دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، تابستان 1379 (با شماره 2 یکی است )