عمومی، ترجمة محمد راسخ، چاپ دوم، تهران: طرح نو.
 
مقالهها
- دورکین، رونالد، (1380)، «برگ چون حق برنده»، ترجمة محمد راسخ، نامة مفید، شمارة 29.
- قاری سیدفاطمی، سید محمد، (1379)، «دادگاه جدید اروپایی حقوق بشر»، مجلة حقوقی، شمارة 29.
- طباطبائی، سید احمد، (1382)، «دادگاه اروپایی حقوق بشر: ساختار و صلاحیت جدید»، مجلة حقوق خصوصی، دوره 1، شماره 5.
- کوچ‌نژاد، عباس، (1388)، «محدودیت های حقوق بشر در اسناد بین‌المللی»، حقوق اساسی، شمارة 3.
- مرکز مالمیری، احمد، (1382)، «محدودیت‌های حقوق بشر در حقوق داخلی و کنوانسیون‌های بین‌المللی»، مطالعات راهبردی، شماره 26.
 
رساله‌ها
- بیات کمیتکی، مهناز، (1390)، مطالعة نظری نسبت حقوق فردی و مصالح جمعی، پایان نامة دورة دکتری، دانشگاه شید بهشتی، دانشکدة حقوق، گروه حقوق عمومی.
- فغفوری آذر، لیلا، (1390)، اخلاق عمومی و حقوق بشر، پایان نامة دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده حقوق، گروه حقوق بشر.
 
ب- انگلیسی
Books
- Dworkin, Ronald, (1977), Taking Rights Seriously, Cambrige: Harvard University Press.
 - Foley, Elizabeth Price (2006), Liberty for All: Reclaiming Individual Privacy in a New Era of Public Morality, London: Yale University Press.

 - Gert, Bernard, (1988), Morality: A New Justification of the Moral Rules, New York: Oxford University Press.

 - Kung, Hans, (1998), A Global Ethic For Global Politics and Economics, New York: Oxford University  Press.
 - Tomuschat, Christian, (2003), Human Rights: between Idealism and Realism, New York: Oxford University Press.
 
 
Articles
- Brauch, Jeffrey, (2004), “The Margin of Appreciation: Threat to the Rule of Law”, Columbia Journal of European Law, Vol. 11.
 - Electronic Frontier Foundation, (2014), “Necessary and Proportionate”, Article 14, Retrieved 24 Sep. 2016 from http://www.ohchr.org/Documents/Issues/ Privacy/ElectronicFrontierFoundation.pdf .
 - European Court of Human Rights, (2016), “Rules of Court”, Strasburg: Registery of Court, Retrieved 5 Jun 2016 from http://www.echr.coe.int/ Documents/Rules_Court_ENG. Pdf .
 - George, Robert P, (2000), “The Concept of Public Morality”, American Journal of Jurisprudence: Vol. 45, Iss. 1.
 - Greer, Steven, (1997), “The Exeption to Article 8 tp 11 of the European Convention on Human Rights”, Human Rights Files, No. 15.
 - Kim, Yersu, (1999), “A Common Framework for the Ethics of the 21st Century”, Paris: The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, Retrieved 12 July 2017 from: http://unesdoc.unesco.org/images/ 0011/001176/117622eo.pdf .
 - Nowlin, Christopher, (2002), “The Protection of Morals under the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms”, Human Rights Quarterly, Vol. 24, No. 1.
 - Oshri, Odelia, (2016), “A Community of Values: Formation in the European Union”, European Union Politics, Vol. 17, No. 1.
 - Perrone, Roberto.(2013), “Public Morals and the ECHR”, University of Leicester School of Law Research Paper, No. 14-20.
 - Tumay, Murat, (2011), “The Concept of "Necessary in a Democratic Society”, Human Rights Review, Vol. I. Iss. 2.
 
Judgment of European Court of Human Rights:
- ECHR, Case of Handyside v. United Kingdom, 1976.
- ECHR, Case of the Sunday Times v. United Kingdom, 1979.
- ECHR, Case of Dadgeon v United Kingdom, 1981.
- ECHR, Case of Norris v. Ireland, 1988.
- ECHR, Case of Modinos v. Cyprus, 1993.
- ECHR, Case of Open Door and Well Women v. Irland, 1992.
- ECHR, Case of I.A. v. Turkey, 2005.
- ECHR, Case of Aydin Tatlav v. Turkey, 2006.
- ECHR, Case of Gunduz v. Turkey, 2003.
- ECHR, Case of Erbakan v. Turkey, 2006.
- ECHR, Case of Friend and Others v. United Kingdom, 2009.