نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حقوق بین الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل پردیس دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

سابقه تدوین پیمان در خصوص مهاجرت را می‌توان در اهداف توسعه‌ ملل متحد به‌ویژه سند توسعه پایدار ۲۰۳۰یافت. پیمان جهانی مهاجرت به‌عنوان نخستین تلاش در ارائه چارچوبی جامع برای مهاجرت بین‌المللی، در پی اصلاح رویه‌های موجود در برخورد با مهاجران و تسهیل شرایط جهت جابجایی ایمن، منظم و قاعده‌مند مردم از طریق سیاست‌های مهاجرتی مناسب است و اصرار بر آن دارد که برخورد دولت‌ها با این گروه از افراد منطبق با استانداردهای موجود در حقوق بین‌الملل باشد. این پژوهش با واکاوی این پیمان به دنبال تبیین ماهیت حقوقی و بررسی جایگاه نسل‌های اول و دوم حقوق بشر در پیمان و پرداختن به جنبه‌های مثبت و منفی آن است. در نهایت رهیافت اصلی پژوهش در این نکته نهفته است که علیرغم آنکه پیمان، سندی غیر الزام‌آور است اما تأکید مجدد بر قواعد نسل‌های مختلف حقوق بشری مطروحه در دیگر اسناد بنیادین منجر به آن گردیده که مفاد عرفی آن برای دولت‌ها لازم‌الاجرا باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Reflection on Global Compact on Migration

نویسندگان [English]

  • Mehryat Dashab 1
  • Sara Davarpour 2

2 LLM student in international public law

چکیده [English]

Historically, the framework for the Global Compact on Migration is founded in UN development, in particular Goal 10.7 of the Sustainable Development Agenda 2030. The Global Compact on Migration (2018) as the first attempt to provide international migration governance with a comprehensive framework seeks to introduce correctives hereto, and facilitate orderly, safe, regular and responsible migration and mobility of people, including through the implementation of planned and well managed migration policies. It insists on realigning state practices with internationally agreed standards. This paper seeks to explain the legal nature of the Compact and analyze the position of first and second generations of human rights in it, at the same time express the proponents and opponents view.s Finally, the main approach of this paper is that, although the compact is non-binding but the emphasis on the rules of different generations of human rights mentioned in other fundamental documents in the form of Global Compact has led to its customary provisions binding to States..

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human Rights
  • Migration
  • Global Compact
  • Safe and Orderly
  • Regular
منابع
کتاب‌ها
-         سرفراز، فرشید، حقوق بشر مهاجران در نظام حقوق بین‌الملل (تهران: انتشارات مجد، 1394).
-      ذاکریان، مهدی، مفاهیم کلیدی حقوق بشر بین‌المللی، چاپ سی و نهم (تهران: انتشارات گنج دانش،1383).
 
مقاله‌ها
-      حبیب زاده، توکل و عطار، محمد صالح، «ارزیابی مفهوم حقوق نرم در نظام منابع حقوق بین‌الملل»، فصلنامه پژوهش‌های حقوق تطبیقی، دوره شانزدهم، شماره 2، (1391).
-      رهامی، روح‌الله، «بررسی وظیفه دولت‌ها در حفظ امنیت فردی انسان‌ها»، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، شماره 42، (1393).
-      قاری سید فاطمی، سید محمد، «حق حیات»، مجله تحقیقات حقوقی، پاییز و زمستان، شماره 31-32، (1379).
-      سرفراز، فرشید، «حقوق بشر بنیادین مهاجران در جهان معاصر»، مجله اطلاعات سیاسی _ اقتصادی، زمستان 1394، شماره 302، (1394).
References
Books
-          Christine Chinkin, Normative Development in the International Legal System, In Dinah Shelton, ”Commitment and Compliance:The Role of Non-binding Norms in the International Legal System”, Part I )Oxford: Oxford University Press, Published New 2003).
 -          Ryszard Cholewinski, Migrants Workers in International‌ Human‌ Rights Law Their Protection in‌ Countries‌ of Employment‌ (USA: Oxford‌ University‌ Press, 1997), (Discussing‌ Permont v. France Judgment of 27 April 1995, 15773/89, 15774/89, Ser‌. A, No‌. 314-A).
 
