واکاوی مفهوم پسامدرن حاکمیت از دیدگاه حقوق عمومی با تأکید بر اندیشه های فوکو

محمدرضا ویژه؛ آرین پتفت

دوره 18، شماره 52 ، آذر 1395، صفحه 9-32

https://doi.org/10.22054/qjpl.2016.6789

چکیده
  امروزه با ظهور تفکر جهانی شدن و دولت های فراتنظیمی که موجب گسترش روابط اجتماعی و ارتباطات در سطح ملی و فراملی شده است، قدرتهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعیِ متعددی ظهور یافته اند که موجبات پدیداری نوعی حاکمیت متکثر را پدید آوردهاند. مبانی فکری و فلسفی این مهم، به خوبی در دستگاه فکری فوکو مشهود است. لذا با بررسی مفهوم حاکمیت در ...  بیشتر

آثار استقرار نظام واحد ثبت اختراع در اتحادیه اروپا

مهدی زاهدی؛ محمدحسین عرفان منش؛ محمود عباسی

دوره 18، شماره 52 ، آذر 1395، صفحه 35-58

https://doi.org/10.22054/qjpl.2016.6790

چکیده
  یکی از مهمترین تحولات بینالمللی معاصر در عرصه ثبت اختراع، توافق اخیر کشورهای عضو اتحادیه اروپا در تدوین و تقنین مقررات برای ایجاد نظام واحد ثبت اختراع است. بهموجب این توافق، بعد از اعطای گواهینامه ثبت توسط دفتر اروپایی، ثبت اختراع این گواهینامه بدون نیاز به اعتبارسازی در تکتک کشورها، در قلمرو اتحادیه قابلیت اجرایی خواهد داشت. این ...  بیشتر

«فطرت» یا «طبیعیت» بشر مناطی برای سد «نسبیت» در حقوق بشر

محمد جواد جاوید؛ مصطفی شفیع زاده

دوره 18، شماره 52 ، آذر 1395، صفحه 59-85

https://doi.org/10.22054/qjpl.2016.6791

چکیده
  حقوق بشر سخن به میان می آید. شاید این نسبیت « نسبیت » امروزه بهسادگی از ناخواسته باشد، اما چنین رویکردی معلول نگاه وضعی به حقوق بشر است. حقوق بشر معاصر ازآنرو که مرزی سلیم و صحیح بین حقوق بشر با حقوق شهروندی نگذارده است، لاجرم در دام نسبیتی افتاده که مخالف هدف اولیه و جهانشمولی او بوده است. این نقض غرض که در وادی تفسیر اسناد بین ...  بیشتر

مفهوم‌شناسی تسهیلات سندیکایی و ضرورت آن در نظام حقوقی ایران

محمود باقری؛ هدایت فرخانی؛ سیدمحمد طباطبائی نژاد

دوره 18، شماره 52 ، آذر 1395، صفحه 87-105

https://doi.org/10.22054/qjpl.2016.6792

چکیده
  بانک‌ها نقشی اساسی و مهم در اقتصاد کشورها دارند. آن‌ها منابع مالی مشتریان را جذب و از طرق متعدد به‌صورت تسهیلات مالی در اختیار متقاضیان قرار می‌دهند. در این رابطه، بانک بر مبنای توانایی خود و اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات، رابطة مالی خود را تنظیم می‌کند. بااین‌حال، محدودیت در تأمین منابع مالی توسط بانک و نیز پیچیدگی روابط بانکی ...  بیشتر

شناخت مفهوم و مصادیق خطر اجتماعی در حقوق ایران و فرانسه

حسن مرادزاده؛ ندا عسکری نیا

دوره 18، شماره 52 ، آذر 1395، صفحه 107-128

https://doi.org/10.22054/qjpl.2016.6793

چکیده
  از آغاز آفرینش و ایجاد اجتماعات بشری تا به امروز، خطرات بسیاری زندگی افراد را در معرض تهدید قرار داده است. برخی از این خطرات، چنان تأثیر اقتصادی به جا می‌گذارد و سطح معاش را به پایین­ترین حد خود می­کشاند که سبب می­شود دولت­ها در برابر قربانیان، احساس مسئولیت کرده و تلاش خود را در جهت مدیریت این خطرات، ساماندهی کنند. اعلام چنین ...  بیشتر

کاربرد تسلیحات شیمیایی در جنگ ایران و عراق از منظر حقوق بین‌الملل کیفری

حسین شریفی طراز کوهی؛ ساسان مدرس سبزواری

دوره 18، شماره 52 ، آذر 1395، صفحه 129-152

https://doi.org/10.22054/qjpl.2016.6794

چکیده
  کاربردسلاح‌هایشیمیاییبه‌واسطه‌آسیب‌هایگسترده‌ایکه در قربانیانایجادکرده، درمیانجنایاترژیمصدام حسین، جایگاه خاصیدارد. مقتضایعدالتآناستکه این گونهجنایاتخطیرِمورد توجه جامعه‌بین‌المللی،بدون ‌مجازاتنمانند.برمبنایمعاهدات وعرفبین‌المللی، تردیدی در خصوص ممنوعیت کاربرد تسلیحات شیمیایی در دهه 1980 وجود ندارد. نفسهمینممنوعیت(بدوننیازبهجرم‌انگاریصریح) ...  بیشتر

بررسی تطبیقی محدودیت‌های آزادی بیان در تلویزیون از منظر اسناد بین‌الملل حقوق بشر و حقوق موضوعه ایران

سید محمدصادق احمدی؛ علیرضا ناصری؛ مرتضی قاسم آبادی

دوره 18، شماره 52 ، آذر 1395، صفحه 153-177

https://doi.org/10.22054/qjpl.2016.6795

چکیده
  بر اساس نگرش غایت‌محورانة انسانی، آزادی بیان از مقتضیات استقلال فردی انسان به مثابه یک غایت بالذات است و محدودسازی آن را باید در چارچوب استثنای ضروری تبیین کرد. در ساحت حقوق طبیعی نیز آزادی، حق طبیعی است و ایجاد هرگونه محدودیتی در تغایر بالذات با این حق به شمار می‌آید. در عصر حاضر، بدون تردید، تلویزیون به‌عنوان یکی از نیرومندترین ...  بیشتر