دوره و شماره: دوره 13، شماره 35، زمستان 1390 
7. مبانی نظری گرایش حقوق فرهنگ و ارتباطات

صفحه 205-236

بهزاد رضوی فرد؛ منصوره فصیح رادمندی