Articles
-          Guild, Elspeth, ”The UN Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration: What Place for Human Rights?”, International Journal of Refugee Law, Vol. 30, No. 4, (2018).
 -          Perocco, Fabio, ”The Potential and Limitations of the Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration”, Quarterly Journal on Rehabilitation of Torture Victims and Prevention of Torture, Volume 29, (2019).
-          Touzenis, Kristina, Cholewinski, Ryszard, ”The Human Rights of Migrants”, Editorial Introduction, In the Rights of Migrants, International Journal on Multicultural Societies (ijms), Vol. 11, No 1, (2009).
 
Internet Paper and Reports
-          Alessandro Bufalini, ”The Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration: What is its contribution to International Migration Law?“, Questions of internatuinal law, http://www.qil-qdi.org/the-global-compact-for-safe-orderly-and-regular-migration-what-is-its-contribution-to-international-migration-law/ Zoom -in 58, 5-24, Published on 30April, 2019 last Accessed 10 February 2020.
 -          Anne Peters, ”The Global Compact for Migration: to Sign or not to sign?“, https://www.ejiltalk.org/the-global-compact-for-migration-to-sign-or-not-to-sign, Published on November 21, 2018, last Accessed 9 February 2020
 -          Guterres, António, ”Towards a New Global Ccompact Migration”, http:// www. un.org/sg/en/content/sg/articles, Published on 11 January 2018, last Accessed 9 February 2020.
 -          Apap, Joanna, “A global Compact on Migration Placing Human Rights at the Heart of Migration Management”, European Parliamentary Research Service (EPRS), https:// www. europarl. europa. eu/thinktank, Published on January 2019, last Accessed 9 February 2020.
 -          Guild, Elspeth et al, From Zero to Hero? An analysis of the Human Rights Protections within the Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration”, IOM International Migration, Published by John Wiley & Sons Ltd, https:// onlinelibrary. wiley. com/ doi/ abs/10.1111/imig.12609,published on 15July 2019, last Accessed 10 February 2020.
 -          Fitzpatrick, Joan et al, “The Human Rights of Migrants”, University of Washington Conference on International Legal Norms and Migration Geneva, 23-25 May 2002 Published at, http:// citeseerx, ist. psu. edu/ viewdoc/ download; jsessionid= C8E9A 845A6 E35D 7C647DDABC3216221F?doi=10.1.1.532.5340&rep=rep1&type=pdf, Last Accessed 10 February 2020,
 -          Gest, Justin, et al. ”Protecting and Benchmarking Migrants’ Rights: An Analysis of the Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration”, https:// onlinelibrary. wiley. com/ doi/ abs/ 10.1111/ imig.12635?af=R, published on 13 November 2019, Last Accessed 10 February 2020.
 -          Gammeltoft-Hansen, Thomas et al. ”What is a Compact? Migrants’ Rights and State Responsibilities Regarding the Design of the UN Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration”, Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and  Humantrian Law, https:// papers. ssrn. com/ sol3/ papers. cfm? abstract_ id=3051027, Posted: 11 Oct 2017, last Accessed 10 February 2020,
­
International Instruments
-          Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration , 10December 2018 with the adoption of the Global Compact by the majority of UN Member States at an Intergovernmental Conference in Marrakesh, Morocco, followed closely by formal endorsement by the UN General Assembly on 19December.
 -          The New York Declaration for Refugees and Migrants, 19September 2016.
 -          Universal Declaration of Human Rights, 10 December1948.
 -          International Covenant on Civil and Political Rights 16December1966, entered into force 23March1976.
 -          International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 16 December 1966 entry into force 3January1976.
 -          International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, 7 March1966, entered into force 4January1969.
-          International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their FamiliesAdopted by General Assembly resolution 45/158 of 18 December1990.
 -          The European Convention on Human Rights formally the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms,1950,entered into force on 3September 1953.
 -          Convention on the Rights of the Child, 20 November 1989,Entry into Force 2September 1990.
 -          Charter of the Organization of American States, “Protocol of Buenos Aires”, 27 February 1967.
 -          The Additional Protocol to the American Convention on Human Rights to ensure Economic Social and Cultural Rights (DESC), 14November1988 entery into force1999.
 -          The African Charter on Human and Peoples' Rights.
 -          UN General Assembly, Resolution, 63/184 Protection of Migrants, 63rd sees, March2009, https:// www. unescap. org/ sites/ default/ files/Reservation_Iran_IR.pdf, last Accessed 15November 2019.
 -          United Nations General Assembly, Report of the Special Rapporteur on Torture and Other Cruel, in Human or Degrading Treatment or Punishment, Juan E. Méndez UNGA Doc. A/HRC/28/65 (5March 2015).